#islo­hie­ron­ta on tun­net­tu brän­di Joen­suus­sa ja koko Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la. ISLO tar­jo­aa laa­duk­kai­ta ja asian­tun­te­via hie­ron­ta­pal­ve­lui­ta niin opis­ke­li­ja­työ­nä kuin kou­lu­tet­tu­jen hie­ro­jien toi­mes­ta ympä­ri vuo­den myös työyh­tei­söil­le. Hie­ron­ta­kä­sit­te­ly tukee työn­te­ki­jän palau­tu­mis­ta ja hel­pot­taa esi­mer­kik­si nis­ka-har­tia­seu­dun vaivoja. 

Hie­ron­ta­kä­sit­te­lyt toteu­te­taan pää­sään­töi­ses­ti Itä- Suo­men lii­kun­tao­pis­tol­la, mut­ta voim­me jär­jes­tää myös hie­ron­ta­pal­ve­lui­ta työyh­tei­sön omis­sa tilois­sa tai esi­mer­kik­si kokous­ti­la­va­raus­ten yhteydessä.

Teem­me hie­ron­ta­pal­ve­lui­den toteu­tuk­ses­ta teil­le helppoa! 

ISLOl­la toi­mii usei­ta kou­lu­tet­tu­ja hie­ro­jia tar­jo­ten seu­raa­via palveluita: 

  • Klas­si­nen hie­ron­ta, urhei­lu­hie­ron­ta ja mobi­li­soi­va hieronta 
  • Puren­ta­li­has­ten hie­ron­ta (jos­ta on apua esi­mer­kik­si bruk­saa­tion, ham­pai­den nars­ku­tuk­sen, TMD:n ja stres­sin hoidossa) 
  • Fascia (lihas­kal­vo) hieronta 
  • Läm­pö­hoi­dot (läm­pö­sa­vi ja ultraäänihoidot) 
  • Teip­paus

Hinnasto

Hin­nat ovat eri­tel­tyi­nä ajan ja pal­ve­lun mukaan / 1 asiakas.

Kou­lu­tet­tu hie­ro­ja Opis­ke­li­ja­hie­ron­ta 
30 min 28 € 30 min 18 € 
60 min 40 € 60 min 25 € 
90 min 56 € 90 min 35 € 
120 min 72 € 120 min 50 € 

Ker­ro toi­veen­ne hie­ron­to­jen ajan­koh­das­ta sekä arvioi­dus­ta hen­ki­lö­mää­räs­tä ohei­sen lomak­keen kaut­ta. Otam­me tei­hin yhteyt­tä 1–3 arki­päi­vän kuluessa!


Yhteystiedot

Han­ne Kank­ku­nen
Lii­kun­ta­koor­di­naat­to­ri
050 4304544
hanne.kankkunen@islo.fi

Kat­so myös: