Hyvin­voin­ti­päi­vän aloit­ta­nut luen­to oli ren­to ja herät­te­li aja­tuk­sia.

Hyvä asian­tun­ti­ja­luen­to hyvin­voin­ti tee­ma­naan ins­pi­roi kuun­te­li­jaan­sa, herät­tää innos­tuk­sen aihee­seen ja hel­pot­taa aset­ta­maan tavoit­tei­ta hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si. Mei­dän mis­sio­na on edis­tää ihmis­ten koko­nais­val­tais­ta kehit­ty­mis­tä ja hyvin­voin­tia. Tuom­me tuon tavoit­teen käy­tän­töön ja toteu­tam­me asian­tun­ti­ja­luen­not hel­pos­ti ja nopeas­ti. Asian­tun­ti­ja­luen­to­ja toteut­ta­mas­sa on jouk­ko ins­pi­roi­via luen­noit­si­joi­ta lii­kun­ta­neu­vo­jas­ta maa­il­man mestareihin.

Asiantuntijaluentomme

Hyvinvointi

Jak­sa­mi­sen reser­vi — aja­tuk­sia hyvinvoinnista

Uni ja palau­tu­mi­nen – help­poa tai sit­ten ei

Hyvin­voin­ti tule­vai­suu­des­sa – lii­kun­ta­tek­no­lo­gia hyvin­voin­nin tukena

Ravit­se­muk­sen ABC

Työelämä

Työ­elä­mä, stres­si ja palau­tu­mi­nen — työ­ky­ky timant­tia vai ei?

Ihmis­ten koh­taa­mi­nen – joh­ta­mi­ses­ta kohtaamiseen

Muu­tos­joh­ta­mi­nen – mer­ki­tyk­sel­li­syys ratkaisee

Tee tar­jous­pyyn­tö ohei­sen lomak­keen kaut­ta ja ker­ro mil­lai­sia toi­vei­ta teil­lä oli­si luen­non sisällöksi?

Otam­me tei­hin yhteyt­tä 1–3 arki­päi­vän kuluessa!


Monipuolisia tiloja TYHY-päiviinne Tiedepuistosta!

Lii­kun­ta­ti­lat

Sau­na­ti­lat

Kokous­ti­lat

Kuva: Jar­no Artika

Kuva: Fabrik Oy

Kuva: Miia Lähteenmäki

Jär­jes­täm­me työ­hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­ta yhteis­työs­sä Joen­suun Tie­de­puis­ton kanssa!

TYHY-luen­not onnis­tu­vat isol­le­kin poru­kal­le Tie­de­puis­ton audi­to­rio­tyyp­pi­ses­sä Lou­he­la-salis­sa tai valoi­sas­sa ja ava­ras­sa Temple of Chal­len­ge-tilas­sa. Molem­piin mah­tuu noin 100 hen­ki­löä. Tie­de­puis­ton viih­tyi­sil­lä sau­noil­la nau­tit TYHY-päi­vän päät­teek­si peh­meis­tä löy­lyis­tä. Kum­pi sau­na sopi­si parem­min tei­dän tii­min­ne tun­nel­man­tuo­jak­si, Zeus vai Oasis? Pyyh­keet, lau­de­lii­nat ja pesuai­neet löy­ty­vät kaik­ki val­mii­na sau­noil­ta. Tilois­ta löy­dät­te myös lau­ta­pe­le­jä ja Oasis- sau­nal­ta karao­ke­lait­teet yhtei­sen illan­vie­ton ohjelmaksi

Tutus­tu Tie­de­puis­ton tiloi­hin ja varaa oma­si: tiedepuisto..fi/kokousmaailma


Yhteystiedot

Han­ne Kank­ku­nen
Lii­kun­ta­koor­di­naat­to­ri
050 4304544
hanne.kankkunen@islo.fi

Kat­so myös: