Itä- Suo­men lii­kun­tao­pis­to Oy:n stra­te­gia vuo­sil­le 2022–2025.

Tutus­tu alta tär­keim­piin nostoihin.

Mis­sio

Visio

Arvot

Arvo­ver­kos­to

Stra­te­gi­set kärjet

Missio

Vuo­teen 2030 men­nes­sä on perus­tet­tu kai­ken­lai­sia liik­ku­jia vili­se­vä Meh­ti­mäen hyvin­voin­ti­kes­kus, jon­ka toi­min­nal­li­nen sydän on Joen­suun Urheiluopisto.

Visio

Levi­täm­me lii­kun­nan ilo­sa­no­maa ja teem­me Joen­suus­ta hyvin­voin­nin esikuvan.


Ihmi­nen halu­aa luon­nos­taan kokea lii­kun­nan syn­nyt­tä­mää nau­tin­toa. Moni ei vain ole löy­tä­nyt itse­ään miel­lyt­tä­vää tapaa liik­kua. Sik­si pal­ve­lem­me kai­ken­lai­sia liik­ku­jia ja kou­lu­tam­me uusia huip­puo­saa­jia. Näin nos­tam­me lii­kun­ta-alan mer­ki­tys­tä ja luom­me veto­voi­mai­sem­paa Joensuuta.

Arvot

Ylpeästi

Arvos­tam­me sitä, mitä meil­lä on. Väli­täm­me sii­tä, mitä teemme

Se ei ole ihan sama.

Yhdessä

Vain yhdes­sä asioi­ta voi muut­taa isos­ti. Olem­me työ­ruk­ka­nen jol­le­kin suuremmalle.

Mik­si kaik­ki on aina ongel­ma­kes­keis­tä? Me aina­kin ollaan mah­dol­li­suus-kes­kei­siä!

Kehittyen

Teem­me kon­kreet­ti­sia teko­ja kehit­tyäk­sem­me, jot­ta voim­me antaa enem­män muille.

Asian­tun­te­muk­sel­la, vas­tuu­ta ja joh­ta­juut­ta kaih­ta­mat­ta.

Arvoverkosto — Kenen kanssa?

Strategiset kumppanit

 • Urhei­luseu­rat
 • Joen­suun Urheiluakatemia
 • Poh­jois-Kar­ja­lan lii­kun­ta Ry
 • Joen­suun kau­pun­gin liikuntapalvelut
 • Urhei­lu­kau­pun­ki Joen­suu ‑han­ke
 • Kare­lia-amk, Riveria
 • Itä-Suo­men yliopisto
 • Joen­suun yhteis­kou­lun lukio
 • Ope­tus­hal­li­tus
 • Ope­tus- ja kulttuuriministeriö

Muu avainverkosto

 • Laji­lii­tot
 • Busi­ness Joensuu
 • Lyseon lukio
 • Siun sote
 • Joen­suun seu­dun kansalaisopisto
 • Poh­jois-Kar­ja­lan kan­san­ter­vey­den keskus
 • Visit­Ka­re­lia
 • Poh­jois-Kar­ja­lan maakuntaliitto

Strategiset kärjet

Perus­te­taan Jat­ku­van oppi­mi­sen kes­kus lii­kun­ta- ja hyvinvointialalle

ISLOn jär­jes­tä­mä lii­kun­ta-alan kou­lu­tus on Suo­men kärkeä

Kehi­te­tään Meh­ti­mäes­tä yhdes­sä sidos­ryh­mien kans­sa veto­voi­mai­nen hyvin­voin­ti­kes­kus kaikille

ISLO tukee kau­pun­gin asuk­kai­den hyvin­voin­tia ja tar­jo­aa mah­dol­li­suuk­sia oman hyvin­voin­nin edistämiseen

Työ­ruk­ka­se­na kehit­tä­mäs­sä Joen­suus­ta menes­ty­vää ja veto­voi­mais­ta urheilukaupunkia

ISLO vah­vas­ti muka­na Urhei­lu­kau­pun­ki Joen­suu –kehi­tys­oh­jel­mas­sa

Urhei­luseu­ro­jen ja Joen­suun Urhei­lua­ka­te­mian toi­min­nal­li­nen kumppani

Kat­so myös: