Pohjois-Karjalan Hyvinvointifestarit

17.8.2024 Joensuu Areenalla!

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to (ISLO) ja Poh­jois-Kar­ja­lan lii­kun­ta (Poka­li) jär­jes­tä­vät koko per­heel­le suun­na­tun, lii­kun­nan ja hyvin­voin­nin pariin innos­ta­van tapah­tu­man Joen­suun Aree­nal­la elo­kuus­sa 2024! Tapah­tu­ma koko­aa yhteen saman katon alle kaik­ki Poh­jois-Kar­ja­lan lii­kun­ta- ja hyvin­voin­tia­lan toimijat.

Luvas­sa on haus­kaa ja toi­min­nan täy­teis­tä ohjel­maa lap­sil­le ja aikui­sil­le sekä mie­len­kiin­tois­ta tie­toa lii­kun­nas­ta, hyvin­voin­nis­ta ja moni­puo­li­sis­ta har­ras­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Tapah­tu­mas­sa on mah­dol­lis­ta myös mita­ta kun­toa eri­lai­sil­la hyvinvointimittauksilla!

Kat­so videol­ta vuo­den 2023 Poh­jois-Kar­ja­lan Hyvin­voin­ti­fes­ta­rei­den esittely!


Hyvinvointifestareiden ohjelma

Hyvin­voin­ti­fes­ta­rei­den ohjel­mas­sa on moni­puo­lis­ta toi­min­taa koko perheelle! 

Aree­na täyt­tyy lii­kun­taan ja hyvin­voin­tiin liit­ty­vis­tä esit­te­ly­pis­teis­tä, mukaan­sa tem­paa­vis­ta laji­ko­kei­luis­ta ja mie­len­kiin­toi­sis­ta puheen­vuo­rois­ta. Tapah­tu­mas­sa on mah­dol­li­suus mita­ta kun­to­aan hyvin­voin­ti­mit­tauk­sil­la! Tar­kem­pi ohjel­ma val­mis­tuu kevään ja kesän 2024 aikana.

Mukaan tapahtumaan?

Tapah­tu­man tar­koi­tuk­se­na on aut­taa Poh­jois-Kar­ja­lan asuk­kai­ta löy­tä­mään mie­lek­kään har­ras­tuk­sen pariin ja kut­sum­me­kin poh­jois­kar­ja­lai­set seu­rat, jär­jes­töt ja yri­tyk­set esit­te­le­mään toi­min­taan­sa Hyvin­voin­ti­fes­ta­reil­le! Voit osal­lis­tua tapah­tu­maan omal­la esit­te­ly­pis­teel­lä tai toi­min­nal­li­sel­la ohjaus­tuo­kiol­la. Ota yhteyt­tä lii­kun­ta­koor­di­naat­to­riin Han­ne Kank­kuseen 050 430 4544 tai hanne.kankkunen (at) islo.fi .

Yhteistyökumppanit

Toteu­tam­me tapah­tu­man yhteis­työs­sä Joen­suun kau­pun­gin, Joen­suun seu­dun kan­sa­lais­opis­ton ja SYKET­TÄ-kor­kea­kou­lu­lii­kun­nan kanssa!

Joen­suun kaupunki
Joen­suun seu­dun kansalaisopisto
SYKETTÄ

Lisätiedot hyvinvointifestareista

Jan­ne Hil­tu­nen
Lii­kun­nan ja hyvin­voin­nin asian­tun­ti­ja
Itä-Suo­men Liikuntaopisto


janne.hiltunen (at) islo.fi

Han­ne Kank­ku­nen
Lii­kun­ta­koor­di­naat­to­ri
Itä-Suo­men Liikuntaopisto

050 430 4544
hanne.kankkunen (at) islo.fi


Kat­so myös: