Suunta huipulle?

Tar­vit­set­ko huip­pu­laa­tuis­ta val­men­nus­ta ja asian­tun­ti­ja­ver­kos­toa saa­vut­taak­se­si tavoit­tee­si ja menestyäksesi?

Meh­ti­mäen val­men­nus­kes­kuk­sel­la tar­joam­me kor­kea­laa­tuis­ta tut­ki­mus­näyt­töön perus­tu­vaa val­men­nus­ta kil­paur­hei­li­joil­le ja tavoit­teel­li­sil­le kun­tour­hei­li­joil­le laji­taus­tas­ta riip­pu­mat­ta. Hen­ki­lö­koh­tai­nen val­men­nus sisäl­tää yksi­löl­li­set, sinun omi­nai­suuk­sie­si ja tavoit­tei­de­si poh­jal­ta suun­ni­tel­lut har­joi­tus­oh­jel­mat, kausi‑, jak­so- ja viik­ko­suun­ni­tel­mat, tar­vit­ta­van lähioh­jauk­sen sekä kuor­mi­tuk­sen ja palau­tu­mi­sen seu­ran­nan. Val­men­nus­pa­ket­tiin kuu­luu kehi­tyk­sen seu­ran­taan tar­vit­ta­va fyy­si­sen suo­ri­tus­ky­vyn tes­taus – esi­mer­kik­si nopeus‑, voi­ma- ja kes­tä­vyys­tes­taus – mikä mah­dol­lis­taa har­joi­tuk­sen vai­kut­ta­vuu­den jat­ku­van seu­ran­nan. Val­men­nuk­sem­me sisäl­tää myös tar­vit­ta­van urheilufysioterapian.

Meil­tä saat rää­tä­löi­tyä hen­ki­lö­koh­tais­ta val­men­nus­ta Joen­suun seu­dul­la, mut­ta tar­joam­me mah­dol­li­suu­den yhdis­tää lähi- ja etä­val­men­nus­ta jous­ta­vas­ti tar­pei­de­si mukaan.

Tavoit­tee­nam­me on tukea koko­nais­val­tai­ses­ti kehit­ty­mis­tä koh­ti tavoit­tei­ta­si. Ota mei­hin mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä yhteyt­tä puhe­li­mit­se nume­roon 050 308 1034 (Tee­mu Lep­pä­mä­ki) tai säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen teemu.leppamaki@islo.fi, niin raken­ne­taan yhdes­sä juu­ri sinun mat­kaa­si tuke­va valmennuskokonaisuus.

Kenelle?

Kil­paur­hei­li­jat ja tavoit­teel­li­set kuntourheilijat

Palvelun sisältö?

Har­joi­tus­oh­jel­mat, kausi‑, jak­so- ja viik­ko­suun­ni­tel­mat, tar­vit­ta­va lähioh­jaus, val­men­nuk­seen tar­vit­ta­va fyy­si­sen suo­ri­tus­ky­vyn tes­taa­mi­nen, tar­vit­ta­va urhei­lu­fy­sio­te­ra­pia sekä kuor­mi­tuk­sen ja palau­tu­mi­sen seuranta

Hinnasto

Koko­nais­val­tai­sen val­men­nuk­sen hin­ta alkaen 120€/kk, riip­puen pal­ve­lun sisällöstä.

Valmennustiimi

Val­men­ta­jil­lam­me on vah­va koke­mus eri lajien val­men­ta­mi­ses­ta ja val­men­nuk­sen suun­nit­te­lu poh­jau­tuu tut­kit­tuun tietoon.

Jaak­ko Haverinen 
Urheilufysioterapeutti 

Val­men­ta­ja (VAT)
Tii­na Rissanen 
Urhei­lu­fy­sio­te­ra­peut­ti (sert.)
Tee­mu Leppämäki 
Val­men­nuk­sen ja tes­tauk­sen asiantuntija 

Urhei­lu­fy­sio­te­ra­peut­ti (sert.)
Mani­pu­la­tii­vi­nen fysioterapeutti
Val­men­ta­ja (VAT, VEAT)

Ota yhteyttä!

Tee­mu Leppämäki 
Val­men­nuk­sen ja tes­tauk­sen asiantuntija 

Urhei­lu­fy­sio­te­ra­peut­ti (sert.)
Mani­pu­la­tii­vi­nen fysioterapeutti
Val­men­ta­ja (VAT, VEAT)