Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto;
liikunnan osaamisala – monimuotokoulutus:
Tutkintonimike: Liikuntaneuvoja (AT)

Sinulle, joka

 • Omaat jo koke­mus­ta ja/tai kou­lu­tuk­sen kaut­ta han­kit­tua liikunta‑, val­men­nus- tai ohjausa­lan tietoa
 • Olet kiin­nos­tu­nut lii­kun­na­noh­jauk­ses­ta eri­lai­sil­le koh­de­jou­koil­le ja lii­kun­ta-alan moni­puo­li­sis­ta työ­teh­tä­vis­tä eri­lai­sis­sa ympä­ris­töis­sä TAI työs­ken­te­let jo lii­kun­ta tai ter­vey­den­huol­toa­lan työtehtävissä
 • Olet hake­mas­sa lii­kun­ta-alan kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin ja haluat amma­til­lis­ta pohjakoulutusta

Liikunnan osaamisalan koulutus tarjoaa

 • Laa­duk­kaan ja huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­lun opin­to­ko­ko­nai­suu­den, jos­sa täy­den­ne­tään ja syven­ne­tään lii­kun­ta-alan osaamista
 • Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) ‑ammat­ti­ni­mik­keen, jol­loin arvos­tuk­se­si sekä ammat­ti­tai­to­si työ­maa­il­mas­sa lii­kun­ta-alan osaa­ja­na lisääntyy
 • Moni­puo­li­sen yhteis­työ­ver­kos­ton mm. Joen­suun Urhei­lua­ka­te­mian ja urhei­luseu­ro­jen yhteis­työn kautta
 • Ammat­ti­tai­toi­set opet­ta­jat ja kou­lu­tuk­sen aivan Joen­suu­lai­sen lii­kun­nan ytimessä
 • Unoh­tu­mat­to­mia elä­myk­siä ja koke­muk­sia muka­vas­sa porukassa!

Lyhyesti liikunnan osaamisalan koulutuksesta

Lii­kun­nan osaa­mi­sa­lan kou­lu­tus on amma­til­lis­ta aikuis­kou­lu­tus­ta ja se on tar­koi­tet­tu lii­kun­na­noh­jauk­ses­ta ja ter­veyt­tä edis­tä­väs­tä lii­kun­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le sekä lii­kun­nan, ohjauk­sen ja työ­ky­kyä yllä­pi­tä­vän toi­min­nan paris­sa työs­ken­te­le­vil­le. Lii­kun­na­noh­jauk­sen koh­de­ryh­mät voi­vat olla joko lap­set, nuo­ret tai aikui­set. Osaa­mis­ta voi syven­tää joko yksi­löl­li­seen lii­kun­na­noh­jauk­seen, lii­kun­ta-alan yrit­tä­jyy­teen, yhdis­tys­toi­min­taan tai lii­kun­nan ohjel­ma­pal­ve­lui­den ohjaa­mi­seen liit­tyen oman mie­len­kiin­non koh­tei­den mukaan. Tut­kin­non suo­ri­tet­tua­si val­mis­tut ammat­ti­ni­mik­kee­nä lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT), jol­loin arvos­tuk­se­si sekä ammat­ti­tai­to­si työ­maa­il­mas­sa lii­kun­ta-alan osaa­ja­na lisään­tyy. Tämä ammat­ti­tut­kin­to tun­net­tiin aiem­min lii­kun­nan ammattitutkintona. 

Liikuntaneuvoja (AT) – tutkinnon rakenne: 

Tut­kin­non perus­tei­siin voit tutus­tua tar­kem­min tääl­tä.

Opiskele joustavasti ja käytännönläheisesti! 

Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) – tut­kin­non val­mis­ta­va kou­lu­tus toteu­te­taan moni­muo­to-opin­toi­na, joten tämä lii­kun­ta-alan kou­lu­tus sovel­tuu erin­omai­ses­ti töi­den tai vaik­ka oman urhei­lu-uran ohes­sa teh­tä­väk­si. Lähio­pe­tus­päi­viä on kol­me kap­pa­let­ta kuu­kau­des­sa, jon­ka lisäk­si opis­ke­li­jat työs­tä­vät näyt­tö­pro­jek­te­jaan sekä etä­teh­tä­viä työ­elä­mäyh­teis­työs­sä joko omas­sa työ­pai­kas­sa tai vaih­te­le­vas­ti koot­tu­jen ryh­mien tai orga­ni­saa­tioi­den paris­sa. Tut­kin­non näy­töt suo­ri­te­taan lii­kun­ta-alan kon­kreet­ti­sis­sa ja aidois­sa työtehtävissä. 

Opetussisällöt ja lähijaksojen aikataulut KEVÄT 2024

Jak­soAjan­koh­ta
OPINTOJEN OHJAUS17.1.–19.1.2024 (ke-pe)
722.1.–24.1.2024 (ma-ke)
812.2.–14.2.2024 (ma-ke)
918.3.–20.3.2024 (ma-ke)
1015.4.–17.4.2024 (ma-ke)
116.5.–8.5.2024 (ma-ke)
12 NÄYTTÖVIIKKO20.5.–24.5.2024 (ma-pe)
KEVÄTJUHLA31.5.2024 (pe)

Opetussisällöt ja lähijaksojen aikataulut SYKSY 2024

Jak­soAjan­koh­ta
119.–21.8.2024 (ma-ke)
HOKS2.–4.9.2024 (jokai­nen varaa yhden tun­nin ajan)
216.–18.9.2024 (ma-ke)
37.–9.10.2024 (ma-ke)
44.–6.11.2024 (ma-ke)
518.11.2024 (ma)
69.–11.12.2024 (ma-ke)

Opetussisällöt ja lähijaksojen aikataulut KEVÄT 2025

Jak­soAjan­koh­ta
OPINTOJEN OHJAUS13.–15.1.2025 (jokai­nen varaa yhden tun­nin ajan)
727.–29.1.2025 (ma-ke)
824.–28.2.2025 (ma-pe, Lumipuisto)
917.–19.3.2025 (ma-ke)
107.–9.4.2025 (ma-ke)
115.–7.5.2025 (ma-ke)
12 NÄYTTÖVIIKKO19.–23.5.2025 (jokai­nen pai­kal­la vain omis­sa näytöissä)
KEVÄTJUHLA30.5.2025

Työllistyminen

Lii­kun­nan osaa­mi­sa­lan suo­rit­ta­neet lii­kun­ta­neu­vo­jat (AT) voi­vat toi­mia lii­kun­nan suun­nit­te­lu- ja ohjaus­teh­tä­vis­sä eri­lai­sis­sa toi­min­taym­pä­ris­töis­sä. Taval­li­sim­pia toi­min­taym­pä­ris­tö­jä ovat kun­nat, lii­kun­ta- ja hyvin­voin­tia­lal­la toi­mi­vat orga­ni­saa­tiot tai oma yri­tys. Mui­ta työs­ken­te­ly-ympä­ris­tö­jä ovat lii­kun­ta- ja urhei­luseu­rat sekä alu­eel­li­set ja val­ta­kun­nal­li­set lii­kun­ta- ja urheilujärjestöt. 

Koulutuksen hinta

1050€. Las­kun voi mak­saa useam­mas­sa eräs­sä.

Ear­ly Bird — hin­ta: Kun haet kou­lu­tuk­seen ja otat opis­ke­lu­paik­ka­si sito­vas­ti vas­taan 31.5.2024 men­nes­sä, kou­lu­tuk­sen hin­ta on 900€.

Huo­mioit­han, että voit hakea aikuis­kou­lu­tus­tu­kea opin­toi­hin, jot­ka alka­vat ennen 31.7.2024. Jos haluat opis­kel­la Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT):ksi aikuis­kou­lu­tus­tuel­la, tulee hake­mus ja opis­ke­lu­paik­ka ottaa vas­taan 27.5.2024 men­nes­sä. Täl­löin opin­not alka­vat vii­meis­tään 31.5.2024 hen­ki­lö­koh­tai­sen osaa­mi­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man mukaisesti.

Hakeminen ja opiskelijavalinnat

Lii­kun­nan osaa­mi­sa­lan kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku. Seu­raa­van kou­lu­tuk­sen haku on käyn­nis­sä nyt. 

Elo­kuus­sa alka­van uuden lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT)- val­mis­ta­van kou­lu­tuk­sen hakuai­ka päät­tyy 31.7.2024. Hake­mi­nen kou­lu­tuk­seen tapah­tuu Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton haku­lo­mak­keel­la (hae täs­tä). 

Aika­vä­lil­lä 1.6.2024- 19.6.2024 hake­muk­sen­sa lähet­tä­neet kon­tak­toim­me puhe­li­mit­se ennen juhan­nus­ta. Aika­vä­lil­lä 20.6.2024–31.7.2024 hake­muk­sen­sa lähet­tä­nei­siin olem­me Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton toi­mes­ta yhtey­des­sä puhe­li­mit­se hake­muk­sen saa­vut­tua haas­tat­te­lua­jan sopimiseksi.

Opis­ke­li­ja­haas­tat­te­lut toteu­te­taan 1–2.8.2024 video­haas­tat­te­lui­na joko Teams- tai What­sApp – sovel­luk­sen kaut­ta sovit­tu­na haas­tat­te­luai­ka­na. Teams- haas­tat­te­lu­kut­su lähe­te­tään 1.8.2024 aamupäivällä. 

Opis­ke­li­ja­va­lin­to­ja teh­dään ympä­ri vuo­den ja opis­ke­li­jat vali­taan kou­lu­tuk­seen työ- ja opis­ke­lu­his­to­rian, hake­muk­sen ja haas­tat­te­lun perusteella. 

Lisätiedot

Opet­ta­ja Iina Pota­seff, +358 40 5642223, iina.potaseff@islo.fi 

Opis­ton toi­mis­to p. 050–408 4792, toimisto@islo.fi 

Huomioitavaa

 1. Lii­kun­ta-alan kou­lu­tuk­siin on ase­tet­tu tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­set, jot­ka löy­ty­vät täs­tä. (selaa sivua ala­lai­taan koh­taan “Haki­jan ter­vey­den­ti­la ja toimintakyky”)
 2. Tar­kis­tat­han jo etu­kä­teen, että tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­set eivät ole estee­nä opiskelijavalinnalle. 
 3. Lii­kun­nan osaa­mi­sa­lan kou­lu­tus on mah­dol­lis­ta toteut­taa oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­se­na. Oppi­so­pi­mus­asiois­ta vas­taa Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton toi­mis­to (050 408 4792, toimisto@islo.fi

Opin­to­jen hin­ta:
1050€
900€ Ear­ly Bird — hin­ta (kun haet ja otat opis­ke­lu­paik­ka­si vas­taan vii­meis­tään 31.5.2024)

Tut­kin­non laa­juus
150 osp

Tut­kin­to­ni­mi­ke
Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT)

Lisä­tie­to­ja
Iina Pota­seff

+358 40 564 2223

iina.potaseff@islo.fi

Kat­so myös: