Sijait­sem­me Joen­suun kes­kus­ta-alu­eel­la Meh­ti­mäel­lä poik­keuk­sel­lis­ten lii­kun­nan ja urhei­lun olo­suh­tei­den kes­kel­lä. Urhei­lua ei tar­vit­se kul­jet­taa luok­sem­me lei­rei­le­mään, sil­lä se on ympä­ril­läm­me joka päi­vä Urhei­lua­ka­te­mian ja lukuis­ten urhei­luseu­ro­jen toimesta.

Lii­kun­tao­pis­ton toi­min­taa aja­tel­len voi­si tode­ta, että ei kai parem­min voi­si ollakaan?

Fak­ta on, että voi. Täs­tä poten­ti­aa­lis­ta on nimit­täin raa­pais­tu vas­ta pin­taa. ISLOn stra­te­gias­sa vuo­sil­le 2022–2025 yhdek­si stra­te­gi­sek­si kär­jek­si on nos­tet­tu, että ISLO on yhte­nä työ­ruk­ka­se­na kehit­tä­mäs­sä Joen­suus­ta menes­ty­vää ja veto­voi­mais­ta urhei­lu­kau­pun­kia. Meil­le tämä tar­koit­taa, että tulem­me ole­maan vah­vas­ti muka­na Urhei­lu­kau­pun­ki Joen­suu ‑kehi­tys­oh­jel­mas­sa sekä kehit­tä­mäs­sä Meh­ti­mäen olo­suh­tei­ta entis­tä parem­min urhei­li­joi­ta ja urhei­luseu­ro­ja palvelevaksi.

Mut­ta eri­tyi­ses­ti se tar­koit­taa sitä, että haluam­me olla se taho, joka koko­aa urhei­li­jat, val­men­ta­jat, seu­ra­työn­te­ki­jät ja tukior­ga­ni­saa­tiot yhteen. Näin löy­däm­me yhtei­set kehi­tys­tar­peet, pys­tym­me kehit­tä­mään tar­ve­läh­töi­siä pal­ve­lui­ta ja luom­me alus­tan menes­tys­ta­ri­noi­den syntymiselle.

Olem­me ole­mas­sa lii­kun­nan ja urhei­lun takia, liik­ku­van ihmi­sen takia. Täs­sä yhtey­des­sä urhei­li­jan takia. Tavoit­tee­nam­me on olla urhei­luseu­ro­jen ja Joen­suun Urhei­lua­ka­te­mian toi­min­nal­li­nen kump­pa­ni. Jat­kos­sa ISLOn resurs­se­ja ja asian­tun­te­mus­ta on mah­dol­lis­ta koh­den­taa, ja olo­suh­tei­ta ja toi­min­to­ja muo­ka­ta entis­tä parem­min urhei­lun tar­peet huo­mioi­den. Yhtei­sen teke­mi­sen ja kehit­tä­mi­sen kaut­ta tavoit­tee­na on luo­da par­haat mah­dol­li­set olo­suh­teet ja tuki­pal­ve­lut urhei­li­jak­si kas­va­mi­sen ja huip­pu-urhei­li­jak­si kehit­ty­mi­sen tuek­si sekä tavoit­teel­li­sen urhei­lun ja työ­elä­mään val­men­ta­vien opin­to­jen yhdistämiseksi.

Kat­so myös: