Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto;
liikunnan osaamisala – monimuotokoulutus:
Tutkintonimike: Liikuntaneuvoja (AT)

Sinulle, joka

 • Omaat jo koke­mus­ta ja/tai kou­lu­tuk­sen kaut­ta han­kit­tua liikunta‑, val­men­nus- tai ohjausa­lan tietoa
 • Olet kiin­nos­tu­nut lii­kun­na­noh­jauk­ses­ta eri­lai­sil­le koh­de­jou­koil­le ja lii­kun­ta-alan moni­puo­li­sis­ta työ­teh­tä­vis­tä eri­lai­sis­sa ympä­ris­töis­sä TAI työs­ken­te­let jo lii­kun­ta tai ter­vey­den­huol­toa­lan työtehtävissä
 • Olet hake­mas­sa lii­kun­ta-alan kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin ja haluat amma­til­lis­ta pohjakoulutusta
 • Olet suo­rit­ta­nut kevääl­lä ISLOn lii­kun­naoh­jaus­kou­lu­tuk­sen ja haluat jat­kaa opis­ke­lua koh­ti lii­kun­ta-alan opintoja

Liikunnan osaamisalan koulutus tarjoaa

 • Laa­duk­kaan ja huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­lun opin­to­ko­ko­nai­suu­den, jos­sa täy­den­ne­tään ja syven­ne­tään lii­kun­ta-alan osaamista
 • Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) ‑ammat­ti­ni­mik­keen, jol­loin arvos­tuk­se­si sekä ammat­ti­tai­to­si työ­maa­il­mas­sa lii­kun­ta-alan osaa­ja­na lisääntyy
 • Moni­puo­li­sen yhteis­työ­ver­kos­ton mm. Joen­suun Urhei­lua­ka­te­mian ja urhei­luseu­ro­jen yhteis­työn kautta
 • Ammat­ti­tai­toi­set opet­ta­jat ja kou­lu­tuk­sen aivan Joen­suu­lai­sen lii­kun­nan ytimessä
 • Unoh­tu­mat­to­mia elä­myk­siä ja koke­muk­sia muka­vas­sa porukassa!

Lyhyesti liikunnan osaamisalan koulutuksesta

Lii­kun­nan osaa­mi­sa­lan kou­lu­tus on amma­til­lis­ta aikuis­kou­lu­tus­ta ja se on tar­koi­tet­tu lii­kun­na­noh­jauk­ses­ta ja ter­veyt­tä edis­tä­väs­tä lii­kun­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le sekä lii­kun­nan, ohjauk­sen ja työ­ky­kyä yllä­pi­tä­vän toi­min­nan paris­sa työs­ken­te­le­vil­le. Lii­kun­na­noh­jauk­sen koh­de­ryh­mät voi­vat olla joko lap­set, nuo­ret tai aikui­set. Osaa­mis­ta voi syven­tää joko yksi­löl­li­seen lii­kun­na­noh­jauk­seen, lii­kun­ta-alan yrit­tä­jyy­teen, yhdis­tys­toi­min­taan tai lii­kun­nan ohjel­ma­pal­ve­lui­den ohjaa­mi­seen liit­tyen oman mie­len­kiin­non koh­tei­den mukaan. Tut­kin­non suo­ri­tet­tua­si val­mis­tut ammat­ti­ni­mik­kee­nä lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT), jol­loin arvos­tuk­se­si sekä ammat­ti­tai­to­si työ­maa­il­mas­sa lii­kun­ta-alan osaa­ja­na lisään­tyy. Tämä ammat­ti­tut­kin­to tun­net­tiin aiem­min lii­kun­nan ammattitutkintona. 

Liikuntaneuvoja (AT) – tutkinnon rakenne: 

Tut­kin­non perus­tei­siin voit tutus­tua tar­kem­min tääl­tä.

Opiskele joustavasti ja käytännönläheisesti! 

Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) – tut­kin­non val­mis­ta­va kou­lu­tus toteu­te­taan moni­muo­to-opin­toi­na, joten tämä lii­kun­ta-alan kou­lu­tus sovel­tuu erin­omai­ses­ti töi­den tai vaik­ka oman urhei­lu-uran ohes­sa teh­tä­väk­si. Lähio­pe­tus­päi­viä on kol­me kap­pa­let­ta kuu­kau­des­sa, jon­ka lisäk­si opis­ke­li­jat työs­tä­vät näyt­tö­pro­jek­te­jaan sekä etä­teh­tä­viä työ­elä­mäyh­teis­työs­sä joko omas­sa työ­pai­kas­sa tai vaih­te­le­vas­ti koot­tu­jen ryh­mien tai orga­ni­saa­tioi­den paris­sa. Tut­kin­non näy­töt suo­ri­te­taan lii­kun­ta-alan kon­kreet­ti­sis­sa ja aidois­sa työtehtävissä. 

Opetussisällöt ja lähijaksojen aikataulut SYKSY

Jak­soAjan­koh­ta
128.8.–30.8.2023 (ma-ke)
HOKS11.9.–14.9.2023 (ma-to) 
218.9.–20.9.2023 (ma-ke)
323.10.–25.10.2023 (ma-ke)
420.11.–22.11.2023 (ma-ke)
VERKKOLUENTO1.12.2023 (pe) aamupäivä
611.12.–13.12.2023 (ma-ke)

Opetussisällöt ja lähijaksojen aikataulut KEVÄT

Jak­soAjan­koh­ta
OPINTOJEN OHJAUS17.1.–19.1.2024 (ke-pe)
722.1.–24.1.2024 (ma-ke)
812.2.–14.2.2024 (ma-ke)
918.3.–20.3.2024 (ma-ke)
1015.4.–17.4.2024 (ma-ke)
116.5.–8.5.2024 (ma-ke)
12 NÄYTTÖVIIKKO20.5.–24.5.2024 (ma-pe)
KEVÄTJUHLA31.5.2024 (pe)

Työllistyminen

Lii­kun­nan osaa­mi­sa­lan suo­rit­ta­neet lii­kun­ta­neu­vo­jat (AT) voi­vat toi­mia lii­kun­nan suun­nit­te­lu- ja ohjaus­teh­tä­vis­sä eri­lai­sis­sa toi­min­taym­pä­ris­töis­sä. Taval­li­sim­pia toi­min­taym­pä­ris­tö­jä ovat kun­nat, lii­kun­ta- ja hyvin­voin­tia­lal­la toi­mi­vat orga­ni­saa­tiot tai oma yri­tys. Mui­ta työs­ken­te­ly-ympä­ris­tö­jä ovat lii­kun­ta- ja urhei­luseu­rat sekä alu­eel­li­set ja val­ta­kun­nal­li­set lii­kun­ta- ja urheilujärjestöt. 

Koulutuksen hinta

1050€ (1.1.2023 alkaen). Las­kun voi mak­saa useam­mas­sa erässä. 

Hakeminen ja opiskelijavalinnat

Lii­kun­nan osaa­mi­sa­lan kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku. Seu­raa­van kou­lu­tuk­sen haku on käyn­nis­sä nyt. 

Elo­kuus­sa alka­van uuden lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT)- val­mis­ta­van kou­lu­tuk­sen hakuai­ka päät­tyy 31.7.2023. Hake­mi­nen kou­lu­tuk­seen tapah­tuu Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton haku­lo­mak­keel­la (hae täs­tä).  

Aika­vä­lil­lä 2.6.2023–13.6.2023 hake­neet haas­ta­tel­laan puhe­li­mit­se 13.6. ja 14.6.2023.

Aika­vä­lil­lä 14.6.2023–30.7.2023 hake­muk­sen­sa lähet­tä­nei­siin olem­me Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton toi­mes­ta yhtey­des­sä puhe­li­mit­se hake­muk­sen saa­vut­tua haas­tat­te­lua­jan sopimiseksi.

Opis­ke­li­ja­va­lin­to­ja teh­dään ympä­ri vuo­den ja opis­ke­li­jat vali­taan kou­lu­tuk­seen työ- ja opis­ke­lu­his­to­rian, hake­muk­sen ja haas­tat­te­lun perusteella. 

Lisätiedot

Opet­ta­ja Iina Pota­seff, +358 40 5642223, iina.potaseff@islo.fi 

Opis­ton toi­mis­to p. 050–408 4792, toimisto@islo.fi 

Huomioitavaa

 1. Lii­kun­ta-alan kou­lu­tuk­siin on ase­tet­tu tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­set, jot­ka löy­ty­vät täs­tä. Tar­kis­tat­han jo etu­kä­teen, että tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­set eivät ole estee­nä opiskelijavalinnalle. 
 1. Lii­kun­nan osaa­mi­sa­lan kou­lu­tus on mah­dol­lis­ta toteut­taa oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­se­na. Oppi­so­pi­mus­asiois­ta vas­taa Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton toi­mis­to (050 408 4792, toimisto@islo.fi

Opin­to­jen hin­ta:
1050€ (1.1.2023 alkaen)

Tut­kin­non laa­juus
150 osp

Tut­kin­to­ni­mi­ke
Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT)

Lisä­tie­to­ja
Iina Pota­seff

+358 40 564 2223

iina.potaseff@islo.fi

Kat­so myös: