Pohjois-Karjalan Hyvinvointifestarit

17.8.2024 klo 9–14 Joensuu Areenalla

Koko vuoden kattavin ja monipuolisin tarjonta pohjoiskarjalaisia hyvinvointitoimijoita saman katon alla!

Luvas­sa on haus­kaa ja toi­min­nan täy­teis­tä ohjel­maa lap­sil­le ja aikui­sil­le sekä mie­len­kiin­tois­ta
tie­toa lii­kun­nas­ta, hyvin­voin­nis­ta ja moni­puo­li­sis­ta har­ras­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta Poh­jois-Kar­ja­las­sa.
Tapah­tu­ma on maksuton.

Tapah­tu­man jär­jes­tä­vät yhteistyössä

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to (ISLO)
Joen­suun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut
Poh­jois-Kar­ja­lan lii­kun­ta ry (Poka­li)
Joen­suun seu­dun kansalaisopisto


Ohjelma

Hyvin­voin­ti­fes­ta­rei­den ohjel­mas­sa on moni­puo­lis­ta toi­min­taa koko perheelle! 

17.8.2024 Joen­suu Aree­na täyt­tyy lii­kun­taan ja hyvin­voin­tiin liit­ty­vis­tä esit­te­ly­pis­teis­tä, mukaan­sa tem­paa­vis­ta laji­ko­kei­luis­ta ja mie­len­kiin­toi­sis­ta puheenvuoroista.

Tapah­tu­ma sisäl­tää esimerkiksi:

 • urhei­luseu­ro­jen har­ras­tus­ryh­mien toi­min­nal­li­sia esit­te­ly­pis­tei­tä lap­sil­le ja nuorille
 • aikuis­ten har­ras­tus­toi­min­taa tar­joa­vien taho­jen, esim. kun­to­sa­lien, esittelypisteitä
 • lii­kun­ta- ja ter­vey­sai­hei­sia luen­to­ja, puheen­vuo­ro­ja ja paneelikeskusteluja
 • ohjat­tua liikuntaa
 • oman ter­vey­den ja kun­non mittauksia

Tapah­tu­mas­sa muka­na myös Mari Eder, Mon­na Pur­siai­nen ja Kar­la Könönen!


Tar­kem­pi ohjel­ma val­mis­tuu kesän 2024 aika­na. Ohjel­ma päi­vit­tyy täl­le sivulle.

Lapsille ja nuorille

 • Laji­ko­kei­lu­ja eri lii­kun­ta­la­jeis­ta (esim. sali­ban­dy, pesä­pal­lo, kori­pal­lo, muo­dos­tel­ma­luis­te­lu, cur­ling, cheer­lea­ding, kei­laus ja mon­ta muuta!)
 • Per­he­sir­kus 
 • Pomp­pu­lin­na
 • Ponia­je­lui­ta (mak­sul­li­nen)
 • Mas­kot­ti­kil­pai­lu

Aikuisille

 • Hyvin­voin­tiai­hei­sia esit­te­ly­pis­tei­tä, mm. kun­to­sa­le­ja, seu­ro­ja, järjestöjä
 • Luen­to­ja ja paneelikeskusteluja
 • Ohjat­tua liikuntaa
 • Säh­kö­pyö­rien testausta
 • Oman kun­non mittauksia

Luennot ja paneelikeskustelut

Innos­tu ja ins­pi­roi­du! Aree­nan 2. ker­rok­ses­sa tar­joil­laan tapah­tu­man aika­na tauot­ta lii­kun­ta- ja ter­vey­sai­hei­sia luen­to­ja ja paneelikeskusteluja!

KLOAIHE
9.30–10.00Luen­to: Per­he yhdes­sä len­kil­le — Kon­tion juoksuvalmennus 
10.00–10.30Luen­to: Poh­jois-Kar­ja­lan par­haat maas­to­pyö­rä­len­kit ja vin­kit maas­to­pyö­räi­lyyn — Lau­ri Kont­ka­nen, Hotu Out­doors Oy
10.30–11Panee­li­kes­kus­te­lu: Mis­tä ote elämäntapamuutokseen?
11.00–12.00Luen­to: Itse­tun­to — Mon­na Pursiainen
12.00–12.30Panee­li­kes­kus­te­lu: Tek­no­lo­gia hyvin­voin­nin tukena
12.30–13.00Luen­to: Seik­kai­le — Unel­moi
Tari­naa mm. Ame­ri­kan hal­ki pyö­räi­lys­tä, Hawai­jin Iron­man ‑kil­pai­lus­ta, seik­kai­lut­riat­lo­nis­ta Åres­sa ja swim­ru­nis­ta — Jari Lem­met­ty
13.00–13.30Luen­to: Uni jak­sa­mi­sen perus­ki­ve­nä — Jan­ne Hil­tu­nen, Lii­kun­nan ja hyvin­voi­nin asian­tun­ti­ja, ISLO

Ohjattu liikunta tapahtuman aikana

Hyp­pää mukaan lii­kun­nan pyör­tei­siin! Hyvin­voin­ti­fes­ta­rei­den pää­la­val­ta ohja­taan usei­ta lii­kun­ta­tuo­kioi­ta, joi­hin voit hypä­tä mukaan len­nos­ta vaik­ka vain var­tik­si tai koko päi­väk­si! Tapah­tu­mas­sa on myös peseytymismahdollisuus 😉

KLOAIHE
9.30–10.00Per­he­sir­kus — Joen­suun seu­dun kansalaisopisto
10.00–10.30Kehon­pai­not­ree­ni — Mon­na Pursiainen
10.30–11.00Ropee naru­hyp­pe­ly­de­mo — Olli Toi­vo­la, Ropee Oy
11.00–11.30Fascia­Met­hod — Joen­suun seu­dun kansalaisopisto
11.30–12.30TAUKO
12.30–13.00Per­he­sir­kus — Joen­suun seu­dun kansalaisopisto
13.00–13.30Zum­ba — Han­ne Kank­ku­nen (ISLO) ja Heli­nä Pur­ho (SYKETTÄ Korkeakoululiikunta)

Hyvinvoinnin ja kunnon mittaukset

Mit­taa ja ana­ly­soi! Sisäl­tö päi­vit­tyy kesän 2024 aikana.

Mukana menossa: Mari Eder, Monna Pursiainen ja Karla Könönen

Monna Pursiainen

Hyvin­voin­ti­fes­ta­reil­le vie­raak­si saa­puu innos­ta­va ja ins­pi­roi­va some­vai­kut­ta­ja ja moni­puo­li­sen lii­kun­ta- ja hyvin­voin­tia­lan kon­ka­ri Mon­na Pur­siai­sen! Mon­na on täyn­nä aitoa, posi­tii­vis­ta ener­gi­aa ja hän jakaa into­hi­mo­aan ja elä­män­fi­lo­so­fi­aan­sa aktii­vi­ses­ti somes­sa, koros­taen eri­tyi­ses­ti äitiyt­tä, lii­kun­taa ja hyvin­voin­tia, ren­tout­ta ja sal­li­vuut­ta unohtamatta.

Mon­na on myös kir­jai­li­ja ja hänen vii­mei­sin kir­jan­sa Askel keral­laan-löy­dä oma hyvin­voin­ti­si, jul­kais­tiin alku­vuo­des­ta 2024. Kir­jas­sa pureu­du­taan parem­paan itse­tun­toon ja sii­hen, kuin­ka jokai­nen voi löy­tää tapan­sa voi­da parem­min, niin hen­ki­ses­ti kuin fyysisesti.

Mon­na tulee pitä­mään Hyvin­voin­ti­fes­ta­reil­le luen­non itse­tun­nos­ta sekä ohjaa­maan lihas­kun­tot­ree­nin oman kehon pai­nol­la. Tar­kem­mat aika­tau­lut fes­ta­ri­päi­väs­tä jul­kais­taan myö­hem­min, pysy kuulolla!


Karla Könönen

Hyvin­voin­ti­fes­ta­reil­la on tavat­ta­vis­sa myös joen­suu­lais­läh­töi­nen some­vai­kut­ta Kar­la Könö­nen, jol­la on lähes 100 000 seu­raa­jaa Tik­To­kis­sa! Kar­lal­le mer­kit­tä­viä asioi­ta arjes­sa ovat urhei­lu ja hyvin­voin­ti ja hän kil­pai­lee tavoit­teel­li­ses­ti kes­tä­vyys­juok­sus­sa. Kar­la rakas­taa luon­toa ja tal­vel­la hiih­to on lähel­lä sydän­tä. Löy­dät Kar­lan tapah­tu­mas­sa Meet&Greet pisteeltä!

Mukaan tapahtumaan?

Tapah­tu­man tar­koi­tuk­se­na on aut­taa Poh­jois-Kar­ja­lan asuk­kai­ta löy­tä­mään mie­lek­kään har­ras­tuk­sen pariin ja kut­sum­me­kin poh­jois­kar­ja­lai­set seu­rat, jär­jes­töt ja yri­tyk­set esit­te­le­mään toi­min­taan­sa Hyvin­voin­ti­fes­ta­reil­le! Voit osal­lis­tua tapah­tu­maan omal­la esit­te­ly­pis­teel­lä tai toi­min­nal­li­sel­la ohjaus­tuo­kiol­la. Ota yhteyt­tä lii­kun­ta­koor­di­naat­to­riin Han­ne Kank­kuseen 050 430 4544 tai hanne.kankkunen (at) islo.fi .

Yhteistyökumppanit

Toteu­tam­me tapah­tu­man yhteis­työs­sä Joen­suun kau­pun­gin, Poh­jois-Kar­ja­lan Lii­kun­ta ry:n, Joen­suun seu­dun kan­sa­lais­opis­ton ja SYKET­TÄ-kor­kea­kou­lu­lii­kun­nan kanssa.

Joen­suun kaupunki
Pohjois Karjalan Liikunta ry
Poh­jois-Kar­ja­lan
Lii­kun­ta ry
Joen­suun seu­dun kansalaisopisto
SYKETTÄ
‑kor­kea­kou­lu­lii­kun­ta

Lisätietoja

Jan­ne Hil­tu­nen
Lii­kun­nan ja hyvin­voin­nin asian­tun­ti­ja
Itä-Suo­men Liikuntaopisto


janne.hiltunen (at) islo.fi

Han­ne Kank­ku­nen
Lii­kun­ta­koor­di­naat­to­ri
Itä-Suo­men Liikuntaopisto

050 430 4544
hanne.kankkunen (at) islo.fi


Kat­so myös: