Palvelut Urheiluseuroille Joensuussa 

Lii­kun­nan ja urhei­lun ydin on aina liik­ku­va ihminen.

Lähim­pä­nä tätä ydin­tä toi­mi­vat lii­kun­taor­ga­ni­saa­tiois­ta urhei­luseu­rat, jois­sa liik­ku­va lap­si, nuo­ri tai aikui­nen saa tukea, ohjaus­ta ja val­men­nus­ta sekä orga­ni­soi­dut puit­teet har­ras­ta­mi­seen. On perus­tel­tua sanoa, että urhei­luseu­rat ovat suo­ma­lai­sen urhei­lu­jär­jes­tel­män ydin­yk­sik­kö­jä. Poik­keus­a­jat ovat vain koros­ta­neet, kuin­ka mer­kit­tä­vä roo­li urhei­luseu­roil­la on las­ten lii­kut­ta­mi­ses­sa ja lii­kun­ta­kas­va­tus­työn edistämisessä.

Me tun­nis­tam­me urhei­luseu­rois­sa teh­tä­vän työn mer­ki­tyk­sen. Sik­si haluam­me yhä vah­vem­min aut­taa, tukea ja syven­tää yhteis­työ­tä seu­ro­jen kans­sa. Koem­me, että edis­tä­mäl­lä urhei­luseu­ro­jen elin­voi­mai­suut­ta toteu­tam­me myös omaa ydin­teh­tä­vääm­me: tuem­me liik­ku­vaa ihmis­tä ja vah­vis­tam­me samal­la suo­ma­lais­ta urheilujärjestelmää.

Teh­dään yhdes­sä tii­vis­tää aja­tuk­sem­me yhteis­työn laa­dus­ta. Olem­me koon­neet alle esi­merk­ke­jä toi­min­nal­li­ses­ta yhteis­työs­tä sekä tie­toa seu­roil­le tar­joa­mis­tam­me pal­ve­luis­ta ja kou­lu­tuk­sis­ta. Huo­mioit­han, että hyvin toden­nä­köi­ses­ti par­haat ideat ovat vas­ta syntymässä!

Toi­min­nal­li­nen yhteistyö

Pal­ve­lut seuroille

Amma­til­li­set koulutukset

Toiminnallinen yhteistyö

Tie­däm­me, että usein urhei­luseu­ro­jen resurs­sit ovat rajal­li­set ja kaik­ki apu on ter­ve­tul­lut­ta. Meil­le omi­nai­sin tapa aut­taa on toi­min­nal­li­sen yhteis­työn kaut­ta. Jot­tei asia jäi­si vain sano­jen heli­näk­si, niin seu­raa­vas­sa on esi­tel­ty hyväk­si havait­tu­ja toi­min­nal­li­sen yhteis­työn muo­to­ja, joi­ta ISLOn ja urhei­luseu­ro­jen välil­lä on toteu­tet­tu tai paras­ta aikaa toteu­te­taan. Löy­tyi­si­kö näis­tä jotain myös tei­dän seurallenne?

Konkreettisia esimerkkejä yhteistoiminnan muodoista:

 • Kou­lu­tus­ten jär­jes­tä­mi­nen yhdes­sä ISLOn tila- ja majoi­tus­pal­ve­lu­ja sekä mark­ki­noin­ti­ka­na­via hyö­dyn­täen (esim. laji­lii­ton kou­lu­tuk­set, seu­ran sisäi­set valmentajakerhot)
 • Seu­ran hen­ki­lös­töä (esim. pää­val­men­ta­ja, toi­min­nan­joh­ta­ja) vie­rai­le­vi­na kou­lut­ta­ji­na ja työ­elä­män asian­tun­ti­joi­na ISLOn amma­til­li­sis­sa koulutuksissa
 • Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­set – erin­omai­nen, talou­del­li­ses­ti tuet­tu tapa rek­ry­toi­da ja lisä­kou­lut­taa seu­ran hen­ki­lös­töä! ISLO yhteis­työs­sä Poh­jois-Kar­ja­lan lii­kun­ta ry:n kans­sa aut­taa ja neu­voo oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa (lue lisää oppisopimuskoulutuksesta)
 • Kas­va urhei­li­jak­si ‑kou­lu­tuk­set: ISLO jär­jes­tää toi­vei­den mukai­ses­ti tie­to­poh­jais­ta kou­lu­tus­ta seu­ran junio­reil­le, aihei­na esim. ravit­se­mus, palau­tu­mi­nen, aktii­vi­nen kehonhuolto
 • Kas­va urhei­li­jak­si ‑käy­tän­nön kurs­sit: ISLOn las­ten ja nuor­ten fyy­si­seen val­men­nuk­seen eri­kois­tu­neet asian­tun­ti­jat avuk­si junio­ri­jouk­kuei­den­ne arkeen
 • Seu­ran­ne ohjaa­jil­le ja val­men­ta­jil­le rää­tä­löi­dään suo­raan tar­pei­tan­ne vas­taa­via koulutuskokonaisuuksia
 • Ylä­kou­lu­lei­rien jär­jes­tä­mi­nen: ISLO aktii­vi­se­na alus­ta­na lei­rien jär­jes­tä­mi­seen (majoi­tus, ruo­kai­lut ja muut erik­seen sovit­ta­vat vastuualueet)
 • Seu­ra toteut­taa lii­kun­ta­ki­pi­nää virit­tä­viä lajie­sit­te­ly­jä ja ‑kokei­lu­ja ISLOn lii­kun­nal­li­seen ilta­päi­vä­ker­hoon ja ISLOn ja Poka­lin yhteis­työs­sä orga­ni­soi­maan las­ten leiritoimintaan
 • Tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen yhdes­sä (esim. tyhy-tapah­tu­mat, lei­rit, turnaukset)

ISLOn palvelut seuroille

Tukipalvelut

 • Hie­ron­ta
 • Urhei­lu­fy­sio­te­ra­pia
 • Game rea­dy kyl­mä­kompres­sio­lai­te palau­tu­mi­sen tueksi

Testaus

 • First­beat koko­nais­kuor­mi­tuk­sen seuranta
 • Liik­ku­vuus- ja lihastasapainokartoitukset
 • Kehon­koos­tu­mus ja ras­va­pro­sent­tien mittaus
 • Epä­suo­ra hapenottotesti
 • Kyn­nys­ta­so­tes­tit laktaattimittauksella
 • Kysy myös seu­ran­ne tar­pei­den mukai­ses­ti rää­tä­löi­ty­jä testipaketteja

Itsetuntemuksen analyysit

 • DISC-per­soo­nal­li­suus­tes­tit jouk­kueil­le, urhei­li­joil­le ja valmentajille
 • FinxS Urhei­li­ja­tai­to­mit­ta­ri urheilijoille 

Majoitus- ja tilapalvelut

Majoi­tus ISLO Hos­tel­lil­la (esim. junio­ri­tur­nauk­set, edus­tusur­hei­li­joi­den leiritykset) 

Luen­to- ja kokous­ti­lat ilmai­sek­si seu­ran­ne käyt­töön Tie­de­puis­tol­la (esim. jouk­kuei­den pala­ve­rit, van­hem­pain­ta­paa­mi­set, joh­to­kun­nan kokoukset)

Lii­kun­ta­vä­li­nei­tä vuo­krat­ta­vis­sa (esim. ker­hot, har­ras­te­ryh­mät, TYHY-tapahtumat)

Ammatilliset koulutukset

Liikuntaneuvojan ammattitutkinto

Sopii lois­ta­vas­ti esim. urhei­li­joil­le uran aikai­seen tai sen jäl­kei­seen kouluttautumiseen!

Liikunnanohjauskoulutus

Erit­täin osu­va kou­lu­tus jokai­sel­le lap­sia ja junio­rei­ta tai eri­lai­sia lii­kun­nal­li­sia ker­ho­ja ohjaavalle!

Valmentajan ammattitutkinto

Tavoit­teel­li­sil­le, ammat­ti­val­men­ta­jik­si tähtääville.

Valmennuksen erikoisammattitutkinto

Koh­den­net­tu eri­tyi­ses­ti seu­ran junio­ri- ja val­men­nus­pääl­li­köil­le, toi­min­nan- ja urhei­lu­toi­min­nan joh­ta­jil­le sekä muil­le lii­kun­ta-alan orga­ni­saa­tion joh­to­teh­tä­vis­sä toimiville

Seuratyöntekijäkoulutus

Urhei­luseu­ra­työn­te­ki­jöil­le, tai siel­lä työn­sä aloit­ta­vil­le, rää­tä­löi­ty kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus (ei sisäl­lä lii­kun­na­noh­jauk­sel­lis­ta sisäl­töä, vaan focus seu­raor­ga­ni­saa­tios­sa työskentelyssä)

Hierojan ammattitutkinto

Sopii lois­ta­vas­ti esim. jouk­kuei­den huol­ta­jil­le sekä urhei­li­joil­le uran aikai­seen tai sen jäl­kei­seen kouluttautumiseen!

Liikuntapaikkahoitajan ammattitutkinto

Sovel­tuu erin­omai­ses­ti esim. urhei­li­joi­den uran aikai­seen tai sen jäl­kei­seen kouluttautumiseen!

Kat­so myös: