Moni­muo­to­to­teu­tus
Kevät

Moni­muo­to­to­teu­tus
Syk­sy

Liikunnanohjauskoulutus KEVÄT,
monimuotototeutus 4.4.2022- 3.6.2023

Aloita liikunta-alan opintopolkusi liikunnanohjauskoulutuksesta! 

Kevään lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus on suun­nat­tu hen­ki­löil­le, joi­den haa­veis­sa siin­tä­vät nyt tai tule­vai­suu­des­sa joko lii­kun­ta-alan kor­kea­kou­luo­pin­not, lii­kun­nan amma­til­li­set aikui­so­pin­not tai työtehtävät. 

Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus toteu­te­taan moni­muo­to-opis­ke­lu­na, joten opin­not voi toteut­taa hyvin niin oman urhei­lu-uran kuin työs­sä­käyn­nin rin­nal­la. Lähio­pe­tus­jak­so­jen lisäk­si kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy itse­näi­ses­ti suo­ri­tet­ta­via etätehtäviä. 

Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen käy­nyt voi työs­ken­nel­lä lii­kun­ta-alal­la mm. eri­lais­ten lii­kun­ta- ja val­men­nus­ryh­mien ohjaa­ja­na tai lii­kun­nal­lis­ten ilta­päi­vä­ker­ho­jen vetäjinä. 

Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus on lii­kun­ta-alan osaa­mis­ta täy­den­tä­vää ja syven­tä­vää kou­lu­tus­ta, joka ei kui­ten­kaan joh­da tut­kin­toon. Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen käy­nyt on haku­kel­poi­nen lii­kun­nan osaa­mi­sa­lan koulutukseen.

Kevään lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen opetussuunnitelma: 

 • lii­kun­ta­pe­da­go­giik­ka 
 • lii­kun­na­noh­jaus 
 • lii­kun­ta­tai­to­jen oppi­mi­nen ja opettaminen 
 • lii­kun­ta­la­jit 

Kevään lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus antaa hyvät eväät esi­mer­kik­si lii­kun­ta-alan pääsykokeisiin. 

Liikunnanohjauskoulutuksen opintojaksot ja opintojen rakenne 

Lähi­jak­soAjan­koh­taSisäl­tö
14–6.4.2022 Opin­toi­hin orien­toi­tu­mi­nen, yksi­lös­tä ryh­mäk­si, lii­ku­taan ulko­na eri­lai­sis­sa lii­kun­taym­pä­ris­töis­sä ja tai­don oppi­mi­nen ja opettaminen 
219–22.4.2022 Lii­kun­ta­pe­da­go­giik­ka, lii­kun­na­noh­jaus ja lii­kun­ta­la­jit; 
Suun­nit­te­len liikuntaa! 
325–29.4.2022 Lii­kun­ta­la­je­ja ja lii­kun­nan ohjaa­mi­nen: Minä lii­kun­na­noh­jaa­ja­na 1: ohjaus­har­joi­tuk­set (oma lajivalinta) 
423–27.5.2022 Lii­ku­taan ulko­na: kesä­la­jit  
Minä lii­kun­na­noh­jaa­ja­na 2: ohjaus­har­joi­tuk­set (annet­tu teema) 
530.5–3.6.2022 Tai­don oppi­mi­sen lop­puse­mi­naa­ri 
Minä lii­kun­na­noh­jaa­ja­na 3: ohjaus­har­joi­tuk­set (arvot­tu laji/ tee­ma) 
Lii­kun­na­noh­jaa­ja­na kehit­ty­mi­nen (oppi­mis­päi­vä­kir­jat) 
KEVÄTJUHLA 3.6.2022 Kurs­sin päätös 

Hakeminen 

Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku. 

Aika­vä­lil­lä 2.6.2023–13.6.2023 hake­neet haas­ta­tel­laan puhe­li­mit­se 13.6. ja 14.6.2023.

Aika­vä­lil­lä 14.6.2023–30.7.2023 hake­muk­sen­sa lähet­tä­nei­siin olem­me Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton toi­mes­ta yhtey­des­sä puhe­li­mit­se hake­muk­sen saa­vut­tua haas­tat­te­lua­jan sopimiseksi.

Elo­kuus­sa alka­van kou­lu­tuk­sen vii­mei­nen haku­päi­vä on 31.7.2022.

Haku­lo­ma­ke löy­tyy tääl­tä.

Opiskelijavalinta 

Aika­vä­lil­lä 2.6.2023–13.6.2023 hake­neet haas­ta­tel­laan puhe­li­mit­se 13.6. ja 14.6.2023.

Aika­vä­lil­lä 14.6.2023–30.7.2023 hake­muk­sen­sa lähet­tä­nei­siin olem­me Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton toi­mes­ta yhtey­des­sä puhe­li­mit­se hake­muk­sen saa­vut­tua haas­tat­te­lua­jan sopimiseksi.

Elo­kuus­sa alka­van kou­lu­tuk­sen vii­mei­nen haku­päi­vä on 31.7.2022.

Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­jat vali­taan haku­lo­mak­kei­den ja haas­tat­te­lu­jen perus­teel­la saapumisjärjestyksessä. 

Koulutusmaksu  

Kevät­lu­ku­kau­den lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen kou­lu­tus­mak­su on 800 € sisäl­täen ope­tuk­sen ja lähi­jak­soil­la jaet­ta­van ope­tus­ma­te­ri­aa­lin. Las­kun voi mak­saa useam­mas­sa erässä. 

Lisätiedot

Opet­ta­ja Iina Pota­seff, +358 40 5642223, iina.potaseff@islo.fi 

Opis­ton toi­mis­to p. 050–408 4792, toimisto@islo.fi 

Opin­to­jen hin­ta:
800 €

Tut­kin­non laa­juus
2kk

Kou­lu­tuk­sen nimi
Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus

Lisä­tie­to­ja
Iina Pota­seff

+358 40 5642223

iina.potaseff@islo.fi

Liikunnanohjauskoulutus SYYSLUKUKAUSI,
monimuotototeutus 19.8.2024–11.12.2024 

Aloita liikunta-alan opintopolkusi liikunnanohjauskoulutuksesta! 

Syys­lu­ku­kau­den lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus on suun­nat­tu hen­ki­löil­le, joi­den työ pitää sisäl­lään val­men­ta­mis­ta, lii­kun­na­noh­jaa­mis­ta ja/tai opet­ta­mis­ta tai haa­vei­le­vat lii­kun­ta-alan töis­tä tai lii­kun­ta-alan jat­ko-opin­nois­ta joko kor­kea­kou­luis­sa tai amma­til­li­sis­sa aikuisopinnoissa. 

Kou­lu­tus toteu­te­taan moni­muo­to-opis­ke­lu­na, joten opin­to­jen toteut­ta­mi­nen onnis­tuu niin oman urhei­lu-uran kuin työs­sä­käyn­nin rin­nal­la. Lähio­pe­tus­jak­so­jen lisäk­si kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy itse­näi­ses­ti suo­ri­tet­ta­via etä­teh­tä­viä ja mah­dol­li­ses­ti työssäoppimista. 

Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen käy­nyt voi työs­ken­nel­lä lii­kun­ta-alal­la esi­mer­kik­si eri­lais­ten lii­kun­ta- ja val­men­nus­ryh­mien ohjaa­ja­na tai lii­kun­nal­lis­ten ilta­päi­vä­ker­ho­jen vetäjinä. 

Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus on lii­kun­ta-alan osaa­mis­ta täy­den­tä­vää ja syven­tä­vää kou­lu­tus­ta, joka ei kui­ten­kaan joh­da tut­kin­toon. Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen käy­nyt on haku­kel­poi­nen lii­kun­nan osaa­mi­sa­lan koulutukseen.

Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­ma syys­lu­ku­kau­del­la 2024:  

 • lii­kun­ta­la­jit 
 • lii­kun­ta­pe­da­go­giik­ka 
 • lii­kun­na­noh­jaus 
 • lii­kun­ta­tai­to­jen oppi­mi­nen ja opettaminen 
 • ter­veys­lii­kun­ta 
 • eri­lai­set lii­kun­nan toimintaympäristöt 
 • lii­kun­nan edis­tä­mi­nen eri kohderyhmille 

Syys­lu­ku­kau­den lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus toteu­te­taan yhdes­sä lii­kun­nan start­ti­po­lun – ryh­män kanssa.

Liikunnanohjauskoulutuksen opintojaksot ja opintojen rakenne 

Jak­son nume­roAjan­koh­taOpin­to­jak­son sisältö
119.–23.8.2024
(ma-pe) 
 
HOKS2.–4.9.2024
(jokai­nen varaa yhden tun­nin ajan)
216.–20.9.2024
(ma-pe)
 
37.–11.10.2024
(ma-pe)
44.–8.11.2024
(ma-pe)
518.–20.11.2024
(ma-ke)
69.–13.12.2024 (ma-pe)

Hakeminen 

Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku. 

Syys­lu­ku­kau­den lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen hakuai­ka päät­tyy 31.7.2024.   

Aika­vä­lil­lä 1.6.2024- 19.6.2024 hake­muk­sen­sa lähet­tä­neet kon­tak­toim­me puhe­li­mit­se ennen juhan­nus­ta. Aika­vä­lil­lä 20.6.2024–31.7.2024 hake­muk­sen­sa lähet­tä­nei­siin olem­me Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton toi­mes­ta yhtey­des­sä puhe­li­mit­se hake­muk­sen saa­vut­tua haas­tat­te­lua­jan sopimiseksi.

Opis­ke­li­ja­haas­tat­te­lut toteu­te­taan 1–2.8.2024 video­haas­tat­te­lui­na joko Teams- tai What­sApp – sovel­luk­sen kaut­ta sovit­tu­na haas­tat­te­luai­ka­na. Teams- haas­tat­te­lu­kut­su lähe­te­tään 1.8.2024 aamupäivällä. 

Haku­lo­ma­ke löy­tyy tääl­tä.

Opiskelijavalinta 

Haki­joi­hin ote­taan puhe­li­mit­se yhteyt­tä hake­muk­sen saa­vut­tua. Syys­lu­ku­kau­den lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen vii­mei­set valin­ta­koe­haas­tat­te­lut toteu­te­taan puhe­li­mit­se tai etäyh­teys­oh­jel­mien kaut­ta elokuussa.

Huo­mioit­han kui­ten­kin, että lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­jat vali­taan haku­lo­mak­kei­den ja haas­tat­te­lu­jen perus­teel­la saapumisjärjestyksessä. 

Opiskelijavalinta 

Aika­vä­lil­lä 1.6.2024- 19.6.2024 hake­muk­sen­sa lähet­tä­neet kon­tak­toim­me puhe­li­mit­se ennen juhan­nus­ta. Aika­vä­lil­lä 20.6.2024–31.7.2024 hake­muk­sen­sa lähet­tä­nei­siin olem­me Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton toi­mes­ta yhtey­des­sä puhe­li­mit­se hake­muk­sen saa­vut­tua haas­tat­te­lua­jan sopimiseksi.

Opis­ke­li­ja­haas­tat­te­lut toteu­te­taan 1–2.8.2024 video­haas­tat­te­lui­na joko Teams- tai What­sApp – sovel­luk­sen kaut­ta sovit­tu­na haas­tat­te­luai­ka­na. Teams- haas­tat­te­lu­kut­su lähe­te­tään 1.8.2024 aamupäivällä.

Koulutusmaksu  

Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen kurs­si­mak­su on 450 € sisäl­täen ope­tuk­sen ja lähi­jak­soil­la jaet­ta­van opetusmateriaalin. 

Lisätiedot

Opet­ta­ja Iina Pota­seff, +358 40 5642223, iina.potaseff@islo.fi 

Opis­ton toi­mis­to p. 050–408 4792, toimisto@islo.fi 

Huomioitavaa 

Lii­kun­ta-alan kou­lu­tuk­siin on ase­tet­tu tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­sia, jot­ka löy­ty­vät täs­tä. Tar­kis­tat­han jo etu­kä­teen, että tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­set eivät ole estee­nä opiskelijavalinnalle. 

Opin­to­jen hin­ta:
450 €

Tukin­non laa­juus
5kk

Kou­lu­tuk­sen nimi
Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus

Lisä­tie­to­ja
Iina Pota­seff

+358 40 5642223

iina.potaseff@islo.fi

Kat­so myös: