Aloita liikunta-alan opintopolkusi valmennuksen starttipolulta ® !

Val­men­nuk­sen start­ti­pol­ku ®  lii­kun­ta-alal­le yhdis­tää lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen, lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) tut­kin­non ja val­men­ta­jan ammattitutkinnon!

Valmennuksen starttipolku ®  19.8.2024–29.5.2026 

Kenelle?

  • val­men­nuk­ses­ta kiinnostuneille
  • oppia ja lisä­ko­ke­mus­ta hakeville
  • perus­asiat kun­toon haluavalle
  • ohjaa­mi­sen ja val­men­nuk­sen yhdistäville
  • ammat­ti­tai­don hankkiville

Mitä?

Val­men­nuk­sen start­ti­pol­ku ®  sisäl­tää lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen, lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) ‑tut­kin­non ja val­men­ta­jan ammat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­mi­sen 19.8.2024–29.5.2026 väli­se­nä aika­na.  

Suo­ri­tat luku­vuo­si­na 2024–2025 lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) ja val­men­ta­jan ammat­ti­tut­kin­non, jol­loin saat kah­den vuo­den opin­nois­ta vah­van lii­kun­ta- ja val­men­nusa­lan osaa­mi­sen. Tut­kin­to­ni­mik­keet, jot­ka näy­töt hyväk­sy­tys­ti suo­ri­tet­tua­si saat, on lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) ja val­men­ta­ja (AT). Täl­lä kah­den vuo­den lii­kun­ta- ja val­men­nusa­lan opin­to­po­lul­la pää­set kon­kreet­ti­ses­ti sisään lii­kun­ta-alaan ja sen moni­muo­toi­suu­teen. Tämä pol­ku ei edel­ly­tä sinul­ta lii­kun­ta-alan työ­ko­ke­mus­ta tai kou­lu­tus­ta, mut­ta antaa sinul­le hyvän poh­jan koh­ti lii­kun­ta- ja val­men­nusa­lan jat­ko-opin­to­ja tai uraa haa­vei­le­mal­la­si alalla. 

Miten?

Ensim­mäi­se­nä vuon­na syys­lu­ku­kau­del­la opin­nois­sa kes­ki­ty­tään lii­kun­ta­pe­da­go­gii­kan perus­tei­siin, lii­kun­nan ohjaa­mi­seen ja opet­ta­mi­seen eri ympä­ris­töis­sä ja vuo­de­nai­ko­jen ohjaa­mi­na sekä käy­dään eri lii­kun­ta­la­je­ja ja lii­kun­ta­tai­to­ja läpi yhdes­sä liik­kuen. Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) – opin­to­jen sisäl­löis­tä syys­lu­ku­kau­del­la kes­ki­ty­tään lii­kun­nan toi­min­taym­pä­ris­tös­sä toi­mi­mi­seen ja lii­kun­ta-alan yrit­tä­jyy­teen sekä ote­taan kevät­tä var­ten jo pie­ni­muo­toi­ses­ti hal­tuun ter­veys­lii­kun­nan ja eri ikä­ryh­mien lii­kun­nan edis­tä­mi­sen osa-alueita. 

Kevät­lu­ku­kau­del­la lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT)- opin­nois­sa kes­ki­ty­tään las­ten, nuor­ten ja aikuis­ten lii­kun­nan edis­tä­mi­seen sekä vapaas­ti valit­ta­vien tut­kin­non osien osal­ta kah­teen seu­raa­vis­ta: yksi­löl­li­nen lii­kun­nan ohjaa­mi­nen, lii­kun­ta-alan yrit­tä­jyys, yhdis­tyk­ses­sä tai lii­kun­nan ohjel­ma­pal­ve­luis­sa toi­mi­mi­nen sekä syven­ne­tään syys­lu­ku­kau­den oppe­ja enti­ses­tään. Kevät­lu­ku­kau­del­la 2024 suo­ri­tat oman hen­ki­lö­koh­tai­sen opis­ke­luoh­jel­man mukai­ses­ti val­mis­ta­van kou­lu­tuk­sen lähi­jak­so­jen rin­nal­la lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) – tut­kin­non näy­töt. Näi­den lisäk­si ensim­mäi­sen opis­ke­lu­vuo­den aika­na suo­ri­te­taan val­men­nuk­sen orien­toi­vat opinnot. 

Toi­se­na vuon­na tapah­tu­va lii­kun­nan ja val­men­nuk­sen ammat­ti­tut­kin­non val­men­nuk­sen osaa­mi­sa­lan kou­lu­tus on hybri­di­mal­lil­la toteu­tet­ta­vaa amma­til­lis­ta aikuis­kou­lu­tus­ta val­men­nuk­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le ja oppe­ja ja lisä­kou­lu­tus­ta hake­vil­le. Val­men­ta­jan työn koh­de­ryh­mät voi­vat olla joko lap­set, nuo­ret tai aikuiset. 

Tut­kin­non suo­ri­tet­tua­si val­mis­tut ammat­ti­ni­mik­kee­nä val­men­ta­ja, jol­loin arvos­tuk­se­si sekä ammat­ti­tai­to­si työ­maa­il­mas­sa val­men­nus-alan osaa­ja­na on tun­nus­tet­tu. Tut­kin­non suo­rit­ta­jat tun­ne­taan myös ammattivalmentaja-nimikkeellä.

Opetussisällöt ja lähijaksojen aikataulut Liikunnan starttipolku ®: Syyslukukausi 2024

Jak­soAjan­koh­ta
119–23.8.2024 (ma-pe)
HOKS2–4.9.2024 (jokai­nen varaa yhden tun­nin ajan)
216–20.9.2024 (ma-pe)
37–11.10.2024 (ma-pe)
44–8.11.2024 (ma-pe)
518–20.11.2024 (ma-ke)
69–13.12.2024 (ma-pe)

Opetussisällöt ja lähijaksojen aikataulut Liikunnan starttipolku ®: Kevätlukukausi 2025

Jak­soAjan­koh­ta
Opin­to-ohjaus13–15.1.2025 (jokai­nen varaa yhden tun­nin ajan)
727–29.1.2025 (ma-ke)
824–28.2.2025 (ma-pe, Lumipuisto)
917–19.3.2025 (ma-ke)
107–9.4.2025 (ma-ke)
115–7.5.2025 (ma-ke)
1219–23.5.2025 Näyt­tö­viik­ko, jokai­nen pai­kal­la vain omis­sa näytöissä
Val­mis­tu­mi­nen Liikuntaneuvojaksi30.5.2025

Koulutuksen hinta

1950 € (sisäl­tää lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen, lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) — kou­lu­tuk­sen ja val­men­ta­jan ammat­ti­tut­kin­non). Las­kun voi mak­saa useam­mas­sa erässä. 

Hakeminen

Elo­kuus­sa alka­van kou­lu­tuk­sen hakuai­ka päät­tyy 31.7.2024. Hake­mi­nen kou­lu­tuk­seen tapah­tuu Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton haku­lo­mak­keel­la.  

Valinnat 

Haki­joi­hin ote­taan yhteyt­tä hake­muk­sen saa­vut­tua. Elo­kuus­sa alka­van kou­lu­tuk­sen vii­mei­nen haku­päi­vä on 31.7.2024. Huo­mioit­han kui­ten­kin, että opis­ke­li­ja­va­lin­to­ja teh­dään koko ajan. Kesä- ja hei­nä­kuus­sa haku­lo­mak­keen­sa lähet­tä­neet haas­tat­te­lem­me puhe­li­mit­se tai etäyh­teyk­sien välityksellä. 

Lisätiedot  

Opis­ton toi­mis­to p. 050–408 4792, toimisto@islo.fi 

Lyhyesti liikunnanohjauskoulutuksesta (LOK)

Kou­lu­tus on lii­kun­ta-alan osaa­mis­ta täy­den­tä­vää ja syven­tä­vää kou­lu­tus­ta joh­ta­mat­ta kui­ten­kaan tut­kin­toon. Se on suun­nat­tu myös hen­ki­löil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta lii­kun­ta-alas­ta, hyvin­voin­nis­ta ja ter­vey­des­tä sekä hen­ki­löil­le, joil­la on halua kehit­tää itse­ään ohjaa­ji­na tai val­men­ta­ji­na. Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­ses­sa opis­ke­li­ja pereh­tyy lii­kun­na­noh­jauk­sen eri mah­dol­li­suuk­siin, lii­kun­nan eri toi­min­taym­pä­ris­töi­hin, ter­veys­lii­kun­taan, lii­kun­ta­la­jei­hin sekä ter­veys­kun­non tes­taus­toi­min­taan. Kou­lu­tus toteu­te­taan moni­muo­to-opis­ke­lu­na. Lähio­pe­tus­jak­so­jen lisäk­si kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy itse­näi­siä teh­tä­viä sekä mah­dol­li­sia työs­sä­op­pi­mis­jak­so­ja ja ohjaus­har­joi­tuk­sia eri koh­de­ryh­mil­le. Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen käy­nyt voi työs­ken­nel­lä mm. eri­lais­ten lii­kun­ta- ja val­men­nus­ryh­mien ohjaajana. 

Lyhyesti liikunnan osaamisalan koulutuksesta (LVAT)

Lii­kun­nan osaa­mi­sa­lan kou­lu­tus on amma­til­lis­ta aikuis­kou­lu­tus­ta ja se on tar­koi­tet­tu lii­kun­na­noh­jauk­ses­ta ja ter­veyt­tä edis­tä­väs­tä lii­kun­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le sekä lii­kun­nan, ohjauk­sen ja työ­ky­kyä yllä­pi­tä­vän toi­min­nan paris­sa työs­ken­te­le­vil­le. Lii­kun­na­noh­jauk­sen koh­de­ryh­mi­nä voi­vat olla joko lap­set, nuo­ret tai aikui­set. Osaa­mis­ta voi syven­tää joko yksi­löl­li­seen lii­kun­na­noh­jauk­seen, lii­kun­ta-alan yrit­tä­jyy­teen, yhdis­tys­toi­min­taan tai lii­kun­nan ohjel­ma­pal­ve­lui­den ohjaa­mi­seen oman mie­len­kiin­non koh­tei­den mukaan. Tut­kin­non suo­ri­tet­tua­si val­mis­tut ammat­ti­ni­mik­keel­lä lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT), jol­loin arvos­tuk­se­si sekä ammat­ti­tai­to­si työ­maa­il­mas­sa lii­kun­ta-alan osaa­ja­na lisään­tyy. Tämä ammat­ti­tut­kin­to tun­net­tiin aiem­min lii­kun­nan ammattitutkintona. 

Tut­kin­non perus­tei­siin tääl­tä: tut­kin­non perusteet 

Lyhyesti valmennuksen osaamisalan koulutuksesta: 

Lii­kun­nan ja val­men­nuk­sen ammat­ti­tut­kin­non val­men­nuk­sen osaa­mi­sa­lan kou­lu­tus on hybri­di­mal­lil­la toteu­tet­ta­vaa amma­til­lis­ta aikuis­kou­lu­tus­ta ja se on tar­koi­tet­tu val­men­nuk­ses­ta ja val­men­nuk­sen paris­sa työs­ken­te­le­vil­le. Val­men­ta­jan työn koh­de­ryh­mät voi­vat olla joko lap­set, nuo­ret tai aikuiset. 

Tut­kin­non suo­ri­tet­tua­si val­mis­tut ammat­ti­ni­mik­kee­nä val­men­ta­ja, jol­loin arvos­tuk­se­si sekä ammat­ti­tai­to­si työ­maa­il­mas­sa val­men­nus-alan osaa­ja­na on tun­nus­tet­tu. Tut­kin­non suo­rit­ta­jat tun­ne­taan myös ammattivalmentaja-nimikkeellä.

Tut­kin­non raken­tee­seen ja perus­tei­siin voit tutus­tua tar­kem­min tääl­tä: tut­kin­non perusteet 

Huomioitavaa 

Lii­kun­ta-alan kou­lu­tuk­siin on ase­tet­tu tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­set, jot­ka löy­ty­vät tääl­tä.

Tar­kis­tat­han jo etu­kä­teen, että tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­set eivät ole estee­nä opiskelijavalinnalle. 

Tarkemmat tiedot koulutuksista

Lii­kun­nan starttipolku

Val­men­ta­jan ammattitutkinto

Lisätietoja

Opis­ton toi­mis­to p. 050–408 4792, toimisto@islo.fi 

Opin­to­jen hin­ta:
1950€

Tut­kin­non laa­juus
150 osp. + 150 osp.

Tut­kin­to­ni­mi­ke
Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT)

Val­men­ta­ja

Lisä­tie­to­ja
Opis­ton toi­mis­to p. 050–408 4792, toimisto@islo.fi 

Kat­so myös: