#islo­hie­ron­ta on tun­net­tu brän­di Joen­suus­sa ja koko Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la. ISLO tar­jo­aa laa­duk­kai­ta ja asian­tun­te­via hie­ron­ta­pal­ve­lui­ta niin opis­ke­li­ja­työ­nä kuin kou­lu­tet­tu­jen hie­ro­jien toi­mes­ta ympä­ri vuo­den. Päi­vä­ryh­män hie­ro­jao­pis­ke­li­jat aloit­ta­vat asia­kas­hie­ron­nat loka-mar­ras­kuun vaih­tees­sa ja moni­muo­to-opis­ke­li­jat kesä­kuus­sa. Kysyt­tyä opis­ke­li­ja­hie­ron­taa on myös tar­jol­la syys­kau­del­la n. ker­ran kuukaudessa. 

ISLOl­la toi­mii usei­ta kou­lu­tet­tu­ja hie­ro­jia tar­jo­ten seu­raa­via palveluita: 

ISLOn hie­ron­ta­lah­ja­kor­tit verkkokaupasta!

Varaa aika hierontaan!


Asiakaspalaute ISLO hieronnasta

“Olen käy­nyt ISLO:lla hie­ron­nas­sa lukui­sia ker­to­ja. Enti­se­nä kil­paur­hei­li­ja­na hie­ron­ta­pal­ve­lui­den käyt­tä­mi­nen on minul­le tut­tua tou­hua, jon­ka vuok­si vaa­ti­mus­ta­so­ni on aika kor­kea. ISLO:n hie­ron­ta­pal­ve­lut on kaut­taal­taan ammat­ti­mai­ses­ti jär­jes­tet­ty­jä. Arvos­tan eri­tyi­ses­ti sitä, että tilaan on pys­tyt­ty luo­maan rau­hal­li­nen ja ren­tout­ta­va ilma­pii­ri. Hie­ro­jat ovat osan­neet ottaa eri­tyis­toi­vee­ni myös hyvin huo­mioon, jon­ka lisäk­si hie­ron­ta­pöy­däl­lä maa­tes­sa­ni olen löy­tä­nyt itse­ni usein myös nau­ra­mas­ta, kun hie­ro­jan kans­sa on jut­tu niin hyvin luis­ta­nut. Suo­sit­te­len 5/5!!!”.

Lau­ri Ruotsalainen

Tule naut­ti­maan hyvän hie­ro­jan käsit­te­lys­tä Joen­suun ykkös­pai­kal­le. Meil­lä voi mak­saa seu­raa­vil­la hen­ki­lös­tö­eduil­la: Epas­si, Smar­tum ja Edenred.

Hie­ron­ta­po­likli­nik­ka sijait­see Joen­suus­sa osoit­tees­sa Län­si­ka­tu 15 (Tie­de­puis­to) katu­ta­sos­sa. ISLOn tiloi­hin on oma sisään­käyn­ti Län­si­ka­dun ja Papin­ka­dun kulmasta.


Hinnasto

Kou­lu­tet­tu hie­ro­ja Opis­ke­li­ja­hie­ron­ta 
15 min 15 € 
30 min 30 € (25 € opiskelijakortilla)30 min 20 €
45 min 40 € 
60 min 48 € 60 min 27 € 
75 min 59€
90 min 69 € 90 min 38 € 
Puren­ta­li­has — ja Fasciahieronta
30 min 37 €
45 min 48 €
60 min 59 €

Peruut­ta­mat­to­mas­ta tai lii­an myö­hään peru­tus­ta tai siir­re­tys­tä ajas­ta peri­tään asiak­kaal­ta hin­nas­ton mukai­nen maksu.


Voit myös hank­kia suo­si­tun ISLOn hie­ron­ta­lah­ja­kor­tin lah­jak­si lähei­sel­le — vaik­ka­pa heti ISLOn verk­ko­kau­pan kaut­ta!

Säh­köi­nen hie­ron­ta­lah­ja­kort­ti lähe­te­tään säh­kö­pos­tii­si heti mak­susuo­ri­tuk­sen jälkeen.

Jos vies­ti ei näy säh­kö­pos­ti­si saa­pu­neet ‑kan­sios­sa, muis­tat­han tar­kis­taa myös roskapostin.


ISLO Hierojat

Kari Salo 
Asiakaspalveluvastaava 
Tuu­li Kemppi 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 
Vee­ra Hiltunen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Jes­se Ratilainen 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 
Vil­le Virtanen 
Kou­lu­tet­tu Hie­ro­ja,
Amma­til­li­nen opettaja 
Maria Reinikainen 
Kou­lu­tet­tu hie­ro­ja, fysioterapeutti 
Eeme­li Sivonen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Heli Heiskanen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Meri Pulkkinen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Heik­ki Soikkeli 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Julia Kokko 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Min­na Turunen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Sari Lehikoinen 
Urhei­lu­fy­sio­te­ra­peut­ti (vain akatemiaurheilijat) 
+358 408495640 

Kat­so myös: