Pohjois-Karjalan Hyvinvointifestarit

26.8.2023 klo 10–15 Joensuu Areenalla

Poh­jois-Kar­ja­lan Hyvin­voin­ti­fes­ta­rit 2023

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to (ISLO) ja Poh­jois-Kar­ja­lan lii­kun­ta (Poka­li) jär­jes­tä­vät koko per­heel­le suun­na­tun, lii­kun­nan ja hyvin­voin­nin pariin innos­ta­van tapah­tu­man Joen­suun Aree­nal­la! Tapah­tu­ma koko­aa yhteen saman katon alle kaik­ki Poh­jois-Kar­ja­lan lii­kun­ta- ja hyvin­voin­tia­lan toimijat.

Luvas­sa on haus­kaa ja toi­min­nan täy­teis­tä ohjel­maa lap­sil­le ja aikui­sil­le sekä mie­len­kiin­tois­ta tie­toa lii­kun­nas­ta, hyvin­voin­nis­ta ja moni­puo­li­sis­ta har­ras­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Tapah­tu­mas­sa on mah­dol­lis­ta myös mita­ta kun­toa mata­lan kyn­nyk­sen tai aktii­vi­liik­ku­jan testeillä.


Hyvinvointifestareiden ohjelma

Hyvin­voin­ti­fes­ta­rei­den ohjel­mas­sa on moni­puo­lis­ta toi­min­taa koko perheelle! 

Aree­na täyt­tyy lii­kun­taan ja hyvin­voin­tiin liit­ty­vis­tä esit­te­ly­pis­teis­tä, mukaan­sa tem­paa­vis­ta laji­ko­kei­luis­ta ja mie­len­kiin­toi­sis­ta puheen­vuo­rois­ta. Tapah­tu­mas­sa on mah­dol­li­suus mita­ta kun­to­aan hyvin­voin­ti­mit­tauk­sil­la! Aree­nan ylä­ta­san­teel­la voit kah­vi­tel­la tai lou­nas­taa vaik­ka­pa koko per­heen voimin!

Lapset ja nuoret

Vasen puo­li Aree­nas­ta on varat­tu las­ten ja nuor­ten tapah­tu­ma-alu­eek­si. Alu­eel­le raken­ne­taan osio, johon Poh­jois-Kar­ja­lan alu­een lap­sil­le ja nuo­ril­le toi­min­taa jär­jes­tä­vät tahot tule­vat esit­te­le­mään har­ras­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia toi­min­nal­li­sil­le esittelypisteilleen.

Alu­eel­le raken­ne­taan lii­kun­taan sovel­tu­va kent­tä, johon raken­ne­taan aika­tau­lu­tet­tu ohjel­ma, jos­sa esi­mer­kik­si seu­rat ohjaa­vat mukaan­sa­tem­paa­via laji­ko­kei­lui­ta lap­sil­le ja nuorille.

Haas­tam­me myös yhteis­työ­kump­pa­nei­den ja seu­ro­jen mas­ko­tit leik­ki­mie­li­seen Mas­kot­tien moniot­te­luun, jon­ka voit­ta­jas­ta kruu­na­taan Poh­jois-Kar­ja­lan Vuo­den maskotti!

Aikuiset

Oikea puo­li Aree­nas­ta on varat­tu aikui­sil­le koh­den­net­tuun ohjel­maan. Esiin­ty­mis­la­van ohjel­mas­sa on ohjat­tu­ja lii­kun­ta­tuo­kioi­ta, hyvin­voin­tiin ja lii­kun­taan liit­ty­viä puheen­vuo­ro­ja sekä mie­len­kiin­toi­sia paneelikeskusteluita.

Alu­eel­le raken­ne­taan myös tapa­tu­ma­to­ri esit­te­ly­pis­tei­neen, jon­ne kut­sum­me Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la lii­kun­taan, hyvin­voin­tiin ja ter­vey­teen liit­ty­vät seu­rat, jär­jes­töt, yri­tyk­set ja kun­nat esit­te­le­mään aikui­sil­le suun­nat­tua toimintaansa.

Hyvinvointimittaukset

Voit tapahtuman aikana testata kuntoasi hyvinvointimittauksilla!

Mata­lan kyn­nyk­sen kun­to­tes­tit sovel­tu­vat sinul­le, joka haluat mita­ta kun­toa­si tur­val­li­ses­ti ja ilman hikoilua! 

Mata­lan kyn­nyk­sen kun­to­tes­tit sisältävät:

  • Inbo­dy-kehon­koos­tu­mus­mit­taus
  • Puris­tus­voi­ma­mit­taus
  • Vyö­tä­rö­nym­pä­ryk­sen mittaus
  • Kes­tä­vyys­kun­non arvio Polar-sykemittarilla

Aktii­vi­liik­ku­jan kun­to­tes­tit sovel­tu­vat jo lii­kun­taa aktii­vi­ses­ti har­ras­ta­neil­le ja hen­ki­löil­le, joil­la ei ole tuki- ja lii­kun­tae­li­mis­tön akuut­te­ja vaivoja.

Aktii­vi­liik­ku­jan kun­to­tes­tit sisältävät:

  • Inbo­dy-kehon­koos­tu­mus­mit­taus
  • Vauh­di­ton pituushyppy
  • Vat­sa­li­has­tes­ti
  • Pun­ner­rus­tes­ti
  • Coo­pe­rin testi

Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin!

Yhteistyökumppanit

Poh­jois-Kar­ja­lan Hyvin­voin­ti­fes­ta­rit on osa Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­päi­vän ohjelmaa.

Toteu­tam­me tapah­tu­man yhteis­työs­sä Joen­suun kau­pun­gin, Joen­suun seu­dun kan­sa­lais­opis­ton ja SYKET­TÄ-kor­kea­kou­lu­lii­kun­nan kanssa!

Joen­suun kaupunki
Joen­suun seu­dun kansalaisopisto
SYKETTÄ

Lisätiedot hyvinvointifestareista

Jen­na Hil­tu­nen
Pal­ve­lusuun­nit­te­li­ja

Itä-Suo­men Liikuntaopisto

050–308 5399
jenna.hiltunen@islo.fi

Kat­ri Hir­vo­nen
Aikuis­lii­kun­nan kehit­tä­jän sijai­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan Lii­kun­ta ry

050 366 5177
katri.hirvonen@pokali.fi


Kat­so myös: