Lii­kun­ta­paik­ka-alan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to on tar­koi­tet­tu esi­mies­teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le tai esi­mies­teh­tä­viin pyr­ki­vil­le lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­ta­jil­le, lii­kun­ta­paik­ko­jen­hoi­ta­jan kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­neil­le tai alan van­kan työ­ko­ke­muk­sen omaa­vil­le henkilöille.

Lii­kun­ta­paik­ka-alan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non laa­juus on 180 osaa­mis­pis­tet­tä muo­dos­tuen kah­des­ta pakol­li­ses­ta tut­kin­non osas­ta (90 osp) sekä valin­nai­sis­ta tut­kin­non osis­ta (90 osp). Tut­kin­non pakol­li­set osat ovat lii­kun­tao­lo­suh­teis­ta huo­leh­ti­mi­nen ja esi­mie­he­nä toi­mi­mi­nen. Valin­nai­set tut­kin­non osat ovat lii­kun­ta-paik­ko­jen infra­ra­ken­ta­mi­nen, lii­kun­ta­paik­ko­jen talo­tek­nii­kan suun­nit­te­lu ja kun­nos­sa­pi­to sekä urhei­lu- ja nur­mi­kent­tien rakentaminen. 

Lii­kun­ta­paik­ka-alan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­mi­nen edel­lyt­tää tut­kin­non näyt­tö­jen hyväk­syt­tyä suo­rit­ta­mis­ta. Näy­töis­sä osoi­te­taan tut­kin­non perus­tei­den edel­lyt­tä­mä ammat­ti­tai­to ja osaa­mi­nen käy­tän­nön työ­teh­tä­vis­sä, aidois­sa työ­ti­lan­teis­sa ja työprosesseissa. 

Tutus­tu lii­kun­ta­paik­ka-alan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non perus­tei­siin täs­tä lin­kis­tä.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö 

Moni­muo­to­kou­lu­tus koos­tuu kym­me­nes­tä lähio­pin­to­jak­sos­ta Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­tol­la, oppi­mis­teh­tä­vis­tä lii­kun­ta­pai­koil­la, työ­pai­kal­la tapah­tu­vas­ta oppi­mi­ses­ta, etä­opis­ke­lus­ta sekä opin­näy­te­työs­tä. Kou­lu­tus kes­tää vajaan vuo­den. Voit tie­dus­tel­la myös oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen mahdollisuutta. 

Hakeminen ja opiskelijavalinta 

Hae kou­lu­tuk­seen täs­tä linkistä. Seu­raa­va kou­lu­tus start­taa syk­syl­lä 2023!

Hinta  

Kou­lu­tuk­sen hin­ta moni­muo­to-opis­ke­li­joil­le on 990 € 1.1.2023 alkaen. Hin­ta sisäl­tää kou­lu­tuk­sen ja opis­tol­ta jaet­ta­van mate­ri­aa­lin. Hin­ta ei sisäl­lä majoi­tus­ta tai ruo­kai­lu­ja, opis­ke­li­jan hen­ki­lö­koh­tai­sia opis­ke­lu­ma­te­ri­aa­le­ja (esim. oppi­kir­jat, muis­tiin­pa­no­vä­li­neet ja hen­ki­lö­koh­tai­set urhei­lu­vä­li­neet), eikä etä­opis­ke­lun ja työs­sä-oppi­mis­jak­so­jen mah­dol­li­sia kus­tan­nuk­sia tai opis­ke­lun mat­ka­kus­tan­nuk­sia. Tie­dus­te­le myös oppisopimusmahdollisuutta! 

Tut­kin­non suo­ri­tet­tua­si sinul­la on mah­dol­li­suus anoa Työl­li­syys­ra­has­ton ammat­ti­tut­kin­tos­ti­pen­diä (414 €). 

Majoitus ja ruokailu

Majoi­tus tulee vara­ta erik­seen. Opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus majoit­tua lähi­jak­so­jen aika­na opis­to­ta­soi­ses­sa kah­den hen­gen huo­neis­sa eri­kois­hin­noil­la, ota yhteyt­tä ISLO Hos­tel­liin (hostel@islo.fi, 050–408 4587) tai kat­so ylei­set hin­ta­tie­dot ISLO Hos­tel­lin sivustolla.

Lou­nas­ruo­kai­lu on mah­dol­lis­ta Tie­de­puis­tos­sa. Majoi­tuk­sen hin­ta­muu­tok­set ovat mahdollisia. 

Opin­to­jen hin­ta:
990€ (1.1.2023 alkaen)

Tukin­non laa­juus
180 osp, kes­ki­mää­räi­nen kes­to 9–12 kk.

Tut­kin­to­ni­mi­ke
Lii­kun­ta­paik­ka­mes­ta­ri

Lisä­tie­to­ja
Jere Sink­ko­nen

050 479 7806

jere.sinkkonen@islo.fi


Kat­so myös: