#islo­hie­ron­ta on tun­net­tu brän­di Joen­suus­sa ja koko Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la. ISLO tar­jo­aa laa­duk­kai­ta ja asian­tun­te­via hie­ron­ta­pal­ve­lui­ta niin opis­ke­li­ja­työ­nä kuin kou­lu­tet­tu­jen hie­ro­jien toi­mes­ta ympä­ri vuo­den. Päi­vä­ryh­män hie­ro­jao­pis­ke­li­jat aloit­ta­vat asia­kas­hie­ron­nat loka-mar­ras­kuun vaih­tees­sa ja moni­muo­to-opis­ke­li­jat kesä­kuus­sa. Kysyt­tyä opis­ke­li­ja­hie­ron­taa on myös tar­jol­la syys­kau­del­la n. ker­ran kuukaudessa. 

ISLOl­la toi­mii usei­ta kou­lu­tet­tu­ja hie­ro­jia tar­jo­ten seu­raa­via palveluita: 

  • Klas­si­nen hie­ron­ta, urhei­lu­hie­ron­ta ja mobi­li­soi­va hieronta 
  • Puren­ta­li­has­ten hie­ron­ta (jos­ta on apua esi­mer­kik­si bruk­saa­tion, ham­pai­den nars­ku­tuk­sen, TMD:n ja stres­sin hoidossa) 
  • Fascia (lihas­kal­vo) hieronta 
  • Läm­pö­hoi­dot (läm­pö­sa­vi ja ultraäänihoidot) 
  • Teip­paus

Meil­le voit tul­la myös lää­kä­rin anta­mal­la lähet­teel­lä. Tule naut­ti­maan hyvän hie­ro­jan käsit­te­lys­tä Joen­suun ykkös­pai­kal­le. Meil­lä voi mak­saa seu­raa­vil­la hen­ki­lös­tö­eduil­la: Epas­si, Smar­tum, Eden­red ja Eazybreak. 

Hie­ron­ta­po­likli­nik­ka sijait­see Joen­suus­sa osoit­tees­sa Län­si­ka­tu 15 (Tie­de­puis­to) katu­ta­sos­sa. ISLOn tiloi­hin on oma sisään­käyn­ti Län­si­ka­dun ja Papin­ka­dun kulmasta.

Hinnasto

Kou­lu­tet­tu hie­ro­ja Opis­ke­li­ja­hie­ron­ta 
30 min 28 € 30 min 18 € 
60 min 40 € 60 min 25 € 
90 min 56 € 90 min 35 € 
120 min 72 € 120 min 50 € 

Voit tila­ta myös suo­si­tun ISLOn hie­ron­ta­lah­ja­kor­tin lah­jak­si läheiselle!

ISLO Hierojat

Kari Salo 
Asiakaspalveluvastaava 
Tuu­li Kemppi 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 
Vee­ra Hiltunen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Jes­se Ratilainen 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 
Vil­le Virtanen 
Kou­lu­tet­tu Hie­ro­ja,
Amma­til­li­nen opettaja 
Maria Reinikainen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Min­na Turunen 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 

Kat­so myös: