Pohjois-Karjalan Hyvinvointifestarit

26.8.2023 klo 10–15 Joensuu Areenalla

Poh­jois-Kar­ja­lan Hyvin­voin­ti­fes­ta­rit 2023

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to (ISLO) ja Poh­jois-Kar­ja­lan lii­kun­ta (Poka­li) jär­jes­tä­vät koko per­heel­le suun­na­tun, lii­kun­nan ja hyvin­voin­nin pariin innos­ta­van tapah­tu­man Joen­suun Aree­nal­la! Tapah­tu­ma koko­aa yhteen saman katon alle kaik­ki Poh­jois-Kar­ja­lan lii­kun­ta- ja hyvin­voin­tia­lan toimijat.

Luvas­sa on haus­kaa ja toi­min­nan täy­teis­tä ohjel­maa lap­sil­le ja aikui­sil­le sekä mie­len­kiin­tois­ta tie­toa lii­kun­nas­ta, hyvin­voin­nis­ta ja moni­puo­li­sis­ta har­ras­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Tapah­tu­mas­sa on mah­dol­lis­ta myös mita­ta kun­toa mata­lan kyn­nyk­sen tai aktii­vi­liik­ku­jan tes­teil­lä. Tapah­tu­maan on vapaa pääsy!

Tapah­tu­man juon­taa Suo­men Vah­vin Nai­nen 2023 — Sal­la Romo!


Hyvinvointifestareiden ohjelma

Hyvin­voin­ti­fes­ta­rei­den ohjel­mas­sa on moni­puo­lis­ta toi­min­taa koko perheelle! 

Aree­na täyt­tyy lii­kun­taan ja hyvin­voin­tiin liit­ty­vis­tä esit­te­ly­pis­teis­tä, mukaan­sa tem­paa­vis­ta laji­ko­kei­luis­ta ja mie­len­kiin­toi­sis­ta puheen­vuo­rois­ta. Tapah­tu­mas­sa on mah­dol­li­suus mita­ta kun­to­aan hyvin­voin­ti­mit­tauk­sil­la! Aree­nan ylä­ta­san­teel­la voit kah­vi­tel­la tai lou­nas­taa vaik­ka­pa koko per­heen voimin!

Lapset ja nuoret

Vasen puo­li Aree­nas­ta on varat­tu las­ten ja nuor­ten tapah­tu­ma-alu­eek­si. Tutus­tu seu­ro­jen ja yhdis­tyk­sien toi­min­nal­li­siin pis­tei­siin, jois­sa esi­tel­lään Poh­jois-Kar­ja­lan lap­sil­le ja nuo­ril­le suun­nat­tu­ja har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia. Seu­rat ja yhteis­työ­kump­pa­nit ohjaa­vat lii­kun­ta-alu­eel­la lap­sil­le ja nuo­ril­le suun­nat­tu­ja, mukaan­sa­tem­paa­via lii­kun­nal­li­sia tuo­kioi­ta, jois­ta voi löy­tää uuden kivan har­ras­tuk­sen! Ohjel­mas­sa on myös haus­ka, Sal­la Romon juon­ta­ma Mas­kot­tien väli­nen moniottelu!

Perheliikunnan ohjatut pisteet

10.15Per­he­sir­kus – Joen­suun seu­dun kansalaisopisto
10.45Mas­kot­tien väli­nen moniot­te­lu — juon­ta­ja­na Sal­la Romo
11.00Sali­ban­dy — Josba/FB Fac­tor/­Le­ba-96
11.30Ylei­sur­hei­lu — Pyhä­se­län urheilijat
12.00Pesä­pal­lo — Joen­suun Maila
12.30Ekoa­seam­mun­ta - Kon­tio­lah­den urheilijat
13.00Van­hem­pi-lap­si lii­kun­ta — Joen­suun seu­dun kansalaisopisto
13.30Jal­ka­pal­lo – JIPPO-juniorit
14.00Judo — Joen Yawara
14.30Jek­ku-jänön pelit ja lei­kit — Poh­jois-Kar­ja­lan liikunta

Aikuiset

Oikea puo­li Aree­nas­ta on varat­tu aikui­sil­le koh­den­net­tuun ohjel­maan. Esiin­ty­mis­la­van ohjel­mas­sa on ohjat­tu­ja lii­kun­ta­tuo­kioi­ta, hyvin­voin­tiin ja lii­kun­taan liit­ty­viä puheen­vuo­ro­ja sekä mie­len­kiin­toi­sia paneelikeskusteluita.

Alu­eel­le raken­ne­taan myös tapa­tu­ma­to­ri esit­te­ly­pis­tei­neen, jon­ne Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la lii­kun­taan, hyvin­voin­tiin ja ter­vey­teen liit­ty­vät seu­rat, jär­jes­töt, yri­tyk­set ja kun­nat esit­te­le­vät aikui­sil­le suun­nat­tua toimintaansa.

Tapahtumalavan ohjelma

10.00–10.15Tapah­tu­man avaus ja alku­läm­mit­te­ly: Asa­hi Jen­na Hil­tu­nen ISLO
Ter­ve­tu­loa läm­mit­te­le­mään kehoa lem­peän asa­hin paris­sa! Asa­hi perus­tuu fysio­te­ra­pian kal­tai­siin liik­kei­siin, jos­sa koko keho ava­taan sys­te­maat­ti­ses­ti nis­kas­ta nilk­koi­hin hyö­dyn­täen ihmi­sen luon­tais­ta hengitystä.
10.15–10.45Hyvin­voin­nin ABC – asian­tun­ti­ja­luen­to, Pet­ri Ket­tu­nen ISLO
Miten luo­da hyvin­voin­tia tuke­vat rutii­nit, jot­ta arki­päi­vät eivät oli­si vain sel­viy­ty­mis­tä ja nii­den jäl­keen oli­si ener­gi­aa niil­le oikeas­ti tär­keil­le asioil­le? Tähän tee­maan poh­jau­du­taan asian­tun­ti­ja­luen­nol­la Pet­ri Ket­tusen luennolla.
11.00–11.30Zum­ba – Heli­nä Pur­ho
Heit­täy­dy tans­sin pyör­tei­siin mukaan­sa tem­paa­vien zum­ba­ryt­mien mukana!
11.30–12.00Hikoi­lua­gent­ti & Maes­tor Rasa­nen — Lii­ke lääk­kee­nä.  
Kuin­ka jokai­nen voi omal­ta osal­taan teh­dä oman hyvin­voin­nin ja jak­sa­mi­sen eteen arki­sia valin­to­ja? Tule kuun­te­le­maan Hikoi­lua­gen­tin ja Maes­tor Ras­a­sen kes­kus­te­lua aiheesta. 
12.15–13.00Hyvin­voi­va Poh­jois-Kar­ja­la 2030 –panee­li­kes­kus­te­lu
Mil­tä maa­kun­tam­me hyvin­voin­ti näyt­tää nyt ja tule­vai­suu­des­sa?
Panee­li­kes­kus­te­lun vie­rai­na Mar­kus Hir­vo­nen Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­tos­ta, Heli Aal­to SYKETTÄ kor­kea­kou­lu­lii­kun­nas­ta, Tomi Pyy­lam­pi Poh­jois-Kar­ja­lan lii­kun­nal­ta ja Sari Jor­ma­nai­nen Kon­tio­lah­den kun­nas­ta.
Kes­kus­te­lua juon­taa Pet­ri Pen­na­nen ISLOlta.
13.00–13.15Hikoi­lua­gen­tin tau­ko­jump­pa — Mari-Ann Nykä­nen
Tau­ko­jump­pa vir­kis­tää kehoa ja miel­tä! Liik­kei­tä teh­dään eri­tyi­ses­ti nis­ka-har­tia­seu­dul­le ja selän alueelle.
13.30–14.15Urhei­li­jan Poh­jois-Kar­ja­la ‑panee­li­kes­kus­te­lu
Mil­tä Poh­jois-Kar­ja­la näyt­tää urhei­li­jan sil­min?
Panee­li­kes­kus­te­lun vie­rai­na ovat pesä­pal­loi­li­ja Vee­ra Toik­ka, suun­nis­ta­ja Mari­ka Tei­ni, sali­ban­dyn­pe­laa­ja Aapo Hämä­läi­nen ja kes­tä­vyys­juok­si­ja Mika Koti­ran­ta. Kes­kus­te­lua juon­ta­vat Tomi Pyy­lam­pi Poka­lil­ta ja Jan­ne Hil­tu­nen ISLOlta.
14.30–14.45Tapah­tu­man pää­tös & ohjat­tu lop­pu­jääh­dyt­te­ly - Ire­ne Saa­re­lai­nen JoenVoli

Hyvinvointimittaukset

Voit tapahtuman aikana testata kuntoasi hyvinvointimittauksilla!

Matalan kynnyksen kuntotesti

Mata­lan kyn­nyk­sen kun­to­tes­tit sovel­tu­vat sinul­le, joka haluat mita­ta kun­toa­si tur­val­li­ses­ti ja ilman hikoilua! 

Mata­lan kyn­nyk­sen kun­to­tes­tit sisältävät:

 • Inbo­dy-kehon­koos­tu­mus­mit­taus
 • Puris­tus­voi­ma­mit­taus
 • Vyö­tä­rö­nym­pä­ryk­sen mittaus
 • Kes­tä­vyys­kun­non arvio Polar-syke­mit­ta­ril­la levossa

Voit osal­lis­tua mata­lan kyn­nyk­sen kun­to­tes­tei­hin koko tapah­tu­man ajan klo 10–14.30. Tes­tei­hin ei tar­vit­se ilmoit­tau­tua ennak­koon ja mit­tauk­siin ei tar­vit­se varus­tau­tua liikuntavaruistein.

Mata­lan kyn­nyk­sen kun­to­tes­tin hin­ta: 40 €

Val­mis­tau­tu­mis­oh­jeet mata­lan kyn­nyk­sen kuntotesteihin.

 • Syö­mi­nen & juo­mi­nen: Väl­tä ate­rioi­ta ja run­sas­ta juo­mis­ta vähin­tään 2 tun­tia ennen mittausta. 
 • Fyy­si­nen rasi­tus: Väl­tä voi­ma­kas­ta fyy­sis­tä rasi­tus­ta (hen­gäs­tyt­tä­vää lii­kun­taa) ennen mittausta. 
 • Alko­ho­li: Väl­tä run­sas­ta alko­ho­lin käyt­töä vähin­tään 12h ennen mittausta. 
 • Kehoon implan­toi­tu seu­ran­ta­lai­te: Ilmoi­ta asias­ta mit­tauk­sen suo­rit­ta­jal­le ennen mittausta. 

Aktiiviliikkujan kuntotesti

Aktii­vi­liik­ku­jan kun­to­tes­tit sovel­tu­vat jo lii­kun­taa aktii­vi­ses­ti har­ras­ta­neil­le ja hen­ki­löil­le, joil­la ei ole tuki- ja lii­kun­tae­li­mis­tön akuut­te­ja vaivoja.

Aktii­vi­liik­ku­jan kun­to­tes­tit sisältävät:

 • Vauh­di­ton pituushyppy
 • Vat­sa­li­has­tes­ti
 • Pun­ner­rus­tes­ti
 • Coo­pe­rin testi

Aktii­vi­liik­ku­jan kun­to­tes­tien jäl­keen on mah­dol­lis­ta käy­dä Inbo­dy-kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­ses­sa hin­taan 20 €. Aktii­vi­liik­ku­jan kun­to­tes­tit jär­jes­te­tään ennen ylei­sen tapah­tu­man alka­mis­ta klo 8–9.30 Joen­suun Aree­nal­la. Kokoon­tu­mi­nen Joen­suu Aree­nan pää­ovil­le, jot­ka sijait­se­vat kes­kel­lä Aree­naa katutasossa.

Tes­tien mak­si­mio­sal­lis­tu­ja­mää­rä on 34 hlö.

Aktii­vi­liik­ku­jan kun­to­tes­tin hin­ta: 20 €

Inbo­dy-kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­sen hin­ta aktii­vi­liik­ku­jan tes­teis­sä käy­neel­le hen­ki­löl­le 20 €. Mit­tauk­ses­sa voi käy­dä aktii­vi­liik­ku­jan tes­tien jälkeen.


Lounas- ja kahvilapalvelut

Her­kut­te­le tapah­tu­mas­sa Aree­nan ylä­ta­san­teel­la Vil­lit Mar­tat ry:n tar­joi­le­man lou­nas- ja kah­vi­la­me­nun paris­sa — vaik­ka­pa koko per­heen voimin!

Tar­jol­la on lou­naak­si her­kul­lis­ta kas­vis­so­se­keit­toa lisuk­kei­neen! Kah­vi­la­tar­joi­lui­hin kuu­lu­vat suo­lai­set ja makeat pii­ra­kat sekä kah­vi­lei­vät — unoh­ta­mat­ta tie­ten­kin kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta! Lou­nas­ta vara­taan 120 henkilölle.

Vil­lit Mar­tat ovat poh­jois-kar­ja­lai­nen marttayhdistys. 

“Olem­me luon­non­lä­hei­nen mart­tayh­dis­tys Poh­jois-Kar­ja­las­sa, koti­paik­ka­nam­me on Joen­suu, mut­ta jal­kau­dum­me ympä­ri maa­kun­taa ja muu­al­le­kin. Mot­tom­me on hyvin­voin­tia luonnosta!”

Yhteistyökumppanit

Poh­jois-Kar­ja­lan Hyvin­voin­ti­fes­ta­rit on osa Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­päi­vän ohjelmaa.

Toteu­tam­me tapah­tu­man yhteis­työs­sä Joen­suun kau­pun­gin, Joen­suun seu­dun kan­sa­lais­opis­ton ja SYKET­TÄ-kor­kea­kou­lu­lii­kun­nan kanssa!

Joen­suun kaupunki
Joen­suun seu­dun kansalaisopisto
SYKETTÄ

Lisätiedot hyvinvointifestareista

Jen­na Hil­tu­nen
Pal­ve­lusuun­nit­te­li­ja

Itä-Suo­men Liikuntaopisto

050–308 5399
jenna.hiltunen@islo.fi

Kat­ri Hir­vo­nen
Aikuis­lii­kun­nan kehit­tä­jän sijai­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan Lii­kun­ta ry

050 366 5177
katri.hirvonen@pokali.fi


Kat­so myös: