Sinulle, joka

 • Haluat päi­vit­tää val­men­nus­tai­to­ja­si urhei­li­joi­den ja liik­ku­jien fyy­si­sen suo­ri­tus­ky­vyn kehit­tä­mi­ses­tä, hyö­dyn­täen tie­tee­seen poh­jau­tu­via uusim­pia valmennusmenetelmiä
 • Haluat laa­jen­taa ura­mah­dol­li­suuk­sia­si fysiik­ka­val­men­nuk­sen parissa
 • Etsit kei­noa syven­tää asian­tun­te­mus­ta­si ja erot­tau­tua lii­kun­ta-alal­la – tämä kou­lu­tus tar­jo­aa sinul­le uusin­ta tut­ki­mus­tie­toa ja käy­tän­nön työkaluja
 • Haluat oppia tehok­kai­ta fysiik­ka­val­men­nuk­sen mene­tel­miä ja sovel­taa ne omaan harjoitteluusi

Fysiikkavalmentajakoulutus tarjoaa

 • Erot­tau­du tie­to­poh­jai­sel­la huip­puo­saa­mi­sel­la: Kou­lu­tus luo sinul­le val­miu­det toteut­taa teho­kas­ta ja tur­val­lis­ta fyy­sis­tä har­joit­te­lua sekä var­mis­taa, että pysyt ajan tasal­la fysiik­ka­val­men­nuk­sen vii­mei­sim­mis­tä tren­deis­tä ja tut­ki­muk­sis­ta, nos­taen ammat­ti­tai­to­si uudel­le tasolle 
 • Opit alan huip­pu­asian­tun­ti­joil­ta eri laji­taus­to­jen paris­ta: Saat syväl­lis­tä tie­toa alan ammat­ti­lai­sil­ta moni­puo­li­sil­la laji­asian­tun­ti­ja­taus­toil­la, mikä takaa kat­ta­van ja laa­duk­kaan oppimiskokemuksen 
 • Käy­tän­nön­lä­hei­set val­men­nus­me­ne­tel­mät ja tes­taus­osaa­mi­nen: Käy­tän­nön­lä­hei­set ope­tuk­set ja tes­taus­me­ne­tel­mät syven­tä­vät ammat­tio­saa­mis­ta­si, mah­dol­lis­taen tut­ki­tun tie­don sovel­ta­mi­sen suo­raan val­men­nuk­seen ja kehi­tyk­sen seu­ran­nan tes­taa­mi­sen avulla
 • Eri-ikäis­ten fyy­si­sen har­joit­te­lun lai­na­lai­suu­det: Ymmär­rät miten fyy­sis­tä har­joit­te­lua tuli­si toteut­taa lap­sis­ta ja nuo­ris­ta aina aikui­si­kään asti, jol­loin ammat­tio­saa­mi­se­si eri-ikäis­ten urhei­li­joi­den ja liik­ku­jien suo­ri­tus­ky­vyn kehit­tä­mi­ses­tä kasvaa 

Haluatko valmentaa tutkimustiedon pohjalta huippufysiikkavalmentajana? ISLO ylpeänä esittelee uuden, syksyllä käynnistyvän fysiikkavalmentajakoulutuksen!

Fysiik­ka­val­men­ta­ja­kou­lu­tuk­sem­me tar­jo­aa sinul­le avai­met kai­ke­ni­käis­ten liik­ku­jien ja urhei­li­joi­den fyy­si­sen kun­non ja suo­ri­tus­ky­vyn kehit­tä­mi­seen, tes­taa­mi­seen ja moni­puo­li­siin val­men­nus­me­ne­tel­miin, jot­ka voit vie­dä kou­lu­tuk­sen jäl­keen suo­raan käy­tän­töön. Kat­ta­vas­sa kou­lu­tuk­ses­sa syven­nym­me fyy­si­sen val­men­nuk­sen ydin­kom­po­nent­tei­hin: voi­maan, nopeu­teen, kes­tä­vyy­teen ja tai­toon. Saat työ­ka­lut muun muas­sa fyy­si­sen har­joit­te­lun suun­nit­te­luun ja toteut­ta­mi­seen, omi­nai­suuk­sien tes­taa­mi­seen ja palau­tu­mi­sen seu­ran­taan. Las­ten ja nuor­ten fyy­si­nen har­joit­te­lu on olen­nai­nen osa jokais­ta kou­lu­tuso­sio­ta. Kou­lu­tuk­sem­me poh­jau­tuu tie­teel­li­seen koko­nais­tut­ki­mus­näyt­töön.

Kou­lu­tuk­sen yti­mes­sä on käy­tän­nön­lä­hei­syys: yhdis­täm­me teo­rian ja tut­ki­tun tie­don käy­tän­nön teke­mi­seen, mikä antaa sinul­le arkeen kon­kreet­ti­set val­miu­det val­men­nuk­sen toteut­ta­mi­seen ja tes­taa­mi­seen. Alan huip­pu­asian­tun­ti­jat moni­puo­li­sil­la kou­lu­tus- ja urhei­lu­val­men­nus­taus­toil­laan takaa­vat kou­lu­tuk­sen kor­kean laa­dun ja tuo­reim­man tut­ki­mus­tie­don hyödyntämisen.

Osa­na ISLOn laa­du­kas­ta amma­til­lis­ta kou­lu­tus­tar­jon­taa, tämä kou­lu­tus antaa sinul­le erin­omai­set val­miu­det suun­ni­tel­la vas­tuul­lis­ta ja ter­vet­tä fyy­sis­tä har­joit­te­lua niin las­ten ja nuor­ten kuin aikuis­ten parissa.

Koulutuksen rakenne

Fysiik­ka­val­men­ta­ja­kou­lu­tus on lii­kun­ta-alan osaa­mis­ta täy­den­tä­vä ja syven­tä­vä amma­til­li­nen kou­lu­tus. Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus koos­tuu nel­jäs­tä pe-la päi­vi­nä toteu­tet­ta­vis­ta osiois­ta. Jokai­nen kou­lu­tuso­sio sisäl­tää 14 lähio­pe­tus­tun­tia ja kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus koos­tuu yhteen­sä 56 lähiopetustunnista

Koulutuksen toteutus ja arviointi 

Fysiik­ka­val­men­ta­ja­kou­lu­tuk­sen koko­nai­suus koos­tuu nel­jäs­tä osios­ta, jot­ka toteu­te­taan pe-la päi­vi­nä klo 8.30–16.00 Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­tol­la Joen­suus­sa. Käy­tän­nön­lä­hei­set lähio­pe­tus­päi­vä sisäl­tä­vät noin puo­let teo­riao­pe­tus­ta ja puo­let käy­tän­nön ope­tus­ta, jol­loin opit tut­ki­tun tie­don poh­jal­ta kon­kreet­ti­ses­ti suun­nit­te­le­maan ja toteut­ta­maan fysiik­ka­val­men­nus­ta sekä seu­raa­maan sen vaikuttavuutta. 

Voit suo­rit­taa joko nel­jäs­tä osas­ta koos­tu­van kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den tai osal­lis­tua yksit­täi­sil­le, sinua kiin­nos­ta­vil­le kou­lu­tuso­sioil­le. Jokai­sen kou­lu­tuso­sion yhtey­des­sä pide­tään osaa­mis­ta mit­taa­va kir­jal­li­nen tes­ti, joka tulee suo­rit­taa hyväk­sy­tys­ti. Osal­lis­tu­mis­to­dis­tus fysiik­ka­val­men­ta­ja­kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­mi­ses­ta edel­lyt­tää kai­kil­le nel­jäl­le kou­lu­tuso­siol­le osal­lis­tu­mis­ta ja nii­den suo­rit­ta­mis­ta hyväk­sy­tys­ti. Mikä­li et suo­ri­ta koko kou­lu­tus­ko­ko­nai­suut­ta vaan tie­tyt kou­lu­tuso­siot, niin saat yksit­täi­ses­tä osios­ta osal­lis­tu­mis­to­dis­tuk­sen pyytämällä. 

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään syk­syl­lä 2024 ja seu­raa­va kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus alkaa kevääl­lä 2025. Mikä­li siis et syk­syl­lä pys­tyi­si suo­rit­ta­maan koko koko­nai­suut­ta, voit kevääl­lä suo­rit­taa fysiik­ka­val­men­ta­ja­kou­lu­tuk­sen osal­lis­tu­mis­to­dis­tuk­seen vaa­dit­ta­vat puut­tu­vat lähi­jak­sot. Kevään 2025 kou­lu­tuso­sien ajan­koh­dat jul­kais­taan pian. 

Koulutuksen sisältö ja aikataulu 

1. osio pe-la 13–14.9.2024 klo 8.30–16 

 • Läh­tös­tart­ti ja tai­to huip­puun: omi­nai­suus­har­joit­te­lun vai­kut­ta­vuus, tai­don oppi­mi­nen, tai­don har­joit­ta­mi­nen ja tai­to­har­joit­teet. Kou­lut­ta­ji­na: Tee­mu Lep­pä­mä­ki, Pet­ri Pen­na­nen ja Tii­na Rissanen. 

2. osio pe-la 11–12.10.2024 klo 8.30–16 

 • Kes­tä­vyy­den salat: kes­tä­vyy­so­mi­nai­suu­det, perus‑, vauh­ti- ja nopeus­kes­tä­vyys, kes­tä­vyys­har­joit­te­lu, kes­tä­vyy­den ja nopeus­kes­tä­vyy­den tes­taa­mi­nen. Kou­lut­ta­ji­na: Tee­mu Lep­pä­mä­ki ja Jaak­ko Haverinen. 

3. osio pe-la 8–9.11.2024 klo 8.30–16 

 • Voi­man val­lan­ku­mous: voi­mao­mi­nai­suu­det, maksimi‑, nopeus- ja kes­to­voi­ma, voi­ma­har­joit­te­lu ja voi­ma­tes­taa­mi­nen. Kou­lut­ta­ji­na: Tee­mu Lep­pä­mä­ki ja Jaak­ko Haverinen. 

4. osio pe-la 20–21.12.2024 klo 8.30–16

 • Nopeu­den nuo­tit ja vam­mo­jen ennal­taeh­käi­sy: nopeu­den har­joit­ta­mi­nen, nopeus- ja nopeus­voi­ma­har­joit­teet, her­mos­tol­li­nen väsy­mi­nen, har­joi­tus­me­ne­tel­mät ja ohjel­moin­ti, vam­mapre­ven­tio ja palau­tu­mi­sen seu­ran­ta. Kou­lut­ta­ji­na Tee­mu Lep­pä­mä­ki, Jaak­ko Have­ri­nen ja Tii­na Rissanen. 

Esitietovaatimukset

Kou­lu­tuk­ses­sa läh­dem­me liik­keel­le vai­kut­ta­van fyy­si­sen har­joit­te­lun perus­teis­ta, ja asian­tun­ti­jam­me takaa­vat sel­keän ja ymmär­ret­tä­vän ope­tuk­sen, eli laa­jaa pereh­ty­nei­syyt­tä aihee­seen ei vaa­di­ta. Odo­tam­me kui­ten­kin, että haki­jal­la on perus­ta­son ymmär­rys­tä ihmi­sen fyy­si­ses­tä suo­ri­tus­ky­vys­tä ja ennen kaik­kea into­hi­moa fyy­si­sen suo­ri­tus­ky­vyn kehit­tä­mis­tä ja val­men­nus­ta kohtaan! 

Koulutuksen asiantuntijat

Tee­mu Lep­pä­mä­ki – Kou­lu­tuk­sen vas­taa­va asiantuntija 

 • Urhei­lu­fy­sio­te­ra­peut­ti (sert.), mani­pu­la­tii­vi­nen fysio­te­ra­peut­ti, Val­men­ta­ja VAT/VEAT  
 • Suo­men urhei­lu­fy­sio­te­ra­peu­tit ry (SUFT) kou­lu­tus­vas­taa­va, kou­lut­ta­nut sato­ja fysio­te­ra­peut­te­ja ja valmentajia 
 • Fysiik­ka­val­men­taa useis­sa kan­sal­li­sen kär­ki­ta­son seu­rois­sa ja huip­pu­ta­son urheilijoita 
 • Val­men­taa usei­ta maa­jouk­kue­ta­son urhei­li­joi­ta eri lajeissa 
 • ISLOl­la tes­tauk­sen ja val­men­nuk­sen asiantuntijana

Pet­ri Pennanen

 • Lii­kun­ta­tie­tei­den maisteri
 • Koko­nais­val­tai­sen val­men­nuk­sen ja val­men­nus­pe­da­go­gii­kan asiantuntija
 • Pesä­pal­lo­val­men­ta­ja 5 SM-mita­lia (SM-kul­ta 2018 Joen­suun Mailassa)
 • Laji­lii­ton (PPL) val­men­ta­ja­kou­lut­ta­ja vuo­des­ta 2016
 • Eri­tyis­osaa­mi­nen nuor­ten val­men­ta­mi­ses­sa ja urhei­li­ja­na kas­va­mi­sen tukemisessa
 • ISLOl­la rehtori-toimitusjohtajana

Tii­na Rissanen

 • Urhei­lu­fy­sio­te­ra­peut­ti (sert.)
 • Joen­suun Urhei­lua­ka­te­mian asian­tun­ti­ja­toi­min­nan koordinaattori
 • Val­men­nuk­sen tuke­na useis­sa eri lajeis­sa mm. ampu­ma- ja maas­to­hiih­to, ylei­sur­hei­lu, jal­ka­pal­lo, muodostelmaluistelu

Jaak­ko Haverinen

 • Urhei­lu­fy­sio­te­ra­pi­aan eri­kois­tu­va fysio­te­ra­peut­ti (amk.), Kou­lu­tet­tu hie­ro­ja, Valmentaja
 • Yli kym­me­nen vuo­den koke­mus sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­ta työ- ja koulutuskentällä
 • Fysiik­ka­val­men­taa kan­sal­li­sen kär­ki­ta­son seuroissa
 • Val­men­taa usei­ta kan­sal­li­sen tason yksi­lö­ur­hei­li­joi­ta eri lajeissa
 • Val­men­taa ja urhei­lee toi­min­nal­lis­ta har­joit­te­lua, jos­sa noin kym­me­nen vuo­den urhei­li­ja­ko­ke­mus kisa- ja harjoituskentältä
 • ISLOl­la tes­tauk­sen ja val­men­nuk­sen asiantuntijana

 

Koulutuksen hinta ja majoittuminen 

Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den hinta: 

 • 990€ (sis.majoituksen ISLO Hos­tel­lil­la sekä ohjel­man mukai­set ruokailut) 
 • 825€ (sis. ohjel­man mukai­set ruokailut) 

Kou­lu­tuso­sion hinta 

 • 300€ (sis.majoituksen ISLO Hos­tel­lil­la sekä ohjel­man mukai­set ruokailut) 
 • 250€ (sis. ohjel­man mukai­set ruokailut) 

Las­kun voi mak­saa useam­mas­sa erässä. 

Opis­ton toi­mis­to p. 050–408 4792, toimisto@islo.fi 

Koulutukseen hakeminen 

Fysiik­ka­val­men­ta­ja­kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku. Syk­syl­lä alka­van kou­lu­tuk­sen haku on nyt käyn­nis­sä ja se päät­tyy 31.8.2024. Paik­ko­ja on rajoi­te­tus­ti, joten ilmoit­tau­dut­han mah­dol­li­sim­man pian! 

Ilmoit­tau­tues­sa­si voit päät­tää, haluat­ko suo­rit­taa koko fysiik­ka­val­men­ta­ja­kou­lu­tuk­sen vai vali­koi­tu­ja kou­lu­tuso­sioi­ta. Lisäk­si voit vali­ta, tar­vit­set­ko ISLOn Hos­tel­lis­ta majoi­tuk­sen kou­lu­tuk­sen ajak­si. Mikä­li ilmoi­tat lomak­keel­la majoi­tus­tar­peen, varaam­me sen sinul­le auto­maat­ti­ses­ti eli sinun ei tar­vit­se olla enää Hos­tel­liin yhteydessä. 

Kou­lu­tuk­seen voit hakea täyt­tä­mäl­lä haku­lo­mak­keen. Olem­me sinuun yhtey­des­sä hake­muk­sen saavuttua. 

Lisätietoja

Tee­mu Lep­pä­mä­ki p. 050–308 1034 , teemu.leppamaki@islo.fi  

Opin­to­jen hin­ta
825€ (koko opintokokonaisuus)

250€ (kou­lu­tuso­sion hinta)

Lisä­tie­to­ja
teemu.leppamaki@islo.fi 

050 308 1034 

Kat­so myös: