Moni­muo­to­to­teu­tus
Kevät

Moni­muo­to­to­teu­tus
Syk­sy

Liikunnanohjauskoulutus KEVÄT,
monimuotototeutus 4.4.2022- 3.6.2022

Aloita liikunta-alan opintopolkusi liikunnanohjauskoulutuksesta! 

Kevään lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus on suun­nat­tu hen­ki­löil­le, joi­den haa­veis­sa siin­tä­vät nyt tai tule­vai­suu­des­sa joko lii­kun­ta-alan kor­kea­kou­luo­pin­not, lii­kun­nan amma­til­li­set aikui­so­pin­not tai työtehtävät. 

Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus toteu­te­taan moni­muo­to-opis­ke­lu­na, joten opin­not voi toteut­taa hyvin niin oman urhei­lu-uran kuin työs­sä­käyn­nin rin­nal­la. Lähio­pe­tus­jak­so­jen lisäk­si kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy itse­näi­ses­ti suo­ri­tet­ta­via etätehtäviä. 

Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen käy­nyt voi työs­ken­nel­lä lii­kun­ta-alal­la mm. eri­lais­ten lii­kun­ta- ja val­men­nus­ryh­mien ohjaa­ja­na tai lii­kun­nal­lis­ten ilta­päi­vä­ker­ho­jen vetäjinä. 

Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus on lii­kun­ta-alan osaa­mis­ta täy­den­tä­vää ja syven­tä­vää kou­lu­tus­ta, joka ei kui­ten­kaan joh­da tut­kin­toon. Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen käy­nyt on haku­kel­poi­nen lii­kun­nan osaa­mi­sa­lan koulutukseen.

Kevään lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen opetussuunnitelma: 

 • lii­kun­ta­pe­da­go­giik­ka 
 • lii­kun­na­noh­jaus 
 • lii­kun­ta­tai­to­jen oppi­mi­nen ja opettaminen 
 • lii­kun­ta­la­jit 

Kevään lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus antaa hyvät eväät esi­mer­kik­si lii­kun­ta-alan pääsykokeisiin. 

Liikunnanohjauskoulutuksen opintojaksot ja opintojen rakenne 

Lähi­jak­soAjan­koh­taSisäl­tö
14–6.4.2022 Opin­toi­hin orien­toi­tu­mi­nen, yksi­lös­tä ryh­mäk­si, lii­ku­taan ulko­na eri­lai­sis­sa lii­kun­taym­pä­ris­töis­sä ja tai­don oppi­mi­nen ja opettaminen 
219–22.4.2022 Lii­kun­ta­pe­da­go­giik­ka, lii­kun­na­noh­jaus ja lii­kun­ta­la­jit; 
Suun­nit­te­len liikuntaa! 
325–29.4.2022 Lii­kun­ta­la­je­ja ja lii­kun­nan ohjaa­mi­nen: Minä lii­kun­na­noh­jaa­ja­na 1: ohjaus­har­joi­tuk­set (oma lajivalinta) 
423–27.5.2022 Lii­ku­taan ulko­na: kesä­la­jit  
Minä lii­kun­na­noh­jaa­ja­na 2: ohjaus­har­joi­tuk­set (annet­tu teema) 
530.5–3.6.2022 Tai­don oppi­mi­sen lop­puse­mi­naa­ri 
Minä lii­kun­na­noh­jaa­ja­na 3: ohjaus­har­joi­tuk­set (arvot­tu laji/ tee­ma) 
Lii­kun­na­noh­jaa­ja­na kehit­ty­mi­nen (oppi­mis­päi­vä­kir­jat) 
KEVÄTJUHLA 3.6.2022 Kurs­sin päätös 

Hakeminen 

Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku. 

Kevään lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen hakuai­ka päät­tyy tors­tai­na 30.3.2022.   

Haku­lo­ma­ke löy­tyy tääl­tä.

Opiskelijavalinta 

Haki­joi­hin ote­taan puhe­li­mit­se yhteyt­tä hake­muk­sen saa­vut­tua. Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­jat vali­taan haku­lo­mak­kei­den ja haas­tat­te­lu­jen perus­teel­la saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Kevään kurs­sin vii­mei­set valin­ta­koe­haas­tat­te­lut toteu­te­taan puhe­li­mit­se tai etäyh­teys­oh­jel­mien kaut­ta tors­tai­na 31.3.2022.

Koulutusmaksu  

Kevät­lu­ku­kau­den lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen kou­lu­tus­mak­su on 800 € sisäl­täen ope­tuk­sen ja lähi­jak­soil­la jaet­ta­van opetusmateriaalin. 

Lisätiedot

Opet­ta­ja Iina Pota­seff, +358 40 5642223, iina.potaseff@islo.fi 

Opis­ton toi­mis­to p. 050–408 4792, toimisto@islo.fi 

Opin­to­jen hin­ta:
800 €

Tut­kin­non laa­juus
2kk

Kou­lu­tuk­sen nimi
Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus

Lisä­tie­to­ja
Iina Pota­seff

+358 40 5642223

iina.potaseff@islo.fi

Liikunnanohjauskoulutus SYYSLUKUKAUSI,
monimuotototeutus 22.8.2022–16.12.2022 

Aloita liikunta-alan opintopolkusi liikunnanohjauskoulutuksesta! 

Syys­lu­ku­kau­den lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus on suun­nat­tu hen­ki­löil­le, joi­den työ pitää sisäl­lään val­men­ta­mis­ta, lii­kun­na­noh­jaa­mis­ta ja/tai opet­ta­mis­ta tai haa­vei­le­vat lii­kun­ta-alan töis­tä tai lii­kun­ta-alan jat­ko-opin­nois­ta joko kor­kea­kou­luis­sa tai amma­til­li­sis­sa aikuisopinnoissa. 

Kou­lu­tus toteu­te­taan moni­muo­to-opis­ke­lu­na, joten opin­to­jen toteut­ta­mi­nen onnis­tuu niin oman urhei­lu-uran kuin työs­sä­käyn­nin rin­nal­la. Lähio­pe­tus­jak­so­jen lisäk­si kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy itse­näi­ses­ti suo­ri­tet­ta­via etä­teh­tä­viä ja mah­dol­li­ses­ti työssäoppimista. 

Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen käy­nyt voi työs­ken­nel­lä lii­kun­ta-alal­la esi­mer­kik­si eri­lais­ten lii­kun­ta- ja val­men­nus­ryh­mien ohjaa­ja­na tai lii­kun­nal­lis­ten ilta­päi­vä­ker­ho­jen vetäjinä. 

Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus on lii­kun­ta-alan osaa­mis­ta täy­den­tä­vää ja syven­tä­vää kou­lu­tus­ta, joka ei kui­ten­kaan joh­da tut­kin­toon. Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen käy­nyt on haku­kel­poi­nen lii­kun­nan osaa­mi­sa­lan koulutukseen.

Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­ma syys­lu­ku­kau­del­la 2022:  

 • lii­kun­ta­la­jit 
 • lii­kun­ta­pe­da­go­giik­ka 
 • lii­kun­na­noh­jaus 
 • lii­kun­ta­tai­to­jen oppi­mi­nen ja opettaminen 
 • ter­veys­lii­kun­ta 
 • eri­lai­set lii­kun­nan toimintaympäristöt 
 • lii­kun­nan edis­tä­mi­nen eri kohderyhmille 

Syys­lu­ku­kau­den lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus toteu­te­taan yhdes­sä lii­kun­nan start­ti­po­lun – ryh­män kanssa.

Liikunnanohjauskoulutuksen opintojaksot ja opintojen rakenne 

Jak­son nume­roAjan­koh­taOpin­to­jak­son sisältö
122–26.8.2022 
(ma-pe)
Opin­toi­hin orien­toi­tu­mi­nen, yksi­lös­tä ryh­mäk­si ja lii­ku­taan eri­lai­sis­sa toi­min­taym­pä­ris­töis­sä ulko­na: kesälajit. 
219–23.9.2022 
(ma-pe) 
Lii­kun­ta­pe­da­go­giik­ka, lii­kun­na­noh­jaus ja lii­kun­ta­la­jit;  
Suun­nit­te­len lii­kun­taa! Tai­don oppi­mi­nen ja opet­ta­mi­nen. 
Las­ten ja nuor­ten lii­kun­nan erityispiirteet 
310–14.10.2022 
(ma-pe) 
Lii­kun­nan ohjaa­mi­nen 
Minä lii­kun­na­noh­jaa­ja­na 1: ohjaus­har­joi­tuk­set (oma lajivalinta) 
47–11.11.2022 
(ma-pe) 
Ter­veys­lii­kun­ta, las­ten, nuor­ten ja aikuis­ten lii­kun­nan edis­tä­mi­nen,  
Yksi­löl­li­nen lii­kun­na­noh­jaus ja työ­ka­lu­ja liikuntaneuvontaan 
523–25.11.2022 
(ke-pe) 
Lii­ku­taan ulko­na: tal­vi­lii­kun­ta­la­jit (sää­va­raus) 
Minä lii­kun­na­noh­jaa­ja­na 2: ohjaus­har­joi­tuk­set (annet­tu teema) 
12–16.12.2022 
(ma-pe) 
Tai­don oppi­mi­sen lop­puse­mi­naa­ri 
Minä lii­kun­na­noh­jaa­ja­na 3: ohjaus­har­joi­tuk­set (arvot­tu laji/ tee­ma) 
Lii­kun­na­noh­jaa­ja­na kehit­ty­mi­nen, kurs­sin päätös 

Hakeminen 

Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku. 

Syys­lu­ku­kau­den lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen hakuai­ka päät­tyy sun­nun­tai­na 31.7.2022.   

Haku­lo­ma­ke löy­tyy tääl­tä.

Opiskelijavalinta 

Haki­joi­hin ote­taan puhe­li­mit­se yhteyt­tä hake­muk­sen saa­vut­tua. Syys­lu­ku­kau­den lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen vii­mei­set valin­ta­koe­haas­tat­te­lut toteu­te­taan puhe­li­mit­se tai etäyh­teys­oh­jel­mien kaut­ta tiis­tai­na 2.8.2022.  

Huo­mioit­han kui­ten­kin, että lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­jat vali­taan haku­lo­mak­kei­den ja haas­tat­te­lu­jen perus­teel­la saapumisjärjestyksessä. 

Koulutusmaksu  

Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen kurs­si­mak­su on 800 € sisäl­täen ope­tuk­sen ja lähi­jak­soil­la jaet­ta­van opetusmateriaalin. 

Lisätiedot

Opet­ta­ja Iina Pota­seff, +358 40 5642223, iina.potaseff@islo.fi 

Opis­ton toi­mis­to p. 050–408 4792, toimisto@islo.fi 

Huomioitavaa 

Lii­kun­ta-alan kou­lu­tuk­siin on ase­tet­tu tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­sia, jot­ka löy­ty­vät täs­tä. Tar­kis­tat­han jo etu­kä­teen, että tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­set eivät ole estee­nä opiskelijavalinnalle. 

Opin­to­jen hin­ta:
800 €

Tukin­non laa­juus
5kk

Kou­lu­tuk­sen nimi
Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus

Lisä­tie­to­ja
Iina Pota­seff

+358 40 5642223

iina.potaseff@islo.fi

Kat­so myös: