Joensuussa on helppo hikoilla!

Joen­suun kau­pun­ki halu­aa olla liik­ku­jan paras ystä­vä, oli kyse sit­ten työ­mat­ka­pyö­räi­lys­tä tai huip­puam­mat­ti­lai­suu­des­ta. Hikoi­lu lisää hyvin­voin­tia ja lii­kun­ta luo elin­voi­maa. Tätä edis­tääk­sem­me olem­me luo­neet ohjel­man, jon­ka avul­la kehi­täm­me urhei­lu­kau­pun­ki Joensuuta. 

ISLO on muka­na raken­ta­mas­sa Urhei­lu­kau­pun­ki Joensuuta.

#help­po­hi­koil­la

Urhei­lu­kau­pun­ki Joensuu

Opis­ke­le Joensuussa!

Urheilukaupunki Joensuu

Joen­suus­sa liik­ku­mi­nen ja urhei­lu kuu­lu­vat kau­pun­ki­lais­ten arki­päi­vään. Arjes­sa liik­ku­mi­nen on help­poa ja toril­ta on alle kym­me­nen minuu­tin käve­ly­mat­ka Meh­ti­mäen urhei­lu­puis­toon, joka on Joen­suun urhei­lu- ja lii­kun­ta­paik­ka­kes­kit­ty­mä. Poh­jois-Kar­ja­lan moni­puo­li­nen luon­to tar­jo­aa reit­te­jä kul­jet­ta­vak­si ympä­ri vuo­den. Urhei­lu­ken­täl­lä pai­kal­li­set seu­ra­jouk­ku­eet sekä urhei­li­jat menes­ty­vät kan­sal­li­sel­la sekä kan­sain­vä­li­sel­lä tasolla. 

Urhei­lu­kau­pun­ki Joen­suu ‑ohjel­man myö­tä kehi­täm­me Joen­suus­ta entis­tä­kin lii­kut­ta­vam­man kau­pun­gin kau­pun­ki­lai­sil­le, har­ras­ta­jil­le, kil­paur­hei­li­joil­le, seu­roil­le sekä tapahtumille. 

ISLO

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to tun­ne­taan tule­vai­suu­des­sa Joen­suun urhei­luo­pis­to­na, jos­ta val­mis­tuu lii­kun­nan, urhei­lun ja hyvin­voin­nin Suo­men kär­kio­saa­jia. Urhei­luo­pis­to orga­ni­soi, koor­di­noi ja tuot­taa pal­ve­lui­ta Meh­ti­mäen eko­sys­tee­mis­sä. Urhei­luo­pis­to hou­kut­te­lee yhdes­sä Meh­ti­mäen urhei­lu­puis­ton kans­sa eri­lai­sia lii­kun­ta- ja urhei­lu­mat­kai­li­joi­ta puoleensa.

Hyvinvointi

Liik­ku­mi­nen on jokai­sen kau­pun­ki­lai­sen oikeus. Tavoit­tee­nam­me on nos­taa joen­suu­lais­ten lii­kun­ta-aktii­vi­suut­ta sekä edis­tää hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä tar­ve­läh­töi­ses­ti ja tasa­ver­tai­ses­ti. Mah­dol­lis­tam­me liik­ku­mis­ta koko kau­pun­gin alu­eel­la ja para­nam­me luon­to­lii­kun­tao­lo­suh­tei­ta yhteis­työs­sä naa­pu­ri­kun­tien kanssa.

Mehtimäki

Meh­ti­mäen urhei­lu­puis­to on ainut­laa­tui­nen hyvin­voin­nin, lii­kun­nan ja urhei­lun kes­kit­ty­mä kau­pun­gin kes­kus­tas­sa. Meh­ti­mäen urhei­lu­puis­toa kehit­tä­mäl­lä ja osaa­mis­ta koor­di­noi­mal­la syn­ny­täm­me uuden­lai­sen hyvin­voin­nin, lii­kun­nan ja urhei­lun eko­sys­tee­min. Meh­ti­mäen urhei­lu­puis­toon tul­laan jat­kos­sa viih­ty­mään ja viet­tä­mään aikaa lii­kun­nan ja sen ympä­ril­le raken­net­tu­jen pal­ve­lui­den ja tapah­tu­mien parissa.

Kaksoisura

Urhei­lu­kau­pun­kia ei ole ilman urhei­li­joi­ta ja seu­ro­ja. Joen­suun Urhei­lua­ka­te­mia ja sen yhteis­työ­op­pi­lai­tok­set mah­dol­lis­ta­vat suju­van kak­soi­su­ran, jos­sa kaik­ki oleel­li­nen on urhei­li­jan arjes­sa lähel­lä. Hui­pul­le täh­tää­vän urhei­li­jan tuek­si raken­nam­me tuki­ver­kos­ton, jos­sa kaik­ki urhei­luun liit­ty­vä on hel­pos­ti saatavilla.

Seurat

Ter­veel­lis­ten elä­män­ta­po­jen ja huip­pu-urhei­lun sie­me­net kyl­ve­tään lii­kun­ta- ja urhei­luseu­rois­sa. Panos­tam­me seu­ro­jen elin­voi­mai­suu­teen. Joen­suu luo mah­dol­li­suuk­sia yhdes­sä teke­mi­sel­le ja osaa­mi­sen jaka­mi­sel­le seu­ro­jen ja mui­den toi­mi­joi­den välillä.

Viestintä ja tapahtumat

Olem­me ylpei­tä menes­ty­vis­tä urhei­li­jois­tam­me, seu­rois­ta sekä lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Ker­rom­me niis­tä ulos­päin ja tuom­me urhei­lu­kau­pun­ki Joen­suu­ta esil­le lii­kun­nan ja urhei­lun suur­ta­pah­tu­mien avul­la vuosittain.

Tasavertaisuus

Joen­suus­sa hikoi­lu kuu­luu kai­kil­le. Lii­kum­me ja urhei­lem­me tasa­ver­tai­ses­ti Suo­men par­haas­sa urhei­lu­kau­pun­gis­sa, sen luon­nos­sa sekä raken­ne­tuil­la liikuntapaikoilla.

Opiskele Joensuussa!

Valit­se vapaus! Joen­suu on mah­ta­va opis­ke­li­ja­kau­pun­ki valin­nan­va­paut­ta kai­paa­vil­le. Joen­suus­sa ei ole tar­ve nou­dat­taa val­miik­si mie­tit­tyä muot­tia, vaan jokai­sel­la on tilaa lois­taa oma­na itse­nään. Tämän mah­dol­lis­ta­vat laa­jat opis­ke­lu­vaih­toeh­dot, ren­to ilma­pii­ri ja elä­mi­sen vapaus. Joen­suus­sa myös urhei­lu-uran ja opis­ke­lun yhdis­tä­mi­nen on teh­ty helpoksi. 

Kat­so myös: