#islo­hie­ron­ta on tun­net­tu brän­di Joen­suus­sa ja koko Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la. ISLO tar­jo­aa laa­duk­kai­ta ja asian­tun­te­via hie­ron­ta­pal­ve­lui­ta niin opis­ke­li­ja­työ­nä kuin kou­lu­tet­tu­jen hie­ro­jien toi­mes­ta ympä­ri vuo­den. Päi­vä­ryh­män hie­ro­jao­pis­ke­li­jat aloit­ta­vat asia­kas­hie­ron­nat loka-mar­ras­kuun vaih­tees­sa ja moni­muo­to-opis­ke­li­jat kesä­kuus­sa. Kysyt­tyä opis­ke­li­ja­hie­ron­taa on myös tar­jol­la syys­kau­del­la n. ker­ran kuukaudessa. 

ISLOl­la toi­mii usei­ta kou­lu­tet­tu­ja hie­ro­jia tar­jo­ten seu­raa­via palveluita: 

Hie­ron­ta­lah­ja­kor­tit

ISLOn verk­ko­kau­pas­ta!

Tule naut­ti­maan hyvän hie­ro­jan käsit­te­lys­tä Joen­suun ykkös­pai­kal­le. Meil­lä voi mak­saa seu­raa­vil­la hen­ki­lös­tö­eduil­la: Epas­si, Smar­tum, Eden­red ja Eazybreak. 

Hie­ron­ta­po­likli­nik­ka sijait­see Joen­suus­sa osoit­tees­sa Län­si­ka­tu 15 (Tie­de­puis­to) katu­ta­sos­sa. ISLOn tiloi­hin on oma sisään­käyn­ti Län­si­ka­dun ja Papin­ka­dun kulmasta.


ISLO julistaa tammikuun 2023 hyvinvointikuukaudeksi!

Käy­tän­nön tasol­la tämä tar­koit­taa hyvin­voin­ti­tar­jouk­sien lisäk­si sitä, että ISLOl­la on nyt mah­dol­lis­ta saa­da näyt­tei­tä hyvin­voin­tia edis­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta, kuten vaik­ka­pa puren­ta­li­has­ten käsit­te­lys­tä tai fascia (lihaskalvo)hieronnasta. Nämä eri­kois­hie­ron­ta­mais­tiai­set kuu­lu­vat kou­lu­te­tun hie­ron­nan hintaan. 


Hinnasto

Kou­lu­tet­tu hie­ro­ja Opis­ke­li­ja­hie­ron­ta 
30 min 30 € 30 min 18 € 
45 min 38 €
60 min 44 € 60 min 25 € 
90 min 62 € 90 min 35 € 
120 min 82 € 120 min 50 € 
Puren­ta­li­has — ja Fasciahieronta
30 min 34 €
60 min 55 €

Voit myös hank­kia suo­si­tun ISLOn hie­ron­ta­lah­ja­kor­tin lah­jak­si lähei­sel­le — vaik­ka­pa heti ISLOn verk­ko­kau­pan kaut­ta!

Säh­köi­nen hie­ron­ta­lah­ja­kort­ti lähe­te­tään säh­kö­pos­tii­si heti mak­susuo­ri­tuk­sen jälkeen.

Jos vies­ti ei näy säh­kö­pos­ti­si saa­pu­neet ‑kan­sios­sa, muis­tat­han tar­kis­taa myös roskapostin.

ISLO Hierojat

Kari Salo 
Asiakaspalveluvastaava 
Tuu­li Kemppi 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 
Vee­ra Hiltunen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Jes­se Ratilainen 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 
Vil­le Virtanen 
Kou­lu­tet­tu Hie­ro­ja,
Amma­til­li­nen opettaja 
Maria Reinikainen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Eeme­li Sivonen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Heli Heiskanen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Nii­na Hynninen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Min­na Turunen 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 

Kat­so myös: