Täl­tä sivul­ta löy­dät koo­tus­ti kaik­ki Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to Oy:n tie­to­suo­ja­se­los­teet. Klik­kaa halua­ma­si tie­to­suo­ja­se­los­teen ruu­tu auki, jon­ka jäl­keen näet selos­teen kokonaisuudessaan. 

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien rekisteri- ja tietosuojaseloste

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to Oy:n verk­ko­si­vu­jen ja sosi­aa­li­sen median kana­vien rekis­te­ri- ja tietosuojaseloste

Tämä rekis­te­ri- ja tie­to­suo­ja­se­los­te kuvaa hen­ki­lö­tie­to­jen kerää­mis­tä ja käsit­te­lyä verk­ko­si­vul­la https://www.islo.fi  ja Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa. Sivus­tom­me voi sisäl­tää link­ke­jä myös muil­le kol­man­sien osa­puo­lien verk­ko­si­vus­toil­le, jot­ka eivät ole mei­dän hal­lin­nas­sam­me. Kun seu­raat link­kiä ja annat tie­to­ja kol­man­nen osa­puo­len verk­ko­si­vus­tol­le, ota huo­mioon, että emme ole vas­tuus­sa kysei­sil­le sivuil­le toi­mi­te­tuis­ta tie­dois­ta. Täl­löin suo­si­tel­laan näi­den sivus­to­jen tie­to­suo­ja­käy­tän­tei­siin tutustumista.

Käy­täm­me verk­ko­si­vuil­la esiin­ty­viin kyse­ly- ja palau­te­lo­mak­kei­siin suo­ma­lais­ta Webro­pol kyse­ly- ja rapor­toin­ti­so­vel­lus­ta. Tie­to­ja säi­ly­te­tään Webro­po­lin omil­la pal­ve­li­mil­la Suo­mes­sa, eikä yksi­lö­koh­tai­sia tie­to­ja toi­mi­te­ta ulko­puo­li­sil­le. Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to Oy:n Webro­pol-jär­jes­tel­män rekis­te­ri- ja tie­to­suo­ja­se­los­te löy­tyy alem­pa­na ole­vas­ta koh­das­ta: Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to Oy:n Webro­pol-jär­jes­tel­män rekis­te­ri- ja tietosuojaseloste. 

Pidä­täm­me oikeu­den teh­dä muu­tok­sia tähän tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen. On suo­si­tel­ta­vaa tutus­tua tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen sään­nöl­li­ses­ti, jot­ta olet tie­toi­nen muutoksista.

Päi­vi­tet­ty vii­mek­si 11.6.2024.

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä ja tietosuojavastaava

Rekis­te­rin­pi­tä­jä:

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to Oy

Y‑tunnus: 0167924–6

Län­si­ka­tu 15, 80110 Joensuu

Toi­mis­to: 050 408 4792

toimisto@islo.fi

Tie­to­suo­ja­vas­taa­va:

Kim­mo Simon­tai­val, kimmo.simontaival@islo.fi

2. Rekis­te­ris­tä vas­taa­va yhteyshenkilö

Pet­ri Pennanen

Län­si­ka­tu 15, 80110 Joensuu

050 452 2659

petri.pennanen@islo.fi

Rekis­te­röi­dyn oikeuk­sien toteut­ta­mis­ta kos­ke­vat pyyn­nöt osoi­te­taan rekis­te­ris­tä vas­taa­val­le yhteyshenkilölle.

3. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus ja oikeusperuste

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitus:

 • Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton verk­ko­si­vul­la ja sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa tapah­tu­vien yhtey­den­ot­to­jen käsittely
 • Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton verk­ko­si­vu­jen kävi­jä­seu­ran­ta ja ‑ana­ly­tiik­ka

EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mukai­nen oikeus­pe­rus­te hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyl­le on hen­ki­lön suostumus.

Verk­ko­si­vus­ton toi­min­noil­le vält­tä­mät­tö­miä eväs­tei­tä käsi­tel­lään oikeu­te­tun edun perus­teel­la mm. tie­to­tur­vas­ta huo­leh­ti­mi­sek­si ja sivus­ton vie­rai­li­ja-ana­ly­tii­kan keruu­ta var­ten. Kol­man­sien osa­puol­ten eväs­teil­le pyy­de­tään tar­vit­taes­sa suos­tu­mus erikseen.

4. Rekis­te­rin tietosisältö

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton verk­ko­si­vu­jen palau­te­lo­mak­kei­den, sosi­aa­li­sen median kana­vien ja mui­den mah­dol­lis­ten asia­kir­jo­jen tie­to­si­säl­löt mää­räy­ty­vät asiak­kaan itse täyt­tä­mien tie­to­jen pohjalta.

Rekis­te­riin tal­len­net­ta­via tie­to­ja voi­vat olla: hen­ki­lön nimi, säh­kö­pos­tio­soi­te tai muu yhteys­tie­to sekä vapaa­muo­toi­nen tekstisisältö.

Verk­ko­si­vu­jen yhtey­den­ot­to­lo­mak­kei­den kaut­ta saa­pu­va tie­to tal­len­tuu Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton ja mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Tova­ri Oy:n hal­lin­noi­mal­le WordPress-tilil­le. Sosi­aa­li­sen median kaut­ta saa­dut yhtey­de­no­tot tal­len­tu­vat kyseis­ten kana­vien omil­le pal­ve­li­mil­le Euroo­pan alueella.

Verk­ko­si­vus­ton vie­rai­li­ja-ana­ly­tiik­kaa voi­daan käyt­tää esi­mer­kik­si seu­raa­vien tie­to­jen keräämiseen:

 • Kävi­jä­mää­rät ja sivu­la­tauk­set: Kuin­ka mon­ta kävi­jää sivus­tol­la on ja mit­kä sivut ovat suosituimpia.
 • Lii­ken­teen läh­teet: Mis­tä kävi­jät saa­pu­vat sivus­tol­le (esim. haku­ko­neet, suo­rat vie­rai­lut, sosi­aa­li­nen media).
 • Kävi­jöi­den käyt­täy­ty­mi­nen: Kuin­ka kau­an kävi­jät viet­tä­vät sivus­tol­la, mit­kä ovat pois­tu­mis­si­vut ja mil­lä sivuil­la kävi­jät ovat vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa eniten.
 • Demo­gra­fi­set tie­dot: Kävi­jöi­den maan­tie­teel­li­nen sijain­ti, ikä, suku­puo­li ja muut demo­gra­fi­set tie­dot, jos ne ovat käytettävissä.
 • Mitään kerät­tä­viä ana­ly­tiik­ka­tie­to­ja ei voi­da yhdis­tää mui­hin henkilötietoihin.

5. Rekis­te­rin tie­to­läh­teet ja tie­to­jen sään­nön­mu­kai­set luovutukset

Rekis­te­riin tal­len­net­ta­vat tie­dot han­ki­taan verk­ko­si­vu­jen käyt­tä­jien suos­tu­muk­sel­la esi­mer­kik­si www-yhtey­den­ot­to­lo­mak­keis­ta, kyse­lyis­tä, säh­kö­pos­tit­se, puhe­li­mit­se, sosi­aa­li­sen median kaut­ta, asia­kas­ta­paa­mi­sis­ta, hieronta‑, per­so­nal trai­ner- tai fysio­te­ra­pia­käyn­nin ajan­va­rauk­sen tai käyn­nin yhtey­des­sä sekä muis­ta tilan­teis­ta, jois­sa asia­kas luo­vut­taa tie­to­jaan. Sen­si­tii­vis­ten tie­to­jen jaka­mis­ta verk­ko­si­vun palau­te- ja yhtey­den­ot­to­lo­mak­keil­la tai sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa ei suositella.

Käy­täm­me verk­ko­si­vu­jem­me yllä­pi­toon avoi­men läh­de­koo­din WordPress-sisäl­lön­hal­lin­taoh­jel­mis­toa. Tie­to­ja säi­ly­te­tään WordPres­sin omil­la pal­ve­li­mil­la Euroo­pan alu­eel­la, eikä yksi­lö­koh­tai­sia tie­to­ja toi­mi­te­ta ulko­puo­li­sil­le. WordPres­sin tie­to­suo­ja­käy­tän­teet on kuvat­tu kat­ta­vas­ti tääl­lä: https://fi.wordpress.org/about/privacy/.

Käy­täm­me verk­ko­si­vuil­la esiin­ty­viin kyse­ly- ja palau­te­lo­mak­kei­siin suo­ma­lais­ta Webro­pol kyse­ly- ja rapor­toin­ti­so­vel­lus­ta. Tie­to­ja säi­ly­te­tään Webro­po­lin omil­la pal­ve­li­mil­la Suo­mes­sa, eikä yksi­lö­koh­tai­sia tie­to­ja toi­mi­te­ta ulko­puo­li­sil­le. Webro­po­lin tie­to­suo­ja­käy­tän­teet on kuvat­tu kat­ta­vas­ti tääl­lä: https://webropol.fi/tietosuojaseloste/

Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta sään­nön­mu­kai­ses­ti EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le tai muil­le tahoil­le. Käsit­te­lys­sä ei myös­kään toteu­te­ta auto­ma­ti­soi­tua pää­tök­sen­te­koa tai profilointia.

6. Hen­ki­lö­tie­to­jen suo­jauk­sen periaatteet

Rekis­te­rin käsit­te­lys­sä nou­da­te­taan huo­lel­li­suut­ta ja tie­to­jär­jes­tel­mien avul­la käsi­tel­tä­vät tie­dot suo­ja­taan asian­mu­kai­ses­ti. Säh­köi­ses­sä muo­dos­sa ole­vat rekis­te­ri­tie­dot on suo­jat­tu palo­muu­rein ja sala­sa­noin. Nii­tä säi­ly­te­tään Inter­net-pal­ve­li­mil­la sekä nii­den fyy­si­ses­tä ja digi­taa­li­ses­ta tie­to­tur­vas­ta huo­leh­di­taan asi­aan­kuu­lu­vas­ti. Rekis­te­rin­pi­tä­jät huo­leh­ti­vat sii­tä, että tal­len­net­tu­ja tie­to­ja sekä pal­ve­li­mien käyt­tö­oi­keuk­sia ja mui­ta hen­ki­lö­tie­to­jen tur­val­li­suu­den kan­nal­ta kriit­ti­siä tie­to­ja käsi­tel­lään luottamuksellisesti.

Rekis­te­rin­pi­tä­jä huo­leh­tii sii­tä, että tal­len­net­tu­ja tie­to­ja sekä pal­ve­li­mien käyt­tö­oi­keuk­sia ja mui­ta hen­ki­lö­tie­to­jen tur­val­li­suu­den kan­nal­ta kriit­ti­siä tie­to­ja käsi­tel­lään vain nii­den työn­te­ki­jöi­den toi­mes­ta, joi­den työn­ku­vaan se kuu­luu. Kul­la­kin mää­rä­tyl­lä käyt­tä­jäl­lä on jär­jes­tel­mien käyt­töön oma hen­ki­lö­koh­tai­nen käyt­tä­jä­tun­nus ja salasana.

7. Hen­ki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Rekis­te­riin kerät­ty­jä hen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään ainoas­taan niin kau­an ja sii­nä laa­juu­des­sa kuin on tarpeellista.

8. Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mukaisesti:

 • tar­kis­taa itse­ään kos­ke­vat henkilötiedot
 • pyy­tää tie­to­jen­sa oikai­se­mis­ta tai poistamista
 • pyy­tää käsit­te­lyn rajoit­ta­mis­ta tai vas­tus­taa käsittelyä
 • pyy­tää hen­ki­lö­tie­to­jen siir­tä­mis­tä jär­jes­tel­mäs­tä toi­seen tai rekis­te­rin­pi­tä­jäl­tä toiselle
 • peruut­taa anta­man­sa suos­tu­mus, mikä­li hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly perus­tuu rekis­te­röi­dyn anta­maan suostumukseen
 • teh­dä vali­tus Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun toi­mis­toon, mikä­li rekis­te­röi­ty kat­soo, että hän­tä kos­ke­vien hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­sä on rikot­tu voi­mas­sa ole­vaa tietosuojalainsäädäntöä

Rekis­te­röi­dyn oikeuk­sien toteut­ta­mis­ta kos­ke­vat pyyn­nöt osoi­te­taan kir­jal­li­ses­ti rekis­te­ris­tä vas­taa­val­le yhteys­hen­ki­löl­le. Rekis­te­rin­pi­tä­jä voi pyy­tää tar­vit­taes­sa pyyn­nön esit­tä­jää todis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Rekis­te­rin­pi­tä­jä vas­taa asiak­kaal­le EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­ses­sa sää­de­tys­sä ajas­sa (kuu­kau­den kulues­sa). Yhteys­tie­dot löy­ty­vät tämän rekis­te­ri- ja tie­to­suo­ja­se­los­teen alusta.

Ajas

Tie­to­suo­ja­se­los­te päi­vit­tyy kesän 2024 aikana

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n Webropol-järjestelmän rekisteri- ja tietosuojaseloste

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to Oy:n Webro­pol-jär­jes­tel­män rekis­te­ri- ja tietosuojaseloste

Tämä rekis­te­ri- ja tie­to­suo­ja­se­los­te kuvaa hen­ki­lö­tie­to­jen kerää­mis­tä ja käsit­te­lyä Webro­pol ‑kyse­ly- ja raportointisovelluksessa.

Pidä­täm­me oikeu­den teh­dä muu­tok­sia tähän tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen. On suo­si­tel­ta­vaa tutus­tua tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen sään­nöl­li­ses­ti, jot­ta olet tie­toi­nen muutoksista.

Päi­vi­tet­ty vii­mek­si 14.5.2024.

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä ja tietosuojavastaava

Rekis­te­rin­pi­tä­jä:

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to Oy

Y‑tunnus: 0167924–6

Län­si­ka­tu 15, 80110 Joensuu

Toi­mis­to: 050 408 4792

toimisto@islo.fi

Tie­to­suo­ja­vas­taa­va:

Kim­mo Simon­tai­val, kimmo.simontaival@islo.fi

2. Rekis­te­ris­tä vas­taa­va yhteyshenkilö

Pet­ri Pennanen

Län­si­ka­tu 15, 80110 Joensuu

050 452 2659

petri.pennanen@islo.fi

Rekis­te­röi­dyn oikeuk­sien toteut­ta­mis­ta kos­ke­vat pyyn­nöt osoi­te­taan rekis­te­ris­tä vas­taa­val­le yhteyshenkilölle.

3. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus ja oikeusperuste

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tuk­se­na on kyse­lyi­den, ilmoit­tau­tu­mi­sia ja palaut­tei­den kerää­mi­nen ja käsit­te­ly. Kyse­lyis­sä voi­daan toteut­taa arvon­to­ja tai yhtey­den­ot­toa var­ten kyse­lyyn vas­taa­ja voi jät­tää yhteys­tie­ton­sa, jol­loin yhteys­tie­to­ja kerä­tään vas­taa­jan suostumuksella.

EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mukai­nen oikeus­pe­rus­te hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyl­le on hen­ki­lön suostumus.

4. Rekis­te­rin tietosisältö

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton kyse­ly­jen, ilmoit­tau­tu­mi­sien ja palaut­tei­den tie­to­si­säl­löt mää­räy­ty­vät asiak­kaan itse täyt­tä­mien tie­to­jen poh­jal­ta. Rekis­te­riin tal­len­net­ta­via tie­to­ja voi­vat olla: hen­ki­lön nimi, säh­kö­pos­tio­soi­te, puhe­lin­nu­me­ro tai muu yhteys­tie­to sekä vapaa­muo­toi­nen teks­ti­si­säl­tö. Sen­si­tii­vis­ten tie­to­jen jaka­mis­ta kysely‑, ilmoit­tau­tu­mis- ja palau­te­lo­mak­kei­den muun muas­sa vapaa­muo­toi­ses­sa teks­ti­si­säl­lös­sä ei suositella.

Läh­tö­koh­tai­ses­ti kyse­lyi­hin vas­taa­mi­nen toteu­te­taan nimet­tö­mä­nä, mut­ta hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan kyse­lyis­sä kerä­tä vas­taa­jan suos­tu­muk­sel­la yhtey­den­ot­toa var­ten. Mikä­li kyse­lys­sä kerä­tään hen­ki­lö­tie­toa, ker­ro­taan tämä kyse­lys­sä erikseen.

Käsit­te­lys­sä ei toteu­te­ta auto­ma­ti­soi­tua pää­tök­sen­te­koa tai profilointia.

5. Rekis­te­rin tie­to­läh­teet ja tie­to­jen sään­nön­mu­kai­set luovutukset

Rekis­te­riin tal­len­net­ta­vat tie­dot saa­daan kyse­lyyn, ilmoit­tau­tu­mi­seen tai palaut­tee­seen vas­taa­van käyt­tä­jän suos­tu­muk­sel­la. Tie­to­ja säi­ly­te­tään Webro­po­lin omil­la pal­ve­li­mil­la Suo­mes­sa, eikä yksi­lö­koh­tai­sia tie­to­ja toi­mi­te­ta ulko­puo­li­sil­le. Webro­po­lin tie­to­suo­ja­käy­tän­teet on kuvat­tu kat­ta­vas­ti tääl­lä: https://webropol.fi/tietosuojaseloste/

Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le tai muil­le tahoille.

6. Hen­ki­lö­tie­to­jen suo­jauk­sen periaatteet

Rekis­te­rin käsit­te­lys­sä nou­da­te­taan huo­lel­li­suut­ta ja tie­to­jär­jes­tel­mien avul­la käsi­tel­tä­vät tie­dot suo­ja­taan asian­mu­kai­ses­ti. Säh­köi­ses­sä muo­dos­sa ole­vat rekis­te­ri­tie­dot on suo­jat­tu palo­muu­rein ja sala­sa­noin. Rekis­te­rin­pi­tä­jät huo­leh­ti­vat sii­tä, että tal­len­net­tu­ja tie­to­ja käsi­tel­lään luottamuksellisesti.

Rekis­te­rin­pi­tä­jä huo­leh­tii sii­tä, että tal­len­net­tu­ja tie­to­ja ja mui­ta hen­ki­lö­tie­to­jen tur­val­li­suu­den kan­nal­ta kriit­ti­siä tie­to­ja käsi­tel­lään vain nii­den työn­te­ki­jöi­den toi­mes­ta, joi­den työn­ku­vaan se kuu­luu. Kul­la­kin mää­rä­tyl­lä käyt­tä­jäl­lä on sovel­luk­sen käyt­töön oma hen­ki­lö­koh­tai­nen käyt­tä­jä­tun­nus ja salasana.

7. Hen­ki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Rekis­te­riin kerät­ty­jä hen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään ainoas­taan niin kau­an ja sii­nä laa­juu­des­sa kuin on tar­peel­lis­ta. Kun tie­dot pois­te­taan käyt­tä­jän osal­ta jär­jes­tel­mäs­tä, säi­ly­vät tie­dot jär­jes­tel­män var­muus­ko­pios­sa 1 kuu­kau­den ajan.

8. Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mukaisesti:

 • tar­kis­taa itse­ään kos­ke­vat henkilötiedot
 • pyy­tää tie­to­jen­sa oikai­se­mis­ta tai poistamista
 • pyy­tää käsit­te­lyn rajoit­ta­mis­ta tai vas­tus­taa käsittelyä
 • pyy­tää hen­ki­lö­tie­to­jen siir­tä­mis­tä jär­jes­tel­mäs­tä toi­seen tai rekis­te­rin­pi­tä­jäl­tä toiselle
 • peruut­taa anta­man­sa suos­tu­mus, mikä­li hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly perus­tuu rekis­te­röi­dyn anta­maan suostumukseen
 • teh­dä vali­tus Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun toi­mis­toon, mikä­li rekis­te­röi­ty kat­soo, että hän­tä kos­ke­vien hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­sä on rikot­tu voi­mas­sa ole­vaa tietosuojalainsäädäntöä

Rekis­te­röi­dyn oikeuk­sien toteut­ta­mis­ta kos­ke­vat pyyn­nöt osoi­te­taan kir­jal­li­ses­ti rekis­te­ris­tä vas­taa­val­le yhteys­hen­ki­löl­le. Rekis­te­rin­pi­tä­jä voi pyy­tää tar­vit­taes­sa pyyn­nön esit­tä­jää todis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Rekis­te­rin­pi­tä­jä vas­taa asiak­kaal­le EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­ses­sa sää­de­tys­sä ajas­sa (pää­sään­töi­ses­ti kuu­kau­den kulues­sa). Yhteys­tie­dot löy­ty­vät tämän rekis­te­ri- ja tie­to­suo­ja­se­los­teen alusta.