Toimitusehdot

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to Oy 0167924–6 (jäl­jem­pä­nä verk­ko­kaup­pa) myy tuot­tei­ta yksi­tyis­hen­ki­löil­le Suo­meen. Pidä­täm­me oikeu­den toi­mi­tuseh­to­jen ja hin­to­jen muu­tok­siin. Tuot­tei­den hin­nat sisäl­tä­vät arvonlisäveron.

Verkkokaupan yhteystiedot

Säh­kö­pos­ti: toimisto@islo.fi
Puhe­lin: 050 408 4792
Pos­tio­soi­te: Län­si­ka­tu 15, 80110 Joen­suu

www.islo.fi

Tilaaminen

Tilat­ta­vat tuot­teet vali­taan verk­ko­si­vuil­la lisää­mäl­lä ne ostos­ko­riin. Tilaus lähe­te­tään mak­sa­mal­la ostos­ko­rin sisäl­tö verk­ko­kau­pan kas­sa­toi­min­nos­sa. Teh­des­sä­si tilauk­sen hyväk­syt nämä toi­mi­tuseh­dot, tuot­tei­den hin­nat sekä toi­mi­tus­ku­lut. Mikä­li tilaus­het­kel­lä anne­taan säh­kö­pos­tio­soi­te, tilauk­ses­ta lähe­te­tään tilaus­vah­vis­tus säh­kö­pos­tit­se. Tilaus­vah­vis­tuk­ses­ta ilme­ne­vät tila­tut tuot­teet sekä hinta.

Maksaminen

Verk­ko­kau­pan mak­su­vä­lit­tä­jä­nä toi­mii Vis­ma Pay (Vis­ma Pay­ments Oy, y‑tunnus 2486559–4), joka on rekis­te­röi­ty Finans­si­val­von­nan yllä­pi­tä­mään mak­su­lai­tos­re­kis­te­riin. Mak­sa­mi­seen siir­ry­tään Vis­ma Payn verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta ja tiliot­teel­la ja las­kul­la mak­sun saa­ja­na näkyy Vis­ma Pay tai Vis­ma Pay­ments Oy. Vis­ma Pay välit­tää mak­sut verk­ko­kaup­pi­aal­le. Mak­sa­mi­nen on tur­val­lis­ta, sil­lä kaik­ki mak­su­ta­pah­tu­maa kos­ke­vat tie­dot väli­te­tään salat­tua yhteyt­tä käyt­täen niin ettei kukaan ulko­puo­li­nen taho näe mak­su­ta­pah­tu­man tietoja.

Kaup­pa syn­tyy verk­ko­kau­pan asiak­kaan ja verk­ko­kau­pan välil­le. Verk­ko­kau­pan vas­tuul­la ovat kaik­ki kaup­paan liit­ty­vät velvoitteet.

Lue lisää Vis­ma Pays­ta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Vis­ma Pay ‑pal­ve­lun kaut­ta voit mak­saa verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la, lom­pa­kol­la, mak­su­kor­teil­la (credit/debit), las­kul­la tai osa­mak­sul­la. Käy­tet­tä­vis­sä ovat seu­raa­vat mak­su­ta­vat: Osuus­pank­ki, Nor­dea, Dans­ke Bank, Oma Sääs­tö­pank­ki, Sääs­tö­pank­ki, Aktia, Pai­kal­li­so­suus­pan­kit, S‑Pankki, Han­dels­ban­ken, Ålands­ban­ken, Mobi­le­Pay, Mas­ter­pass, Pivo, Visa‑, Visa Debit‑, Visa Electron‑, Mas­terCard- ja Debit Mas­terCard ‑kor­tit, sekä Jous­to, Fel­low Las­ku ja Fel­low Yrityslasku.

Mobi­le­Pay: Voit mak­saa Mobi­le­Pay-lom­pa­kol­la­si mikä­li olet sal­li­nut verk­ko­kau­pois­sa mak­sa­mi­sen sovel­luk­sen ase­tuk­sis­ta. Mobi­le­Pay-lom­pa­kol­la suo­ri­te­tut mak­sut veloi­te­taan lom­pak­koon lii­te­tyl­tä mak­su­kor­til­ta. Mikä­li mak­sun veloit­ta­mi­nen mak­su­kor­til­ta epä­on­nis­tuu, Mobi­le­Pay-lom­pa­kol­la mak­sa­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta verkkokaupassa.

Pivo: Käyt­tö­eh­dot ovat tar­jol­la Pivon sivuil­la: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jous­to las­ku ja osa­mak­su on koti­mai­nen pal­ve­lu, jol­la teet ostok­se­si nopeas­ti ja tur­val­li­ses­ti. Jous­to on tar­koi­tet­tu yksi­tyis­hen­ki­löil­le, jot­ka ovat hoi­ta­neet raha-asian­sa moit­teet­to­mas­ti. Jous­tol­la saat 30 vuo­ro­kaut­ta koro­ton­ta ja kulu­ton­ta mak­suai­kaa. Las­kun saa­tua­si voit päät­tää mak­sat­ko sen koko­naan vai osis­sa. Osa­mak­sul­la voit mak­saa ostok­se­si jopa 36:ssa eräs­sä, alkaen 9,90 eur/kk. Jous­to osa­mak­sun kus­tan­nuk­set ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luot­to­kor­ko. Voit mak­saa Jous­tol­la 30–3000 euron ostok­sia. Luo­ton­myön­tä­jä­nä toi­mii Aura­jo­ki Nor­dic Oy. Lue lisää Jous­tos­ta osoit­tees­sa www.jousto.com.

OP Las­ku — Jous­ta­va tapa mak­saa verk­ko-ostok­set. Kaik­kien pank­kien asiak­kail­le. OP Las­kul­la voit teh­dä enin­tään 5 000 euron suu­rui­sia ostok­sia ja mak­saa ne korot­to­mas­ti pois 45 vuo­ro­kau­den sisäl­lä. Halu­tes­sa­si voit pilk­koa las­kun useam­paan mak­sue­rään. Ostok­se­si näky­vät yhdes­sä pai­kas­sa, joten pysyt hel­pos­ti peril­lä rahan käy­tös­tä. Luot­to­ra­jan avul­la pidät kulu­tuk­sen halua­mis­sa­si rajois­sa. Saat las­kut käte­väs­ti säh­kö­pos­tii­si. Verk­ko­pal­ve­lus­sam­me näet tie­to­ja OP Las­kun käy­tös­tä­si ja teke­mie­si ostos­ten sum­man. Voit käyt­tää OP Las­kua, jos olet mak­su­ky­kyi­nen yli 20-vuo­tias, ja sinul­la on suo­ma­lai­sen pan­kin verk­ko­tun­nuk­set. Lisä­tie­to­ja OP Las­kuun liit­tyen löy­dät osoit­tees­ta: https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/paivittaiset/maksaminen/op-lasku

Visma Pay ‑maksupalvelun yhteystiedot

Vis­ma Pay­ments Oy (Y‑tunnus 2486559–4)
Säh­kö­pos­ti: helpdesk@vismapay.com
Puhe­lin: 09 315 42 037 (arki­sin klo 8–16)
Pos­tio­soi­te: Bra­hen­ka­tu 4, 53100 Lappeenranta

Toimitus

Tilauk­sia pos­ti­te­taan arki­päi­vi­sin. Varas­tos­ta toi­mi­tet­ta­vien tuot­tei­den toi­mi­tusai­ka on yleen­sä 3–5 arki­päi­vää. Mikä­li toi­mi­tet­ta­vat tuot­teet ovat tilaus­tuot­tei­ta, toi­mi­tusai­ka on yleen­sä 1–3 viik­koa. Toi­mi­tus­ku­lut mää­räy­ty­vät vali­tun toi­mi­tus­ta­van, mah­dol­lis­ten lisä­pal­ve­lu­jen, tilauk­sen pai­non ja koon mukaan. Näet toi­mi­tus­ku­lut verk­ko­kau­pan kas­sa­toi­min­nos­sa ennen tilauk­sen lopul­lis­ta hyväksymistä.

Mikä­li tuo­te on kadon­nut tai vioit­tu­nut toi­mi­tuk­sen aika­na, tulee täs­tä ilmoit­taa vii­py­mät­tä, mut­ta kui­ten­kin 14 vuo­ro­kau­den kulues­sa verk­ko­kau­pal­le. Toi­mi­tuk­ses­sa vioit­tu­neis­ta pake­teis­ta tulee vii­py­mät­tä ilmoit­taa toi­mi­tuk­ses­ta vas­tan­neel­le yhtiölle.

Palautukset

Verk­ko­kau­pan asiak­kaal­la on kulut­ta­jan­suo­ja­lain mukai­nen 14 vuo­ro­kau­den vaih­to- ja palau­tusoi­keus. Asiak­kaal­la on oikeus vaih­taa tai palaut­taa osa tai kaik­ki tilauk­sen tuot­teet. Palau­tet­ta­vat tai vaih­det­ta­vat tuot­teet tulee olla alku­pe­räis­pak­kauk­ses­sa ja myyn­ti­kun­toi­sia. Halu­tes­sa­si palaut­taa tai vaih­taa tuot­tei­ta, ota ensin yhteyt­tä verk­ko­kaup­paan ja kysy palau­tus­oh­jei­ta. Lii­tät­hän palau­tuk­seen mukaan nime­si, yhteys­tie­to­si sekä tili­nu­me­ro­si mah­dol­lis­ta mak­sun­pa­lau­tus­ta varten.

Tilauk­sen peruut­ta­mi­nen, vir­he­vas­tuu ja reklamaatiot

Ennen tilauk­sen toi­mi­tus­ta tilauk­sen voi peruut­taa kir­jal­li­sel­la ilmoi­tuk­sel­la sähköpostitse.

Verk­ko­kau­pal­la on laki­sää­tei­nen vir­he­vas­tuu myy­dyis­tä tuot­teis­ta. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyy­däm­me ole­maan yhtey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me. Kulut­ta­jal­la on oikeus vie­dä mah­dol­li­set rii­ta­ti­lan­teet kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan ratkaistavaksi.