Laulurinteen Lumipuisto

Talvilomaviikoilla 23.2.–10.3.2024

Lau­lu­rin­teen Lumi­puis­to 2024

Lau­lu­rin­teen Lumi­puis­to on kai­kil­le ilmai­nen ulkoi­lu­ta­pah­tu­ma Tal­vi­kau­pun­gis­sa. Eli Joensuussa!

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to toteut­taa vuo­den 2024 Lau­lu­rin­teen Lumi­puis­ton yhdes­sä Joen­suun kau­pun­gin kanssa! 

Lau­lu­rin­teen Lumi­puis­tos­sa vuon­na 2024 koros­tu­vat eri­tyi­ses­ti hiih­don ja ulko­lii­kun­nan eri­lai­set mah­dol­li­suu­det eri ikäi­sil­le ihmi­sil­le. Lumi­puis­tos­ta löy­tyy mm. hiih­to­kou­lu­ja, väli­ne­vuo­kraus­ta sekä mui­ta moni­puo­li­sia Lumi­puis­ton olo­suh­tei­ta hyö­dyn­tä­viä ulkoi­lu­la­je­ja ja –tapah­tu­mia. Lisä­tie­to­ja lumi­puis­tos­ta löy­tyy lumi­puis­ton viral­li­sil­ta nettisivuilta.

Lumi­puis­ton ava­jais­ta­pah­tu­ma on luvas­sa per­jan­tai­na 23.2.2024 klo 18–20 sekä koko per­heen tal­vi­nen lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma lau­an­tai­na 2.3.2024 klo 10–14. Kat­so tar­kem­mat tie­dot ohjel­mas­ta täs­tä tai rul­laa sivua alas.

Lau­lu­rin­teen Lumi­puis­ton tun­nel­ma­va­lais­tus on valo­ku­va- ja video­tai­tei­li­joi­den Ris­to Taka­lan ja Jan­ne Käyh­kön käsialaa.

Laulurinteen Lumipuiston ohjelma

Kuva: Joen­suun kaupunki

Päätapahtumat

Lumipuiston avajaistapahtuma 23.2.2024 klo 18–20

 • Tulis­how
 • Ice­ma­nien sprint­ti­ki­sa ja meet&greet
 • Mari Ede­rin haas­tat­te­lu ja meet&greet
 • Väli­ne­vuo­kraa­mo ja voitelupalvelu
 • Tal­vizum­ba, ISLO ja Joen­suun seu­dun kansalaisopisto
 • Jek­ku-jänö on paikalla!
 • Napa­kelk­ka
 • 18:00 Lumi­puis­to avataan
 • 18:15 Tulis­how
 • 18.30 Ice­ma­nien sprinttikisa
 • 18:45 Mari Eder haastattelussa
 • 19:00 Tal­vizum­ba

Liikkeellä lomalle - koko perheen talvinen liikuntatapahtuma 2.3.2024 klo 10–14

Liik­keel­lä lomal­le — koko per­heen tal­vi­nen lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Lau­lu­rin­teen lumi­puis­ton alu­eel­la lau­an­tai­na 2.3.2024 klo 10–14. Tapah­tu­man kes­kus­paik­ka­na on lau­lu­rin­teen park­ki­paik­ka, mut­ta tapah­tu­mas­sa hyö­dyn­ne­tään myös Lumi­puis­ton mui­ta aluei­ta. Tapah­tu­ma on suun­nat­tu lap­si­per­heil­le, mut­ta sin­ne ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki ikään ja per­hes­ta­tuk­seen katsomatta.

Tapah­tu­mas­sa luvas­sa esimerkiksi:

 • Jek­ku-jänön tal­vi­tem­put (Poka­li)
 • Kalus­to-esit­te­ly (mm. moot­to­ri­kelk­ka, latukone)
 • Tal­vizum­ba
 • Lumi­maa­laus­ta (Jär­vi-Suo­men Par­tio­lai­set ry)
 • Ohjat­tua lii­kun­taa (Joen­suun seu­dun kansalaisopisto/ISLO)
 • Kep­pa­ri­ra­ta
 • Kelk­ka­jää­kiek­koa (Lou­he­lan kenttä)
 • Hiih­to­kou­lu­ja
 • Let­ka­jenk­kaa
 • Hiih­to­suun­nis­tuk­sen kokeilumahdollisuus
 • Suksi/ väli­ne­vuo­kraus­ta
 • Lisäk­si lumi­puis­ton viral­li­ses­ta kah­vi­las­ta tar­joil­la vir­vok­kei­ta, kah­via, mak­ka­raa sekä lohikeittoa

Ohjelma viikoittain

Viikko 8

Perjantai 23.2

Lumi­puis­ton ava­jais­ta­pah­tu­ma 23.2.2024

 • Tulis­how
 • Ice­ma­nien sprint­ti­ki­sa ja meet&greet
 • Mari Ede­rin haas­tat­te­lu ja meet&greet
 • Väli­ne­vuo­kraa­mo ja voi­te­lu­pal­ve­lu avoinna
 • Tal­vizum­ba, ISLO ja Joen­suun seu­dun kansalaisopisto
 • Jek­ku-jänö paikalla
 • Napa­kelk­ka
 • 18:00 Lumi­puis­to avataan
 • 18:15 Tulis­how
 • 18.30 Ice­ma­nien sprinttikisa
 • 18:45
 • Mari Eder haastattelussa
 • 19:00 Tal­vizum­ba

Lauantai 24.2

Jek­ku Jänön tai­to­ra­ta klo 9–11, Poh­jois-Kar­ja­lan Liikunta

 • Jek­ku-jänön tai­to­ra­ta on osa Lau­lu­rin­teen lumi­puis­toa. Mak­su­ton Jek­ku-jänön tai­to­ra­ta on suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti alle kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le ja hei­dän per­heil­leen, mut­ta teke­mis­tä löy­tyy myös alakouluikäisille!
 • HUOM! Pak­kas­ra­ja ‑15.
 • Paik­ka: Lau­lu­rin­teen pysäköintipaikka 
 • Yhteys­tie­dot: Roo­sa-Maria Turu­nen, roosa-maria.turunen(at)pokali.fi, puh. 050 340 6549

Koko per­heen vil­la­suk­ka­kä­ve­ly klo 14–14.30, Joen­suun seu­dun kansalaisopisto

 • Ohjat­tu vil­la­suk­ka­kä­ve­ly tar­jo­aa uuden­lai­sen tavan naut­tia tal­vi­ses­ta luon­nos­ta Lumi­puis­ton alu­eel­la. Sopii kai­ken ikäisille.
 • Läh­tö: Lau­lu­rin­teen pysäköintipaikka
 • Varus­tus: Sään mukai­nen vaa­te­tus ja omat vil­la­su­kat mukaan. Suo­si­tel­laan useam­pia vil­la­suk­kia päällekkäin!

Kuu­ta­mo­hiih­to klo 18–20, ISLO

 • Kuu­ta­mo­hiih­to on lumoa­va koke­mus, jos­sa hiih­de­tään täy­den kuun valos­sa. Tämä eri­tyi­nen hiih­toe­lä­mys tar­jo­aa upean mah­dol­li­suu­den naut­tia luon­non rau­has­ta ja kau­neu­des­ta pimeän tul­len. Len­kin var­rel­la pala­vat roi­hut luo­vat tun­nel­mal­li­sen ilma­pii­rin ja ohjaa­vat hiih­tä­jiä eteen­päin, lisä­ten seik­kai­lun tun­net­ta. Kuu­ta­mo­hiih­to roi­hu­jen valos­sa on unoh­tu­ma­ton tapa viet­tää iltaa ulkoil­mas­sa ja naut­tia hiih­tä­mi­ses­tä uudel­la taval­la. Len­kin jäl­keen on mah­dol­li­suus syö­dä omia eväi­tä ja pais­taa mak­ka­raa lau­lu­rin­teen nuotiopaikoilla.
 • Läh­tö: Lau­lu­rin­teen pysäköintipaikka
 • Varus­tus: Sään mukai­set hiih­to­vaat­teet sekä omat hiihtovälineet.
 • Lisä­tie­to­ja: Han­ne Kank­ku­nen hanne.kankkunen@islo.fi/ 050 430 4544.

Sunnuntai 25.2

Koko per­heen vil­la­suk­ka­kä­ve­ly klo 14–14.30 , Joen­suun seu­dun kansalaisopisto

 • Ohjat­tu vil­la­suk­ka­kä­ve­ly tar­jo­aa uuden­lai­sen tavan naut­tia tal­vi­ses­ta luon­nos­ta Lumi­puis­ton alu­eel­la. Sopii kai­ken ikäisille
 • Läh­tö: Lau­lu­rin­teen pysäköintipaikka
 • Varus­tus: Sään mukai­nen vaa­te­tus ja omat vil­la­su­kat mukaan. Suo­si­tel­laan useam­pia vil­la­suk­kia päällekkäin

Jek­ku jänön suk­si­tem­put klo 15–17, Poh­jois-Kar­ja­lan Liikunta

 • Tule opet­te­le­maan suk­si­temp­pu­ja yhdes­sä Jek­ku-jänön kans­sa! Klo 15.00 ja klo 16.00 ohjat­tu­ja suk­si­temp­pu­ja. Jek­ku-jänön suk­si­tem­put on suun­nat­tu alle kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le, ala­kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le ja hei­dän per­heil­leen. Omat suk­set mukaan!
 • HUOM! Pak­kas­ra­ja ‑15
 • Paik­ka: Lau­lu­rin­teen pysäköintipaikka
 • Yhteys­tie­dot: Roo­sa-Maria Turu­nen, roosa-maria.turunen(at)pokali.fi, puh. 050 340 6549

Aikuis­ten hiih­to­kou­lu, perin­tei­nen tyy­li, klo 16–17 Joen­suun Hiihto-Kataja

 • Perin­tei­sen tyy­lin tun­neil­la ope­tel­laan perin­tei­sen tyy­lin tek­nii­kat: Tasa­työn­tö, vuo­ro­hiih­to ja yksi­pot­kui­nen tasa­työn­tö. Kiin­ni­täm­me huo­mio­ta hiih­toa­sen­toon sekä koko var­ta­lon hyö­dyn­tä­mi­seen hiihtämisessä
 • Hin­ta 20 €
 • Ennak­koil­moit­tau­tu­mi­nen: Ila­ri Nis­si­nen, ilari.nissinen@hotmail.com/ 0440102396

Aikuis­ten hiih­to­kou­lu, vapaa hiih­to­tyy­li, klo 17–18, Joen­suun Hiihto-Kataja

 • Luis­te­lu­tyy­lin tun­nil­la ope­tel­laan luis­te­lusuk­sen käyt­töä moni­puo­li­sin har­joit­tein. Lisäk­si har­joi­tel­laan luis­te­lu­hiih­don perus­tek­nii­kat eli wassberg‑, kuok­ka- ja mogren-tekniikat
 • Hin­ta 20 €
 • Ennak­koil­moit­tau­tu­mi­nen: Ila­ri Nis­si­nen, ilari.nissinen@hotmail.com/ 0440102396

Viikko 9

Maanantai 26.2.

Tal­viZum­ba klo 17–18, SYKETTÄ kor­kea­kou­lu­lii­kun­ta & ISLO

 • Zum­ba­tun­ti tar­jo­aa piris­tä­vän ja ener­gi­sen tavan pitää haus­kaa ja liik­kua ulkoil­mas­sa. Zum­ba­tun­tia yhdis­tää tans­si, musiik­ki ja lii­kun­nan ilo. Tun­ti sopii kai­kil­le ikään ja kun­toon kat­so­mat­ta. Ohjaa­ji­na toi­mi­vat ener­gi­set Zum­baoh­jaa­jat Heli­nä Pur­ho (SYKETTÄ) ja Han­ne Kank­ku­nen (ISLO)
 • Paik­ka: Lau­lu­rin­teen pysäköintipaikka
 • Varus­tus: Sään mukai­nen ulkoliikuntavaatetus
 • Lisä­tie­to­ja: Han­ne Kank­ku­nen hanne.kankkunen@islo.fi/ 050 430 4544.

Tiistai 27.2.

Hiih­don yhteis­lenk­ki klo 18–19, Itä-Suo­men Liikuntaopisto

 • Läh­tö: Lau­lu­rin­teen pysäköintipaikalta
 • Varus­tus: Sään mukai­nen ulkoliikuntavaatetus
 • Lisä­tie­to­ja: Han­ne Kank­ku­nen hanne.kankkunen@islo.fi/ 050 430 4544.

Keskiviikko 28.2.

Las­ten hiih­to­kou­lu klo 16–18.30 , Joen­suun Hiihto-Kataja

 • Mak­su­ton hiih­to­kou­lu 5–12-vuotiaille lapsille.
 • Hiih­to­kou­lus­sa kol­me ryh­mää: 16.15–17, 17–17.45 ja 17.45–18.30
 • Ei ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta

Torstai 29.2.

Liu­ku­lu­mi­ken­kien ja lumi­ken­kien tes­taus­ta klo 17.30–20 , ISLO & Joen­suun Latu

 • Lumi­puis­to tar­jo­aa ainut­laa­tui­sen tilai­suu­den tes­ta­ta liu­ku­lu­mi­ken­kiä ja lumi­ken­kiä ja tutus­tua nii­den käyt­töön ohjaa­jan avulla.
 • Pai­kal­la myös Joen­suun Ladun esit­te­ly­pis­te ja tar­jol­la kuu­maa mehua. Ota oma juo­ma­mu­ki mukaan!
 • Paik­ka: Lau­lu­rin­teen pysäköintipaikka
 • Varus­tus: Sään mukai­nen vaatetus.
 • Lisä­tie­to­ja: Han­ne Kank­ku­nen hanne.kankkunen@islo.fi/ 050 430 4544

Kark­ki­hiih­dot lap­sil­le,vapaa hiih­to­tyy­li klo 18 , Joen­suun Hiihto-Kataja

 • Kark­ki­hiih­dot on tar­koi­tet­tu 11-vuo­tiail­le tai nuo­rem­mil­le (2013 tai myö­hem­min syn­ty­neil­le) tytöil­le sekä pojil­le. Molem­mil­le on omat sar­jan­sa syn­ty­mä­vuo­den mukaan. Alin sar­ja on 6‑vuotiaille ja sii­nä kil­pai­le­vat kaik­ki vuon­na 2018 tai sen jäl­keen syntyneet.
 • Ennak­koil­moit­tau­tu­mi­nen ja lisä­tie­dot: https://www.hiihtokataja.fi/?sivu=miniliiga
 • Kark­ki­hiih­toon voi ilmoit­tau­tua myös pai­kan pääl­lä, puo­li tun­tia ennen tapah­tu­man alkua!

Perjantai 1.3.

Ohjat­tu luon­to­ret­ki liu­ku­lu­mi­ken­käil­len klo 12–15, ISLO

 • Ter­ve­tu­loa mukaan ohja­tul­le luon­to­ret­kel­le liu­ku­lu­mi­ken­kien kans­sa! Tämä ret­ki tar­jo­aa upean tilai­suu­den tutus­tua lumi­sen luon­non saloi­hin suo­si­tuil­la liu­ku­lu­mi­ken­gil­lä. Ennak­koil­moit­tau­tu­mi­nen takaa paik­ka­si, sil­lä suk­si­pa­re­ja on rajoi­tet­tu mää­rä (6 paria). Ret­ken jäl­keen voim­me pysäh­tyä lau­lu­rin­teen nuo­tio­pai­koil­le, mis­sä on mah­dol­li­suus naut­tia omis­ta eväis­tä ja pais­taa mak­ka­raa. Tämä ret­ki yhdis­tää lii­kun­nan ilon ja luon­non rau­han. Voit osal­lis­tua ret­kel­le myös omil­la varusteilla!
 • Ret­kel­le on ennakkoilmoittautuminen.
 • Läh­tö: Lau­lu­rin­teen pysäköintipaikka
 • Varus­tus: Sään mukai­nen vaa­te­tus, omat eväät ja mah­dol­li­set omat varusteet
 • Lisä­tie­to­ja: Han­ne Kank­ku­nen hanne.kankkunen@islo.fi/ 050 430 4544
 • Ilmoit­tau­tu­mi­nen: https://link.webropolsurveys.com/EP/7D2E5EAE52BC479D

Kehon­huol­toa vil­la­su­kis­sa klo 16.15–17, Joen­suun seu­dun kan­sa­lais­opis­to

 • Ter­ve­tu­loa Lumi­puis­ton ohjat­tuun kehon­huol­to­tuo­kioon — vil­la­su­kat jalas­sa! Täs­sä har­joi­tuk­ses­sa yhdis­tyy dynaa­mi­nen liik­ku­vuus­har­joit­te­lu, lii­ke­hal­lin­ta ja mie­len ren­tout­ta­mi­nen tal­vi­ses­ta luon­nos­ta nauttien.
 • Paik­ka: Lau­lu­rin­teen pysäköintipaikka
 • Varus­tus: Sää mukai­nen vaa­te­tus ja omat vil­la­su­kat mukaan. Suo­si­tel­laan useam­pia vil­la­suk­kia päällekkäin!

Lauantai 2.3.

 • Kelk­ka­jää­kiek­koa
 • Lumi­maa­laus­ta — Jär­vi-Suo­men Par­tio­lai­set ry
 • Ponia­je­lua
 • Tal­vizum­baa
 • Lumi­joo­gaa
 • Kalus­to-esit­te­ly
 • Jek­ku jänön taitorata
 • Kep­pa­ri­ra­ta
 • Las­ten tanssit
 • Hiih­to­kou­lu­ja
 • Let­ka­jenk­ka
 • Pelas­tus­lai­tos
 • Hiih­to­suun­nis­tuk­sen kokeilumahdollisuus
 • Kon­tion juoksuvalmennus

Sunnuntai 3.3.

Jek­ku jänön suk­si­tem­put klo 15–17, Poh­jois-Kar­ja­lan Liikunta

 • Tule opet­te­le­maan suk­si­temp­pu­ja yhdes­sä Jek­ku-jänön kans­sa! Klo 15.00, 15.30 ja klo 16.00 ohjat­tu­ja suk­si­temp­pu­ja. Jek­ku-jänön suk­si­tem­put on suun­nat­tu alle kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le, ala­kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le ja hei­dän per­heil­leen. Omat suk­set mukaan!
 • HUOM! Pak­kas­ra­ja ‑15
 • Paik­ka: Lau­lu­rin­teen pysäköintipaikka
 • Yhteys­tie­dot: Roo­sa-Maria Turu­nen, roosa-maria.turunen(at)pokali.fi, puh. 050 340 6549
 • Ilmoit­tau­tu­mi­nen: https://link.webropolsurveys.com/S/B3FD8FDE21D1526D

Viikko 10

Maanantai 4.3.

Ohjat­tu luon­to­ret­ki lumi­ken­käil­len klo 12–15 , ISLO

 • Ter­ve­tu­loa mukaan luon­to­ret­kel­le lumi­ken­gil­lä! Ret­ken jäl­keen pysäh­dym­me lau­lu­rin­teen nuo­tio­pai­koil­le, mis­sä on mah­dol­li­suus syö­dä omia eväi­tä ja pais­taa mak­ka­raa. Jos sinul­la ei ole omia lumi­ken­kiä, ei hätää — jär­jes­tä­jil­tä voi lai­na­ta tar­vit­ta­vat varus­teet. Ret­kel­le ennakkoilmoittautuminen.
 • Läh­tö: Lau­lu­rin­teen pysäköintipaikka
 • Varus­teet: Sään mukai­nen vaa­te­tus ja omat eväät sekä mah­dol­li­ses­ti omat lumikengät
 • Lisä­tie­to­ja: Han­ne Kank­ku­nen hanne.kankkunen@islo.fi/ 050 430 4544
 • Ilmoit­tau­tu­mi­nen: https://link.webropolsurveys.com/EP/2DE448AD63F25673

Tiistai 5.3.

Koko per­heen vil­la­suk­ka­kä­ve­ly klo 10.15–11, Joen­suun seu­dun Kansalaisopisto

 • Ohjat­tu vil­la­suk­ka­kä­ve­ly tar­jo­aa uuden­lai­sen tavan naut­tia tal­vi­ses­ta luon­nos­ta Lumi­puis­ton alu­eel­la. Sopii kai­ken ikäisille.
 • Läh­tö: Lau­lu­rin­teen pysäköintipaikka
 • Varus­tus: Sään mukai­nen vaa­te­tus ja omat vil­la­su­kat mukaan. Suo­si­tel­laan useam­pia vil­la­suk­kia päällekkäin!

Vil­la­suk­ka­juok­su klo 12.15–13, Joen­suun seu­dun kansalaisopisto

 • Ohjat­tu vil­la­suk­ka­juok­su tar­jo­aa uuden­lai­sen tavan naut­tia tal­vi­ses­ta luon­nos­ta Lumi­puis­ton alu­eel­la. Sopii aloit­te­le­vil­le tai koke­neem­mil­le juoksijoille.
 • Läh­tö: Lau­lu­rin­teen pysäköintipaikka
 • Varus­tus: Sään mukai­nen vaa­te­tus ja omat vil­la­su­kat mukaan. Suo­si­tel­laan useam­pia vil­la­suk­kia päällekkäin!

Ret­kei­ly­vä­li­ne-esit­te­ly klo 13–16.00, Kum­pe-ker­ho

 • Tun­tu­ri­ker­ho Kum­pen ohjel­ma­pis­teen tulil­la voit pais­taa omia mak­ka­roi­ta­si sekä kysel­lä kaik­kea ret­kei­lyyn liit­ty­vis­tä asiois­ta mm. tal­vi­sen päi­vä­ret­ken varus­teis­ta ja tur­val­li­sen ret­ken toteut­ta­mi­ses­ta. Kel­lo 14 ja 15 on mah­dol­li­suus tutus­tua tal­vi­telt­tai­luun pai­kal­le pys­ty­tet­tä­vän tel­tan ja tal­vi­ret­kei­lys­sä tar­vit­ta­vien varus­tei­den esit­te­lys­sä. Ker­hon toi­min­taan sisäl­tyy eri­lais­ten ohjat­tu­jen ret­kien jär­jes­tä­mi­nen niin lähi­seu­dul­le kuin Lappiinkin.
 • Paik­ka: Lau­lu­rin­teen pysäköintipaikka

Rei­pas vil­la­suk­ka­juok­su klo 18–19 , Joen­suun Latu

 • Ohjat­tu rei­pas vil­la­suk­ka­juok­su on tar­koi­tet­tu jo juok­sua hie­man har­ras­ta­neil­le. Tun­nin aika­na juos­taan ja kävel­lään poluil­la ja hangessa.
 • Läh­tö: Lau­lu­rin­teen pysäköintipaikka
 • Varus­tus: Sään mukai­nen vaa­te­tus ja omat vil­la­su­kat mukaan. Suo­si­tel­laan useam­pia vil­la­suk­kia päällekkäin!
 •  HUOM! Läm­pi­män kelin sat­tues­sa, vil­la­suk­ka­juok­su juos­taan ken­gät jalas­sa. Seu­raa tar­vit­taes­sa ilmoit­te­lua tääl­tä ja ISLOn somesta!

Keskiviikko 6.3.

Kark­ki­hiih­dot lap­sil­le, Klo 18 (perin­tei­nen hiih­to­tyy­li), Joen­suun Hiihto-Kataja

 • Kark­ki­hiih­dot on tar­koi­tet­tu 11-vuo­tiail­le tai nuo­rem­mil­le (2013 tai myö­hem­min syn­ty­neil­le) tytöil­le sekä pojil­le. Molem­mil­le on omat sar­jan­sa syn­ty­mä­vuo­den mukaan. Alin sar­ja on 6‑vuotiaille ja sii­nä kil­pai­le­vat kaik­ki vuon­na 2018 tai sen jäl­keen syntyneet.
 • Ennak­koil­moit­tau­tu­mi­nen ja lisä­tie­dot: https://www.hiihtokataja.fi/?sivu=miniliiga
 • Kark­ki­hiih­toon voi ilmoit­tau­tua myös pai­kan pääl­lä, puo­li tun­tia ennen tapah­tu­man alkua!

Torstai 7.3.

Tal­viZum­ba klo 17–17.30 tal­vis­huffle 17.30–18 , SYKETTÄ kor­kea­kou­lu­lii­kun­ta, ISLO

 • Zum­ba­tun­ti tar­jo­aa piris­tä­vän ja ener­gi­sen tavan pitää haus­kaa ja liik­kua ulkoil­mas­sa. Zum­ba­tun­tia yhdis­tää tans­si, musiik­ki ja lii­kun­nan ilo.
 • Tun­ti sopii kai­kil­le ikään ja kun­toon katsomatta.
 • Ohjaa­ji­na toi­mi­vat ener­gi­set Zum­baoh­jaa­jat Heli­nä Pur­ho (SYKETTÄ) ja Han­ne Kank­ku­nen (ISLO)
 • Paik­ka: Lau­lu­rin­teen pysäköintipaikka
 • Varus­tus: Sään mukai­nen ulkoliikuntavaatetus
 • Lisä­tie­to­ja: Han­ne Kank­ku­nen hanne.kankkunen@islo.fi/ 050 430 4544

Pol­ku­juok­su­luen­to ja yhteis­lenk­ki klo 18–19.30, Kon­tion Juoksuvalmennus

 • Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan pol­ku­juok­sun maa­il­maan! Luen­to pol­ku­juok­sus­ta, joka sisäl­tää tie­toa mm. pol­ku­juok­sun eri­tyis­piir­teis­tä, varus­teis­ta, tapah­tu­mis­ta Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la, sekä nii­hin har­joit­te­lus­ta.  Pol­ku­juok­su on moni­puo­li­nen laji, jos­ta ihan jokai­nen pys­tyy naut­ti­maan omal­la tasol­laan! Luen­non jäl­keen juos­taan ohja­tus­ti yhteis­lenk­ki Meh­ti­mäen alu­eel­la. Koke­neet ohjaa­jat pitä­vät huo­len sopi­vas­ta vauhdista.
 • Luen­non ja yhteis­len­kin ohjaa­vat Poh­jois- Kar­ja­lan omat ult­ra­juok­si­jat Sal­la ja Tomi Ron­kai­nen Kon­tion Juok­su­val­men­nuk­ses­ta. Voit osal­lis­tua sekä luen­nol­le ja yhteis­lenk­kiin tai vain toi­seen toimintaan.
 • Aika: tors­tai 7.3.2024 klo 18–18.45 luen­to, klo 18.45–19.30 yhteislenkki
 • Paik­ka: Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton luen­to­sa­li 2, 2. ker­ros (Län­si­ka­tu 15, 80110 Joen­suu), yhteis­len­kil­le läh­de­tään ISLOn pää­ovien edestä
 • Varus­tus: Sään mukai­set ulkoi­lu-/juok­su­va­rus­teet, oma otsa­lamp­pu (ei pakol­li­nen). Taval­li­set lenk­ka­rit, mut­ta liuk­kaal­la kelil­lä toki nas­tois­ta on hyötyä.
 • Tilai­suu­teen on ennakkoilmoittautuminen!
 • Lisä­tie­to­ja: Sal­la Ron­kai­nen, puh. +358443289007, info@kontionjuoksuvalmennus.com
 • Ilmoit­tau­tu­mi­nen: https://link.webropolsurveys.com/EP/B45ADF3B49864A41

Perjantai 8.3.

Tal­vi­nen soin­tu­kyl­py klo 18–19, Itä-Suo­men Liiikuntaopisto

 • Ter­ve­tu­loa palau­tu­maan hiih­to­lo­ma­vii­kon akti­vi­tee­teis­ta ja syvä­ren­tou­tu­maan iha­nien äänien maa­il­maan. Ääni­mal­jo­jen syn­nyt­tä­mä äänia­va­ruus on hyvin voi­maan­nut­ta­va ja väräh­te­ly palaut­ta­va. Soin­tu­kyl­py tukee hyvää unta, pur­kaa jän­ni­tyk­siä kehos­sa ja mie­les­sä ja lisää hyvin­voin­tia koko­nais­val­tai­ses­ti. Tun­nin alus­sa pie­ni mie­li­ku­va­mat­ka tal­ven ihme­maas­sa, jon­ka jäl­keen ääni­mal­ja­ren­tou­tus 45min.
 • Paik­ka: Lii­kun­ta­ti­la Sele­ne, Joen­suun Tie­de­puis­to, raken­nus 3B, 1.kerros. Opas­teet Tie­de­puis­ton kul­mil­ta län­si­ka­dun puo­lel­ta. Saa­vut­han ajois­sa pai­kal­le, että pää­sem­me aloit­ta­maan ren­tou­tuk­sen klo 18. Lii­kun­ta­ti­laan pää­see klo 17.30 alkaen.
 • Varus­teet: Ota mukaa­si oma alus­ta, jos­sa on hyvä maa­ta, sekä vilt­ti ja tyy­ny- mitä muka­vam­man asen­non saat itsel­le­si luo­tua, sen parem­min ren­tou­dut. Lai­ta myös läm­pi­mäs­ti päälle.
 • Tun­nil­le ennak­koil­moit­tau­tu­mi­nen! Soin­tu­kyl­py on mak­su­ton ja tun­nil­le mah­tuu 30 henkeä.
 • Ilmoit­tau­tu­mi­nen:
 • https://link.webropol.com/ep/talvinensointukylpy
 • Lisä­tie­to­ja: Lii­kun­ta­koor­di­naat­to­ri Han­ne Kank­ku­nen, hanne.kankkunen@islo.fi/ 050 430 4544

Lauantai 9.3.

Jek­ku jänön tai­to­ra­ta klo 9–11, Poh­jois-Kar­ja­lan Liikunta

 • Jek­ku-jänön tai­to­ra­ta on osa Lau­lu­rin­teen lumi­puis­toa. Mak­su­ton Jek­ku-jänön tai­to­ra­ta on suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti alle kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le ja hei­dän per­heil­leen, mut­ta teke­mis­tä löy­tyy myös alakouluikäisille!
 • HUOM! Pak­kas­ra­ja ‑15.

 • Paik­ka: Lau­lu­rin­teen pysäköintipaikka

 • Yhteys­tie­dot: Roo­sa-Maria Turu­nen, roosa-maria.turunen(at)pokali.fi, puh. 050 340 6549 

Sunnuntai 10.3.

Jek­ku jänön suk­si­tem­put klo 15–17, Poh­jois-Kar­ja­lan Liikunta

 • Tule opet­te­le­maan suk­si­temp­pu­ja yhdes­sä Jek­ku-jänön kans­sa! Klo 15.00, 15.30 ja klo 16.00 ohjat­tu­ja suk­si­temp­pu­ja. Jek­ku-jänön suk­si­tem­put on suun­nat­tu alle kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le, ala­kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le ja hei­dän per­heil­leen. Omat suk­set mukaan!
 • HUOM! Pak­kas­ra­ja ‑15.

 • Paik­ka: Lau­lu­rin­teen pysä­köin­ti­paik­ka

 • Yhteys­tie­dot: Roo­sa-Maria Turu­nen, roosa-maria.turunen(at)pokali.fi, puh. 050 340 6549
 • Ilmoit­tau­tu­mi­nen: https://link.webropolsurveys.com/S/B3FD8FDE21D1526D

Talvinen temmellyskenttä

Lau­lu­rin­ne on nel­jän heh­taa­rin kokoi­nen vir­kis­ty­sa­lue aivan Joen­suun kes­kus­tan kupees­sa, joka hyvin tun­ne­taan Ilo­saa­ri­roc­kin tapah­tu­ma­paik­ka­na. Lau­lu­rin­teel­le lume­te­taan joka syk­sy parin kilo­met­rin mit­tai­nen valais­tu ensi­lu­men latu ja myö­hem­min tal­vel­la se toi­mii reit­tien sol­mu­koh­ta­na ja erin­omai­se­na läh­tö­paik­ka­na aloit­taa siva­koin­ti vaik­ka kym­me­nien kilo­met­rien pää­hän. Lau­lu­rin­tee­seen yhdis­ty­vää hyvin hoi­det­tua latu­ver­kos­toa riit­tää parin­sa­dan kilo­met­rin verran.

Lau­lu­rin­teen ympä­ri kier­tää myös tal­vi­kun­nos­sa­pi­det­ty kah­den kilo­met­rin mit­tai­nen kävelypolku.

Tal­vi­lo­ma­viik­ko­jen ajak­si Lau­lu­rin­ne muut­tuu tal­vi­sek­si tem­mel­lys­ken­täk­si, jos­sa hiih­de­tään, kävel­lään, ope­tel­laan suk­sien­hal­lin­taa, lii­ku­taan, ote­taan vauh­tia napa­kel­kas­sa ja ihas­tel­laan tunnelmavalaistusta.

Joen­suun kau­pun­ki yhdes­sä Itä-Suo­men lii­kun­tao­pis­ton, Hiih­to-Kata­jan, Poh­jois-Kar­ja­lan lii­kun­nan, Joen­suun seu­dun kan­sa­lais­opis­ton ja monen muun lii­kun­ta­jär­jes­tön kans­sa jär­jes­tää viik­ko­jen 8–10 aika­na eri­lai­sia ohjat­tu­ja akti­vi­teet­te­ja ja pie­nem­piä tapah­tu­mia Laulurinteellä.

Luvas­sa on muun muas­sa suk­sien vuo­kraus­ta ja huol­toa, hiih­to­kou­lu­ja aikui­sil­le ja lap­sil­le, ohjat­tu­ja lii­kun­ta­het­kiä senio­reil­le, Jek­ku Jänön tai­to- ja seik­kai­lu­tuo­kioi­ta lap­si­per­heil­le, hiih­to­ki­so­ja ja ohjat­tua lii­kun­taa aikui­sil­le. Unoh­ta­mat­ta oma­toi­mis­ta mak­ka­ran­pais­toa nuotiolla.

Lumipuiston palvelut

Välinevuokraamo

Onko sinul­la tar­vet­ta hiih­to- tai lumi­ken­käi­ly­vä­li­neil­le? Lumi­puis­ton väli­ne­vuo­kraa­mo pal­ve­lee puhe­li­mit­se (klo 8–20) nume­ros­sa 044 0102396. Vuo­kraa­mo toteu­te­taan yhteis­työs­sä Joen­suun Kata­jan hiih­to­jaos­ton kans­sa ja vuo­kraa­mos­sa vuokrattavina:

 • Hiih­to­vä­li­ne­set­ti (sis. monot, suk­set, sau­vat) 20€/ setti/ kerta
 • Lumi­ken­gät 10€/kerta
 • Suk­sien kun­nos­tus 20€/pari (riip­pu­mat­ta onko perin­tei­nen vai vapaa)

Lumipuisto Cafe

Lumi­puis­to Cafe pal­ve­lee Holi­day Lin­nun­lah­den tilois­sa 23.2–10.3.2024

 • pe klo 16–19
 • la-su auki tapah­tu­mien yhteydessä 
 • arki­sin Holi­day Lin­nun­lah­den aukio­loai­ko­jen puit­teis­sa (klo 9–19)

Menu vii­kon­lop­pui­sin (arke­na tar­jon­ta sup­peam­pi):

Yhteistyössä

Lisätiedot lumipuistosta

Jan­ne Hil­tu­nen
Lii­kun­nan ja hyvin­voin­nin asian­tun­ti­ja
Itä-Suo­men Liikuntaopisto


janne.hiltunen (at) islo.fi

Han­ne Kank­ku­nen
Lii­kun­ta­koor­di­naat­to­ri
Itä-Suo­men Liikuntaopisto

050 430 4544
hanne.kankkunen (at) islo.fi


Kat­so myös: