Hyvin­voi­va työn­te­ki­jä on arvo­kas voi­ma­va­ra työyh­tei­söl­leen ja hyvin­voi­vis­ta työn­te­ki­jöis­tä muo­dos­tuu toi­mi­va ja teho­kas työyhteisö. 

Mei­dän mis­sio­na on edis­tää ihmis­ten koko­nais­val­tais­ta kehit­ty­mis­tä ja hyvin­voin­tia. Tuom­me tuon tavoit­teen käy­tän­töön ja jär­jes­täm­me Meh­ti­mäen ainut­laa­tuis­ta ympä­ris­töä hyö­dyn­täen työ­hy­vin­voin­ti­päi­vät hel­pos­ti ja nopeas­ti. Työ­hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­tam­me toteut­ta­mas­sa on jouk­ko asian­tun­ti­joi­ta lii­kun­ta­neu­vo­jas­ta maa­il­man mestareihin. 

Teem­me hyvin­voin­ti­ta­pah­tu­mien toteu­tuk­ses­ta teil­le helppoa! 

Palvelumme

Asiakaspalaute ISLOn työhyvinvointipäivästä

Jär­jes­tim­me yhteis­työs­sä Suo­men vah­vim­man mie­hen, Mika Tör­rön kans­sa työ­hy­vin­voin­ti­päi­vän Finelcomp Oy:n hen­ki­lös­töl­le Outo­kum­mus­sa. Ohjel­mas­sa oli esi­mer­kik­si Finelcom­pin timant­ti­sin tii­mi ‑kisa ja Mika Tör­rön tarina.

“Hyvä ennak­ko­suun­nit­te­lu, asian­tun­te­vat ohjaa­jat ja hyvät vaih­toeh­dot, joka suun­ni­tel­tiin yhdes­sä etu­kä­teen. En kek­si kehi­tet­tä­vää 🙂 Tulem­me var­mas­ti teke­mään yhteis­työ­tä jat­kos­sa­kin!

-Hele­na Sahl­man, Finelcomp Oy-

Lisätiedot palveluistamme

Kehonhuolto ja rentoutus

Kehoa huol­ta­vat ja ren­tout­ta­vat lajit palaut­ta­vat arjen kuor­mi­tuk­ses­ta ja sovel­tu­vat jokai­sel­le työyh­tei­sön jäse­nel­le työ­hy­vin­voin­ti­päi­vän aktiviteetiksi.

Lajim­me ovat:

 • Joo­ga
 • Asa­hi
 • Kehon­huol­to
 • Fascia­rul­laus
 • Ren­tou­tus
 • Toi­min­nal­li­nen liikkuvuus
 • Ohjat­tu taukojumppa

Yhdessä iloiten

Yhdes­sä iloi­ten tee­man akti­vi­tee­tit luo­vat työyh­tei­söön ilois­ta tun­nel­maa ja onnis­tu­mi­sen elä­myk­siä haus­ko­ja pul­mia rat­koen ja yhdes­sä kevyes­ti liikkuen.

Lajim­me ovat:

 • Ryh­mäy­ty­mis­har­joi­tuk­set, pelit ja leikit
 • Hupai­sa Tiimiottelu
 • Meh­ti­mä­ki­seik­kai­lu

Yhdessä treenaten

Yhdes­sä tree­na­ten sopii työyh­tei­sön jäse­nil­le, jot­ka tyk­kää­vät tree­na­ta poru­kal­la lihas­kun­tot­ree­nin tai tans­sil­li­sen tun­nin merkeissä.

Lajim­me ovat:

 • Toi­min­nal­li­nen harjoittelu
 • Kun­to­sa­lit­ree­ni
 • Kun­to­tans­si
 • Kah­va­kuu­la
 • Lihas­kun­tot­ree­ni

Mehtimäki- lajit

Laji­ko­kei­luis­sa hyö­dyn­näm­me Meh­ti­mäen ainut­laa­tui­sia lii­kun­nan ja urhei­lun suo­ri­tus­paik­ko­ja ja toteu­tam­me ne mah­dol­li­suuk­sien mukaan yhteis­työs­sä alu­eel­la toi­mi­vien seu­ro­jen kanssa!

Lajim­me ovat:

 • Pesä­pal­lo
 • Kori­pal­lo
 • Juok­su­kou­lu
 • Sau­va­kä­ve­ly­kou­lu
 • Uima­kou­lu

Asiantuntijaluennot

Asian­tun­ti­ja­luen­to­ja toteut­ta­mas­sa on jouk­ko ins­pi­roi­via luen­noit­si­joi­ta lii­kun­ta­neu­vo­jas­ta maa­il­man mestareihin.

Luen­to­jem­me tee­mat ovat:

 • Jak­sa­mi­sen reser­vi — aja­tuk­sia hyvinvoinnista
 • Uni ja palau­tu­mi­nen – help­poa tai sit­ten ei
 • Hyvin­voin­ti tule­vai­suu­des­sa – lii­kun­ta­tek­no­lo­gia hyvin­voin­nin tukena
 • Ravit­se­muk­sen ABC
 • Työ­elä­mä, stres­si ja palau­tu­mi­nen — työ­ky­ky timant­tia vai ei?
 • Ihmis­ten koh­taa­mi­nen – joh­ta­mi­ses­ta kohtaamiseen
 • Muu­tos­joh­ta­mi­nen – mer­ki­tyk­sel­li­syys ratkaisee

Hierontapalvelut työyhteisöille

 ISLO tar­jo­aa laa­duk­kai­ta ja asian­tun­te­via hie­ron­ta­pal­ve­lui­ta niin opis­ke­li­ja­työ­nä kuin kou­lu­tet­tu­jen hie­ro­jien toi­mes­ta ympä­ri vuo­den myös työyh­tei­söil­le. Hie­ron­ta­kä­sit­te­ly tukee työn­te­ki­jän palau­tu­mis­ta ja hel­pot­taa esi­mer­kik­si nis­ka-har­tia­seu­dun vai­vo­ja. Hie­ron­nat sovel­tu­vat hyvin osak­si työ­hy­vin­voin­ti­päi­viä lyhyi­nä non-stop ‑tyy­li­si­nä hie­ron­toi­na tai eril­li­si­nä 30 tai 60 min käsittelyinä.

Ruoka- ja kahvitarjoilu

Tilaa väli­pa­laa työ­hy­vin­voin­ti­päi­vien yhtey­teen, niin vireys­ti­la pysyy hyvä­nä! Valit­se kevyem­mis­tä vaih­toeh­dois­ta tai nau­ti vähän makeammin.

Ter­veel­li­sem­pään herkutteluun:

 • Kar­ja­lan­pii­rak­ka (L) muna­voil­la, kin­kul­la tai lohella
 • Täy­tet­ty sie­men­säm­py­lä (L)
 • Täy­tet­ty ruis­pa­la (L)
 • Peko­ni-kan­ta­rel­li­muf­fi­ni (L)
 • Feta-kas­vis­pii­rak­ka (L)
 • Lohi­pii­rak­ka (L)
 • Kan­ta­rel­li-sup­pi­lo­vah­ve­ro­pii­rak­ka (L)
 • Hedel­mä­sa­laat­tia ja vanil­ja­kas­ti­ket­ta tai hedelmätarjotin
 • Smoot­hie (marja‑, hedel­mä- tai vihersmoothie)

Makeam­paan herkutteluun:

 • Kek­si (L)
 • Pul­la, voi­sil­mä­pul­la, kor­va­puus­ti tai kier­re­pul­la (L)
 • Marja/omena/rahkapiirakka (L)
 • Kää­re­tort­tu tai unel­ma­tort­tu (L)
 • Muf­fi­ni iso tai pie­ni (L)

Glu­tee­nit­to­mat ja vegaa­ni­set vaih­toeh­dot onnis­tu­vat myös. Kysy roh­keas­ti tar­jous­ta muus­ta­kin vaih­toeh­dos­ta! Olem­me avoi­mia eri­lai­sil­le toteu­tuk­sil­le :) Tilauk­set toteut­taa Pito­pal­ve­lu Pata ja Pulla. 


Tee tar­jous­pyyn­tö ohei­sen lomak­keen kaut­ta ja ker­ro mil­lai­sia toi­vei­ta teil­lä oli­si työ­hy­vin­voin­ti­päi­vän sisällöksi?

Otam­me tei­hin yhteyt­tä 1–3 arki­päi­vän kuluessa!


Monipuolisia tiloja TYHY-päiviinne Tiedepuistosta!

Lii­kun­ta­ti­lat

Sau­na­ti­lat

Kokous­ti­lat

Kuva: Jar­no Artika

Kuva: Fabrik Oy

Kuva: Miia Lähteenmäki

Jär­jes­täm­me työ­hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­ta yhteis­työs­sä Joen­suun Tie­de­puis­ton kanssa!

TYHY-luen­not onnis­tu­vat isol­le­kin poru­kal­le Tie­de­puis­ton audi­to­rio­tyyp­pi­ses­sä Lou­he­la-salis­sa tai valoi­sas­sa ja ava­ras­sa Temple of Chal­len­ge-tilas­sa. Molem­piin mah­tuu noin 100 hen­ki­löä. Tie­de­puis­ton viih­tyi­sil­lä sau­noil­la nau­tit TYHY-päi­vän päät­teek­si peh­meis­tä löy­lyis­tä. Kum­pi sau­na sopi­si parem­min tei­dän tii­min­ne tun­nel­man­tuo­jak­si, Zeus vai Oasis? Pyyh­keet, lau­de­lii­nat ja pesuai­neet löy­ty­vät kaik­ki val­mii­na sau­noil­ta. Tilois­ta löy­dät­te myös lau­ta­pe­le­jä ja Oasis- sau­nal­ta karao­ke­lait­teet yhtei­sen illan­vie­ton ohjelmaksi. 

Tutus­tu Tie­de­puis­ton tiloi­hin ja varaa oma­si: tiedepuisto..fi/kokousmaailma


Yhteystiedot

Han­ne Kank­ku­nen
Lii­kun­ta­koor­di­naat­to­ri
050 4304544
hanne.kankkunen@islo.fi

Kat­so myös: