Sinulle, joka

 • Haa­vei­let hie­ro­jan ammatista
 • Haluat laa­jen­taa osaa­mis­ta­si lii­kun­ta- ja hyvinvointialalla
 • Haluat oppia hyö­dyl­li­sen ja käy­tän­nöl­li­sen kädentaidon
 • Haa­vei­let fysio­te­ra­pian opinnoista
 • Haluat mah­dol­li­suu­den opis­kel­la työn tai urhei­lun rin­nal­la (moni­muo­to­kou­lu­tus)

Hieronnan ammattitutkinto tarjoaa

 • Laa­duk­kaan ja huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­lun opin­to­ko­ko­nai­suu­den, jos­sa on laa­ja vali­koi­ma vapaas­ti valit­ta­via tut­kin­non osia (mm. liikunnanohjauskoulutus)
 • Moni­puo­li­sen yhteis­työ­ver­kos­ton mm. Joen­suun Urhei­lua­ka­te­mian, Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja urhei­luseu­rayh­teis­työn kautta
 • Ammat­ti­tai­toi­set opet­ta­jat ja kou­lu­tuk­sen aivan Joen­suu­lai­sen lii­kun­nan ytimessä

Tervetuloa opiskelemaan hierojaksi!

Hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­to­kou­lu­tus on 150 osaa­mis­pis­teen laa­jui­nen koko­nai­suus, joka koos­tuu pakol­li­sis­ta ja valin­nai­sis­ta tut­kin­non osis­ta. Kou­lu­tuk­ses­ta saat tie­dol­li­set ja tai­dol­li­set val­miu­det hie­ro­jan amma­tin har­joit­ta­mi­seen. ISLOn hie­ron­ta­kou­lu­tuk­ses­sa opit asiak­kai­den klas­sis­ta hie­ron­taa ja pää­set sovel­ta­maan hie­ron­taot­tei­den käyt­töä kehon eri osiin. Hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­to­kou­lu­tus on tut­kin­toon val­mis­ta­vaa kou­lu­tus­ta, joka mah­dol­lis­taa val­mis­tu­mi­sen jäl­keen amma­tin­har­joit­ta­mi­sen muun muas­sa yri­tys­toi­min­ta­na. Tut­kin­non osat raken­tu­vat pakol­li­sis­ta ja valin­nai­sis­ta tut­kin­non osis­ta. Tut­kin­non osien koh­dal­la tar­kas­te­taan mah­dol­li­nen aiem­min han­kit­tu osaa­mi­nen — eli opin­not suun­ni­tel­laan jokai­sen opis­ke­li­jan osal­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Val­mis­ta­va kou­lu­tus antaa val­miu­det osal­lis­tua näyt­tö­tut­kin­to­ti­lai­suuk­siin, jos­sa osaa­mi­nen osoitetaan.

Lii­kun­tao­pis­ton toi­min­taym­pä­ris­tö on Joen­suun Tie­de­puis­tol­la Meh­ti­mäen lii­kun­ta-alu­een sydä­mes­sä, ja hie­ron­ta­kou­lu­tus tekee yhteis­työ­tä Joen­suun Urhei­lua­ka­te­mian, sekä alu­een usei­den urhei­luseu­ro­jen kans­sa. Kou­lu­tus antaa val­miu­det myös urhei­lu­hie­ron­taan ja tut­kin­non aika­na on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa osa Urheiluhieroja-erikoisammattitutkinnosta. 

Voit opis­kel­la hie­ro­ja­kou­lu­tuk­sen ohel­la myös fysio­te­ra­piao­pin­to­ja Kare­lian avoi­mes­sa ammattikorkeakoulussa!

Hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­toa voit opis­kel­la ISLOl­la päi­vä­to­teu­tuk­se­na tai jous­ta­vas­ti työn ohel­la moni­muo­to­kou­lu­tuk­se­na. Kou­lu­tuk­siin on jat­ku­va haku. Tie­dus­te­le mah­dol­li­suut­ta hypä­tä mukaan kou­lu­tuk­seen vaik­ka jo heti ensi viikolla!

Päi­vä­to­teu­tus

Moni­muo­to­kou­lu­tus

Hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­to ‑opis­ke­li­ja­ta­ri­na

Päivätoteutus

Lähio­pe­tus alkaa 26.8.2024

Päi­vä­to­teu­tus sopii alan­vaih­ta­jil­le, uut­ta ammat­tia van­han rin­nal­le hake­vil­le, jat­ko­kou­lu­tuk­sek­si jo rau­tai­sil­le ammat­ti­lai­sil­le tai pon­nah­dus­lau­dak­si jat­ko-opin­toi­hin. Kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy teo­riao­pe­tuk­sen lisäk­si asia­kas­työ­tä ja käy­tän­nön har­joit­te­lua ISLOn hie­ron­nan oppimisympäristössä. 

Päi­vä­to­teu­tus on arki­päi­vien aika­na tapah­tu­vaa opis­ke­lua, sekä itseo­pis­ke­lua lähio­pe­tuk­sen lisäksi. 

Opis­ke­lu sisäl­tää myös käy­tän­nön asia­kas­työ­tä loka-mar­ras­kuun tait­tees­ta alkaen. ISLO takaa asia­kas­työ­tä opis­ke­li­joil­le vähin­tään 250 tun­tia asiak­kai­den kanssa. 

Tutkinnon muodostuminen

Hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­non koko­nais­laa­juus on 150 osaa­mis­pis­tet­tä. Tut­kin­to muo­dos­tuu kah­des­ta pakol­li­ses­ta tut­kin­non osas­ta (100 osp). Tämän lisäk­si opis­ke­li­ja voi saa itse vali­ta kak­si valin­nais­ta tut­kin­non osaa (50 osp). 

Tut­kin­toon voi sisäl­lyt­tää osia myös ISLOn muis­ta tut­kin­nois­ta, tai aiem­min suo­ri­te­tus­ta perus- tai ammat­ti­tut­kin­nos­ta enin­tään 25 osaa­mis­pis­teen laajuisesti. 

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT  100 OSP  
Tuki ja lii­kun­tae­li­non­gel­mai­sen poti­laan ter­vey­den ja toi­min­ta­ky­vyn edistäminen 70 OSP  
Sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­toa­lan yrit­tä­jä­nä toimiminen 30 OSP  
VALINNAISET TUTKINNON OSAT  50 OSP  
Eli­mis­tön nes­te­kier­ron yllä­pi­tä­mi­nen ja edistäminen 25 OSP  
Ikään­ty­vän poti­laan hieronta 25 OSP  
Kan­san­sai­rauk­sien ennal­taeh­käi­se­mi­nen hie­ro­jan työssä 25 OSP  
Raa­ja­ni­vel­ten liik­ku­vuu­den edistäminen 25 OSP  
MUUT TUTKINNON OSAT ESIMERKIKSI  
Urhei­li­jan lihashuolto 45 OSP  
Yksi­löl­li­nen lii­kun­na­noh­jaus (PT)  30 OSP  

Opintojen henkilökohtaistaminen

Jokai­sel­le opis­ke­li­jal­le teh­dään hen­ki­lö­koh­tai­nen osaa­mi­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma (HOKS). Suun­ni­tel­ma sisäl­tää hen­ki­lö­koh­tai­sen ope­tus- ja opis­ke­lusuun­ni­tel­man sekä näyt­tö­tut­kin­non suo­rit­ta­mis­suun­ni­tel­man. Suun­ni­tel­mas­sa hen­ki­lö­koh­tai­nen opin­to­pol­ku rää­tä­löi­dään opis­ke­li­jan koko­nais­val­tai­sen tilan­teen mukaisesti. 

Arviointi ja näytöt

Opis­ke­li­jaa arvioi­daan kun­kin opin­to­jak­son jäl­keen näy­töis­sä. Näy­töt jär­jes­te­tään työympäristössä. 

Hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­mi­nen antaa nimi­ke­suo­ja­tun kou­lu­te­tun hie­ro­jan pätevyyden. 

Koulutuksen kesto ja koulutukseen haku 

Lähio­pe­tus alkaa 26.8.2024 ja kou­lu­tus kes­tää opis­ke­li­jas­ta riip­puen kes­ki­mää­rin 9–12 kk. 

Kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku. Voit hakea hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­toon haku­lo­mak­keel­la. Hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­to­kou­lu­tuk­sen valin­nat teh­dään haku­lo­mak­kei­den sekä haas­tat­te­lun kautta. 

Kustannukset

Kou­lu­tuk­sen hin­ta on 600 euroa. Hin­ta sisäl­tää kaik­kien pakol­lis­ten ja valin­nais­ten hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­non osien ope­tuk­sen, ensia­pu­kou­lu­tuk­sen ja kaik­ki opis­ke­luun tar­vit­ta­vat opin­to­ma­te­ri­aa­lit. Las­kun voi mak­saa useam­mas­sa eräs­sä. ISLOn ammat­ti­tut­kin­to­kou­lu­tuk­siin on mah­dol­li­suus saa­da KELAn opin­to­tu­kea tai aikuis­kou­lu­tus­ra­haa haki­jan mui­den ehto­jen täyttyessä. 

Oppisopimus 

Kou­lu­tuk­sen voi suo­rit­taa myös oppi­so­pi­muk­sel­la. Opis­ke­li­jal­la on olta­va työ­paik­ka oppi­so­pi­muk­sen ajak­si. Oppi­so­pi­mus teh­dään Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton kans­sa. Oppi­so­pi­mus­opis­ke­li­jan kus­tan­nuk­sis­ta sovi­taan erikseen. 

Haaveiletko fysioterapian opinnoista?

ISLOn hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­non opis­ke­li­jat voi­vat suo­rit­taa ennal­ta sovit­tu­ja fysio­te­ra­peu­tin tut­kin­toon hyväk­syt­tä­viä opin­to­ja Kare­lian avoi­mes­sa ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa mak­sut­ta! Hie­ron­ta-alan opin­to­jen ohel­la onkin mah­dol­lis­ta hank­kia koke­mus­ta amk-opin­nois­ta ja suo­ri­te­tut opin­not hyväk­si­lue­taan opis­ke­li­jan pääs­tes­sä fysio­te­ra­pian koulutusohjelmaan.

Fysioterapian opintoja avoimessa korkeakoulussa

Avoin ammat­ti­kor­kea­kou­lu on jous­ta­va tapa suo­rit­taa kor­kea­kou­luo­pin­to­ja. Opin­not on tar­koi­tet­tu kai­kil­le ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­nois­ta kiin­nos­tu­neil­le iäs­tä, amma­tis­ta ja kou­lu­tus­taus­tas­ta riip­pu­mat­ta. Avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­not ovat sisäl­löl­tään ja vaa­ti­mus­ta­sol­taan Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tut­kin­to­vaa­ti­mus­ten mukai­sia. Suo­ri­te­tut opin­to­jak­sot voi­daan hyväk­si lukea fysio­te­ra­peut­ti (AMK) tut­kin­toon, mikä­li myö­hem­min haet ja tulet vali­tuk­si Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tut­kin­toon joh­ta­vaan koulutukseen.

Tar­joam­me fysio­te­ra­pian avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun ope­tus­ta alla ole­vis­ta tee­mois­ta verk­ko-opin­toi­na. Voit tutus­tua AMK-opin­toi­hin, jot­ka myö­hem­min voi­daan hyväk­syä osak­si tutkintoa.

Orien­taa­tio fysioterapiaan

Minus­ta­ko fysio­te­ra­peut­ti? 2 op 
Moto­ri­nen kehi­tys 2 op 

Hyvin­voin­tio­saa­mi­nen                                       

Green Care perus­teet 5 op 

Kun­tou­tus

Kun­tou­tus ja kun­tout­ta­va toi­min­ta 5 op 

Kun­tou­tuk­sen mene­tel­mät 5 op 

Ikä­osaa­mi­nen

Ikäih­mi­sen aktii­vi­nen arki 5 op  

Kou­lu­lai­sen hyvin­voin­nin, ter­vey­den ja toi­min­ta­ky­vyn edistäminen 

Kehit­ty­vä kou­lu­lai­nen 5 op – 

Ter­vey­sa­lan erityiskysymykset

Toi­mi­va lan­tion­poh­ja 1 op –

Lan­tion­poh­jan toi­min­ta­häi­riöt tutuk­si 5 op 

Kipu ja kivun hal­lin­ta 5 op 

Kes­kus­te­le oman opet­ta­ja­si kans­sa, miten voit hyö­dyn­tää AMK-opin­to­ja osa­na ISLOn opintoja.


Väylä Fysioterapian opintoihin Karelia-Ammattikorkeakouluun!

Suo­rit­ta­mal­la avoi­mes­sa ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa 30 op fysio­te­ra­pia­kou­lu­tuk­seen kuu­lu­via ensim­mäi­sen luku­kau­den opin­to­ja osa­na ISLOn hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­toa, saat haku­kel­poi­suu­den eril­lis­va­lin­nas­sa Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun fysio­te­ra­pian kou­lu­tus­oh­jel­maan. Hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­to tulee olla suo­ri­tet­tu haku­kel­poi­suu­den saamiseksi.

Suo­ri­tet­tua­si avoi­mes­sa amk:ssa vähin­tään 30 opin­to­pis­tet­tä (fysio­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­sen ensim­mäi­sen luku­kau­den opin­not) ISLOn opin­to­jen aika­na, voit hakea tut­kin­toon joh­ta­vaan kou­lu­tuk­seen avoi­men väy­län kaut­ta erillishaussa. 

Alus­ta­va suun­ni­tel­ma ja opinto-opas:

Näky­miä fysio­te­ra­pian toi­min­taym­pä­ris­töön 17 op

 • Fysio­te­ra­pia kun­tou­tusa­lan ammat­ti­na 6 op 
  • Ensia­pu
  • Fysio­te­ra­pian lähtökohdat
 • Kehit­ty­vä ja toi­mi­va ihmi­nen 11 op 
  • Osa A: Ana­to­mia ja fysio­lo­gia 3 op
  • Osa B: Toi­min­nal­li­nen ana­to­mia 4 op
  • Osa C: Moto­ri­nen kehit­ty­mi­nen ja oppi­mi­nen 4 op

Sote-alan moniam­ma­til­li­set läh­tö­koh­dat 12 op

 • Hyvin­voin­nin, ter­vey­den ja toi­min­ta­ky­vyn edis­tä­mi­nen 1, 2 op
 • Asia­kas aktii­vi­se­na toi­mi­ja­na sote­pal­ve­luis­sa 3 op
 • Rapor­toin­ti ja kir­joi­tus­vies­tin­tä 2 op
 • Ter­veys­lii­kun­nan ohjaa­mi­nen 5 op

Saa­dak­se­si eril­lis­ha­kuun oikeut­ta­vat 30 op:n täy­teen, suo­ri­tat vähin­tään 1 op:n ver­ran oman valin­ta­si mukaan täy­den­tä­viä opintoja.

Kes­kus­te­le ja tee suun­ni­tel­ma oman opet­ta­ja­si kans­sa, miten voit yhdis­tää opin­toi­hi­si AMK-opinnot.


Lisä­tie­to­ja fysio­te­ra­pian opin­nois­ta avoi­mes­sa ammattikorkeakoulussa

Tee­mu Lei­no­nen, teemu.leinonen@islo.fi | fysio­te­ra­peut­ti, hie­ron­nan ammattitutkinto

Tar­ja Peso­nen-Sivo­nen, tarja.pesonen-sivonen@karelia.fi | opin­to-ohjaa­ja, fysio­te­ra­pian koulutus

Kat­ja Hir­vo­nen, katja.hirvonen@karelia.fi | jat­ku­van oppi­mi­sen suun­nit­te­li­ja, avoin amk 

Lisätiedot

Tee­mu Lei­no­nen 050 477 2741 tai teemu.leinonen@islo.fi


Opettaja

Tee­mu Lei­no­nen
Hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­to ja eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to
teemu.leinonen@islo.fi


Opin­to­jen hin­ta:
600€ syk­syl­lä 2024 alka­vaan koulutukseen

Opin­to­jen laa­juus:
150 osp, kes­ki­mää­räi­nen kes­to 9–12 kk

Tut­kin­to­ni­mi­ke:
Kou­lu­tet­tu hieroja

Lähio­pe­tus alkaa elo­kuus­sa 2024.

Monimuotokoulutus 

Moni­muo­to­kou­lu­tus sopii työ­elä­mäs­sä ole­vil­le, alan­vaih­ta­jil­le, uut­ta ammat­tia van­han rin­nal­le hake­vil­le, jat­ko­kou­lu­tuk­sek­si jo rau­tai­sil­le ammat­ti­lai­sil­le tai pon­nah­dus­lau­dak­si jat­ko-opin­toi­hin. Opis­ke­lua voi toteut­taa myös mui­den opin­to­jen ohes­sa. Kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy teo­riao­pe­tuk­sen lisäk­si asia­kas­työ­tä ja käy­tän­nön har­joit­te­lua ISLOn hie­ron­nan oppimisympäristössä. 

Moni­muo­to­kou­lu­tus on vii­kon­lop­puo­pis­ke­lua lähi­jak­so­jen aika­na sekä itseo­pis­ke­lua lähi­jak­so­jen välis­sä. Lähi­jak­so­ja on 15 ja jak­sot kes­tä­vät pää­sään­töi­ses­ti 8 tuntia/päivä.   Yhteen­sä lähio­pe­tus­ta on 360 tun­tia. Lähio­pe­tus sisäl­tää myös käy­tän­nön asia­kas­työ­tä tou­ko­kuun lähi­jak­sos­ta alkaen. ISLO takaa asia­kas­työ­tä opis­ke­li­joil­le vähin­tään 60 tun­tia asiak­kai­den kanssa. 

Ope­tus moni­muo­to­kou­lu­tuk­ses­sa jär­jes­te­tään pää­sään­töi­ses­ti per­jan­tai­sin klo 12–20, lau­an­tai­sin klo 8–16 ja sun­nun­tai­sin klo 8–16.

Lähijaksot 2025

Kevät­lu­ku­kausiSyys­lu­ku­kausi
17.–19.1.202522.–24.8.2025
31.1–2.2.20255.–7.9.2025
21.–23.2.202519.–21.9.2025
14.–16.3.20253.–5.10.2025
4.–6.4.202524.–26.10.2025
25.–27.4.202514.–16.11.2025
9.–11.5.202528.–30.11.2025
6.–8.6.2025

Tutkinnon muodostaminen

Hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­non koko­nais­laa­juus on 150 osaa­mis­pis­tet­tä. Tut­kin­to muo­dos­tuu kah­des­ta pakol­li­ses­ta tut­kin­non osas­ta (100 osp). Tämän lisäk­si opis­ke­li­ja voi saa itse vali­ta kak­si valin­nais­ta tut­kin­non osaa (50 osp). 

Tut­kin­toon voi sisäl­lyt­tää osia myös ISLOn muis­ta tut­kin­nois­ta, tai aiem­min suo­ri­te­tus­ta perus- tai ammat­ti­tut­kin­nos­ta enin­tään 25 osaa­mis­pis­teen laajuisesti.

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT100 OSP
Tuki ja lii­kun­tae­li­non­gel­mai­sen poti­laan ter­vey­den ja toi­min­ta­ky­vyn edistäminen 70 OSP 
Sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­toa­lan yrit­tä­jä­nä toimiminen 30 OSP 
VALINNAISET TUTKINNON OSAT50 OSP
Eli­mis­tön nes­te­kier­ron yllä­pi­tä­mi­nen ja edistäminen 25 OSP 
Ikään­ty­vän poti­laan hieronta 25 OSP 
Kan­san­sai­rauk­sien ennal­taeh­käi­se­mi­nen hie­ro­jan työssä 25 OSP 
Raa­ja­ni­vel­ten liik­ku­vuu­den edistäminen 25 OSP 
MUUT TUTKINNON OSAT ESIMERKIKSI
Urhei­li­jan lihashuolto 45 OSP 
Yksi­löl­li­nen lii­kun­na­noh­jaus (PT)  30 OSP 

Opintojen henkilökohtaistaminen

Jokai­sel­le opis­ke­li­jal­le teh­dään hen­ki­lö­koh­tai­nen osaa­mi­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma (HOKS). Suun­ni­tel­ma sisäl­tää hen­ki­lö­koh­tai­sen ope­tus- ja opis­ke­lusuun­ni­tel­man sekä näyt­tö­tut­kin­non suo­rit­ta­mis­suun­ni­tel­man. Suun­ni­tel­mas­sa hen­ki­lö­koh­tai­nen opin­to­pol­ku rää­tä­löi­dään opis­ke­li­jan koko­nais­val­tai­sen tilan­teen mukaisesti. 

Arviointi ja näytöt

Opis­ke­li­jaa arvioi­daan kun­kin opin­to­jak­son jäl­keen näy­töis­sä. Näy­töt jär­jes­te­tään työympäristössä. 

Hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­mi­nen antaa nimi­ke­suo­ja­tun kou­lu­te­tun hie­ro­jan pätevyyden. 

Koulutuksen kesto ja koulutukseen haku 

Kou­lu­tuk­sen kes­ki­mää­räi­nen kes­to on 9–12 kk, mut­ta jokai­sel­le opis­ke­li­jal­le teh­dään hen­ki­lö­koh­tai­nen osaa­mi­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma (HOKS) (ks. opin­to­jen henkilökohtaistaminen).

Kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku. Voit hakea hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­toon haku­lo­mak­keel­la. Hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­to­kou­lu­tuk­sen valin­nat teh­dään haku­lo­mak­kei­den sekä haas­tat­te­lun kaut­ta. Kaik­ki haki­jat kut­su­taan haastatteluun.

Kustannukset

Kou­lu­tuk­sen hin­ta on 1050 euroa. Hin­ta sisäl­tää kaik­kien pakol­lis­ten ja valin­nais­ten hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­non osien ope­tuk­sen, ensia­pu­kou­lu­tuk­sen ja kaik­ki opis­ke­luun tar­vit­ta­vat opin­to­ma­te­ri­aa­lit. Las­kun voi mak­saa useam­mas­sa eräs­sä. ISLOn ammat­ti­tut­kin­to­kou­lu­tuk­siin on mah­dol­li­suus saa­da KELAn opin­to­tu­kea tai aikuis­kou­lu­tus­ra­haa haki­jan mui­den ehto­jen täyttyessä. 

Oppisopimus 

Kou­lu­tuk­sen voi suo­rit­taa myös oppi­so­pi­muk­sel­la. Opis­ke­li­jal­la on olta­va työ­paik­ka oppi­so­pi­muk­sen ajak­si. Oppi­so­pi­mus teh­dään Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton kans­sa. Oppi­so­pi­mus­opis­ke­li­jan kus­tan­nuk­sis­ta sovi­taan erikseen. 

Haaveiletko fysioterapian opinnoista?

ISLOn hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­non opis­ke­li­jat voi­vat suo­rit­taa ennal­ta sovit­tu­ja fysio­te­ra­peu­tin tut­kin­toon hyväk­syt­tä­viä opin­to­ja Kare­lian avoi­mes­sa ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa mak­sut­ta! Hie­ron­ta-alan opin­to­jen ohel­la onkin mah­dol­lis­ta hank­kia koke­mus­ta amk-opin­nois­ta ja suo­ri­te­tut opin­not hyväk­si­lue­taan opis­ke­li­jan pääs­tes­sä fysio­te­ra­pian koulutusohjelmaan.

Fysioterapian opintoja avoimessa korkeakoulussa

Avoin ammat­ti­kor­kea­kou­lu on jous­ta­va tapa suo­rit­taa kor­kea­kou­luo­pin­to­ja. Opin­not on tar­koi­tet­tu kai­kil­le ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­nois­ta kiin­nos­tu­neil­le iäs­tä, amma­tis­ta ja kou­lu­tus­taus­tas­ta riip­pu­mat­ta. Avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­not ovat sisäl­löl­tään ja vaa­ti­mus­ta­sol­taan Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tut­kin­to­vaa­ti­mus­ten mukai­sia. Suo­ri­te­tut opin­to­jak­sot voi­daan hyväk­si lukea fysio­te­ra­peut­ti (AMK) tut­kin­toon, mikä­li myö­hem­min haet ja tulet vali­tuk­si Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tut­kin­toon joh­ta­vaan koulutukseen.

Tar­joam­me fysio­te­ra­pian avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun ope­tus­ta alla ole­vis­ta tee­mois­ta. Voit tutus­tua AMK-opin­toi­hin, jot­ka myö­hem­min voi­daan hyväk­syä osak­si tutkintoa.

Orien­taa­tio fysioterapiaan

Minus­ta­ko fysio­te­ra­peut­ti? 2 op 
Moto­ri­nen kehi­tys 2 op 

Hyvin­voin­tio­saa­mi­nen                                       

Green Care perus­teet 5 op

Kun­tou­tus

Kun­tou­tus ja kun­tout­ta­va toi­min­ta 5 op 

Kun­tou­tuk­sen mene­tel­mät 5 op –

Ikä­osaa­mi­nen

Ikäih­mi­sen aktii­vi­nen arki 5 op  

Kou­lu­lai­sen hyvin­voin­nin, ter­vey­den ja toi­min­ta­ky­vyn edistäminen 

Kehit­ty­vä kou­lu­lai­nen 5 op 

Ter­vey­sa­lan erityiskysymykset

Toi­mi­va lan­tion­poh­ja 1 op 

Lan­tion­poh­jan toi­min­ta­häi­riöt tutuk­si 5 op 

Kipu ja kivun hal­lin­ta 5 op 

Kes­kus­te­le oman opet­ta­ja­si kans­sa, miten voit hyö­dyn­tää AMK-opin­to­ja osa­na ISLOn opintoja.


Väylä Fysioterapian opintoihin Karelia-Ammattikorkeakouluun!

Suo­rit­ta­mal­la avoi­mes­sa ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa 30 op fysio­te­ra­pia­kou­lu­tuk­seen kuu­lu­via ensim­mäi­sen luku­kau­den opin­to­ja osa­na ISLOn hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­toa, saat haku­kel­poi­suu­den eril­lis­va­lin­nas­sa Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun fysio­te­ra­pian kou­lu­tus­oh­jel­maan. Hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­to tulee olla suo­ri­tet­tu haku­kel­poi­suu­den saamiseksi.

Suo­ri­tet­tua­si avoi­mes­sa amk:ssa vähin­tään 30 opin­to­pis­tet­tä (fysio­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­sen ensim­mäi­sen luku­kau­den opin­not) ISLOn opin­to­jen aika­na, voit hakea tut­kin­toon joh­ta­vaan kou­lu­tuk­seen avoi­men väy­län kaut­ta erillishaussa.

Alus­ta­va suun­ni­tel­ma ja opinto-opas:

Näky­miä fysio­te­ra­pian toi­min­taym­pä­ris­töön 17 op

 • Fysio­te­ra­pia kun­tou­tusa­lan ammat­ti­na 6 op 
  • Ensia­pu
  • Fysio­te­ra­pian lähtökohdat
 • Kehit­ty­vä ja toi­mi­va ihmi­nen 11 op 
  • Osa A: Ana­to­mia ja fysio­lo­gia 3 op
  • Osa B: Toi­min­nal­li­nen ana­to­mia 4 op
  • Osa C: Moto­ri­nen kehit­ty­mi­nen ja oppi­mi­nen 4 op

Sote-alan moniam­ma­til­li­set läh­tö­koh­dat 12 op

 • Hyvin­voin­nin, ter­vey­den ja toi­min­ta­ky­vyn edis­tä­mi­nen 1, 2 op
 • Asia­kas aktii­vi­se­na toi­mi­ja­na sote­pal­ve­luis­sa 3 op
 • Rapor­toin­ti ja kir­joi­tus­vies­tin­tä 2 op
 • Ter­veys­lii­kun­nan ohjaa­mi­nen 5 op

Saa­dak­se­si eril­lis­ha­kuun oikeut­ta­vat 30 op:n täy­teen, suo­ri­tat vähin­tään 1 op:n ver­ran oman valin­ta­si mukaan täy­den­tä­viä opintoja.

Kes­kus­te­le ja tee suun­ni­tel­ma oman opet­ta­ja­si kans­sa, miten voit yhdis­tää opin­toi­hi­si AMK-opinnot.


Lisä­tie­to­ja fysio­te­ra­pian opin­nois­ta avoi­mes­sa ammattikorkeakoulussa

Tee­mu Lei­no­nen, teemu.leinonen@islo.fi | fysio­te­ra­peut­ti, hie­ron­nan ammattitutkinto

Tar­ja Peso­nen-Sivo­nen, tarja.pesonen-sivonen@karelia.fi | opin­to-ohjaa­ja, fysio­te­ra­pian koulutus

Kat­ja Hir­vo­nen, katja.hirvonen@karelia.fi | jat­ku­van oppi­mi­sen suun­nit­te­li­ja, avoin amk 

Majoitus

ISLO tar­jo­aa opis­ke­li­joil­le vii­kon­lop­pu­jen ajak­si hos­tel­ma­joi­tus­ta:  
Vuo­de­paik­ka kah­den hen­gen huo­nees­sa 36,40 €/yö 
1 hen­gen huo­ne (jaet­tu kyl­py­huo­ne) 52,80 €/yö  
Oma yksiö 60,80 €/yö  
Huo­ne­va­rauk­set: hostel@islo.fi puh. 050–408 4792

Lisätiedot

Tee­mu Lei­no­nen 050 477 2741 tai teemu.leinonen@islo.fi


Opettaja

Tee­mu Lei­no­nen
Hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­to ja eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to
teemu.leinonen@islo.fi


Opin­to­jen hin­ta:
1050€

Opin­to­jen laa­juus:
150 osp, kes­ki­mää­räi­nen kes­to 9–12 kk

Tut­kin­to­ni­mi­ke:
Kou­lu­tet­tu hieroja

Kat­so myös: