Olet­ko kiin­nos­tu­nut saa­maan tie­toa omas­ta kun­to­ta­sos­ta­si tai har­joit­te­lusi tulok­sis­ta? Tar­joa­miem­me tes­taus­pal­ve­lui­den avul­la pys­ty­tään saa­maan todel­lis­ta, mitat­tua tie­toa kun­to­ta­sos­ta ja koh­den­ta­maan har­joit­te­lua. Urhei­li­joil­le voi­daan toteut­taa nopeus­voi­ma­tes­te­jä hyö­dyn­täen kon­tak­ti­mat­to­ja sekä valo­ken­no­ja. Tes­teil­lä voi­daan sel­vit­tää mm. pon­nis­tus­voi­maa ja juok­su­no­peuk­sia. Urhei­li­joil­le voi­daan myös suo­rit­taa moni­puo­li­ses­ti lihas­kun­to- ja kes­tä­vyys­kun­to­tes­te­jä pol­ku­pyö­räer­go­met­ril­lä tai kenttätesteinä.

Kenel­le?

 • tavoit­teel­li­sil­le urheilijoille
 • aktii­vi­kun­toi­li­joil­le
 • kehit­ty­vil­le kuntoilijoille
 • lii­kun­ta- ja urheiluseuroille

ISLOn testauspalvelut

First­beat- hyvinvointianalyysi 

Kehon­koos­tu­mus­mit­taus 

Kes­tä­vyys- ja lihas­kun­non testaus

Firstbeat- hyvinvointianalyysi 

Tun­nis­ta kuor­mit­ta­vat teki­jät
ja hal­lit­se stressiä
Palau­du parem­min
Näe palau­dut­ko riit­tä­väs­ti työ­päi­vän ja yöunen aikana
Lii­ku oikein
Sel­vi­tä lii­kun­nan kun­to- ja terveysvaikutukset

Mitat­tu tie­to aut­taa tun­nis­ta­maan hyvin­voin­tiin vai­kut­ta­vat teki­jät ‑työs­sä ja vapaa-ajalla.

First­beat Hyvin­voin­tia­na­lyy­si aut­taa löy­tä­mään kei­not hyvin­voin­nin raken­ta­mi­seen hen­ki­lö­koh­tais­ten tavoit­tei­de­si mukai­ses­ti. Jol­le­kin se tar­koit­taa lii­kun­nan lisää­mis­tä, palaut­ta­vien het­kien löy­tä­mis­tä arjen kes­kel­lä, toi­sel­le taas hen­ki­lö­koh­tais­ten voi­ma­va­ro­jen tun­nis­ta­mis­ta. Hyvin­voin­tia­na­lyy­si on koko­nais­val­tai­nen työ­ka­lu hen­ki­lö­koh­tai­sen ja työyh­tei­sön hyvin­voin­nin kehit­tä­mi­seen sekä ter­vey­den ja hyvin­voin­nin ammattilaisille.

Saat kon­kreet­ti­set tulok­set ja suo­si­tuk­set hyvin­voin­nin paran­tu­mi­seen sekä hen­ki­lö­koh­tai­sen palaut­teen esim. eri stres­si­te­ki­jöis­tä, palau­tu­mi­sen riit­tä­vyy­des­tä ja unen laa­dus­ta sekä lii­kun­nan vai­ku­tuk­sis­ta ter­vey­del­le ja kun­nol­le. First­beat Hyvin­voin­tia­na­lyy­sin tie­teel­li­nen perus­ta on syke­vä­li­vaih­te­lus­sa (HRV) ja fysiologiassa.

Kehonkoostumusmittaus 

 • Mit­taus antaa moni­puo­li­ses­ti tie­toa hen­ki­lön kehonkoostumuksesta: 
  • ras­va­pro­sent­ti
  • pai­noin­dek­si
  • ihas­mas­sa ja sen jakautumista
  • nes­te­ta­sa­pai­noa
  • sisäe­lin­ten (vis­ke­raa­li) ras­van määrää.
Mit­taus on help­po ja vai­vat­to­man nopea toteut­taa (20 s). Mit­tauk­ses­ta saa sel­keän väril­li­sen rapor­tin. Mit­taus­ra­port­ti käy­dään läpi asian­tun­ti­jan kans­sa. Kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­set toteu­te­taan Tani­ta MC-780 MA bioim­pe­dans­si­lait­teel­la. Pyy­dä ryh­mä­mit­tauk­sis­ta eril­li­nen tar­jous! Kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­sen hin­ta 25 €/hlö.

Rasvaprosentin mittaus

Ras­va­pro­sent­ti voi­daan mita­ta myös iho­poi­mu­mit­tauk­sel­la eli pihtimittauksella.

Mit­tauk­ses­sa mita­taan iho­na­lai­sen ras­va­poi­mun pak­suus useas­ta koh­das­ta ja tulos­ten kes­kiar­vo ilmoit­taa kehon rasvaprosentin.

Nopeus- ja voimatestit

Urhei­li­joil­le voi­daan toteut­taa nopeus­voi­ma­tes­te­jä hyö­dyn­täen kon­tak­ti­mat­to­ja sekä valo­ken­no­ja. Tes­teil­lä voi­daan sel­vit­tää mm. pon­nis­tus­voi­maa ja juok­su­no­peuk­sia. Urhei­li­joil­le voi­daan myös suo­rit­taa moni­puo­li­ses­ti lihas­kun­to­tes­te­jä kenttätesteinä.

Tes­ti­pa­ket­tiin kuu­luu tulos­ten yhteen­ve­to ja analyysi.

Pyy­dä tes­teis­tä jouk­kue-/ryh­mä­tar­jous!

Kestävyyskunnon mittaus

Pol­ku­pyö­räer­go­met­ri­tes­tit

Kun­to­pyö­rä­tes­til­lä mita­taan sydän- ja veren­kier­toe­li­mis­tön tilaa ja aero­bis­ta kes­tä­vyyt­tä. Tes­ti kes­tää 8–20 minuut­tia riip­puen tes­tat­ta­van taus­ta­te­ki­jöis­tä ja vali­tus­ta tes­tioh­jel­mas­ta. Tes­ti toteu­te­taan pol­ke­mal­la pyö­räl­lä asteit­tain ras­kaam­mak­si muut­tu­val­la kuor­mal­la. Tes­tin aika­na seu­ra­taan asiak­kaan syket­tä ja kysel­lään sään­nöl­li­sin välia­join tes­tat­ta­van koke­maa rasitustasoa.

Pol­ku­pyö­räer­go­met­ril­lä suo­ri­tet­tu aero­bi­sen kun­non tes­ti mit­taa sydä­men ja veren­kier­to­jär­jes­tel­män, keuh­ko­jen, työs­ken­te­le­vien lihas­ten ja nii­tä huol­ta­vien jär­jes­tel­mien toi­min­nan tehok­kuut­ta. Tes­ti on toteu­tuk­sel­taan tur­val­li­nen ja help­po, eikä tes­tat­ta­van ikä, koko tai lii­kun­ta­tot­tu­muk­set ole este hapen­ot­to­ky­vyn mit­taa­mi­sel­le. Tes­ti sovel­tuu kaikille.

Kuntotestiin valmistautumisen ohjeet

KUNTOTESTAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN

 • Tes­tiä ei voi suorittaa:
  • Alko­ho­lia naut­ti­nee­na tai kra­pu­las­sa — sydä­men ryt­mi­häi­riöi­den vaara!
  • Fluns­sai­se­na tai muu­ten sel­väs­ti sai­raa­na sekä toi­pu­mis­vai­heen alussa
  • Poik­keuk­sel­li­sen väsy­nee­nä, kos­ka väsy­mys aiheut­taa poik­kea­van
   syke­reak­tion tes­tin aikana
  • Jos veren­pai­ne­ta­so on hälyt­tä­vän korkea
 • Kak­si tun­tia ennen testiä:
  • väl­tä tupa­koin­tia, kah­via ja kola­juo­mia – syk­kee­si kiih­tyy ja tes­tin
   luo­tet­ta­vuus vähenee
  • väl­tä ate­rioin­tia – tes­ti on epä­miel­lyt­tä­vä suo­rit­taa täy­del­lä vat­sal­la.
   Pyri lepää­mään hyvin tes­tiä edel­tä­vä yö ja väl­tä voi­ma­kas­ta fyy­sis­tä rasi­tus­ta tes­ti­päi­vä­nä
   ennen tes­tiä.
 • Pyri lepää­mään hyvin tes­tiä edel­tä­vä yö ja väl­tä voi­ma­kas­ta fyy­sis­tä rasi­tus­ta tes­ti­päi­vä­nä ennen testiä.
 • Tes­ti suo­ri­te­taan sisä­lii­kun­ta­va­rus­teis­sa, lenk­ki- tai sisä­lii­kun­ta­ken­gät jalas­sa. Tes­tin aika­na tulee yleen­sä hiki.

Urhei­li­jan ja aktii­vi­kun­toi­li­jan tasotestit

Urhei­li­ja­tes­taus toteu­te­taan epä­suo­ra­na mak­si­mi­tes­ti­nä, jos­sa kuor­mi­tus kas­vaa uupu­muk­seen saak­ka valit­tu­jen por­tai­den mukai­ses­ti. Tes­ti antaa tie­dot mak­si­mi­ha­pen­ot­to­ky­vys­tä, mak­si­mi­te­hos­ta, mak­si­mi­syk­kees­tä sekä har­joit­te­lun kyn­ny­sa­lueis­ta. Taso­tes­tiin voi­daan lisä­tä myös lak­taa­tin­mit­taus ja saa­da lisäin­foa kyn­ny­sa­lueis­ta. Taso­tes­ti­nä urhei­li­joil­le ja aktii­vi­kun­toi­li­joil­le voi­daan teh­dä myös moni­puo­li­ses­ti omaan lajiin sovel­tu­via kent­tä­tes­te­jä, jois­sa tes­tit suo­ri­te­taan nime­no­maan mah­dol­li­sim­man omaa lajia vas­taa­vas­sa ympä­ris­tös­sä. Kent­tä­tes­te­jä voi­daan teh­dä esim. juos­ten, uiden, hiih­täen ja luistellen.

Esi­merk­ki­nä tes­teis­tä: juos­ten 5–7 x 1000m, uiden 6–8 x 200m.

Kent­tä­tes­tin hin­ta lak­taa­tin mit­tauk­sel­la on 85 €

Ota yhteyttä testauksiin liittyen

Jaak­ko Have­ri­nen
Fysio­te­ra­peut­ti
050 501 3013 (ti-to)
jaakko.haverinen@islo.fi

Kat­so myös: