Lii­kun­tao­lo­suh­teis­ta huo­leh­ti­mi­nen -opin­to­jak­so on tar­koi­tet­tu lii­kun­ta­paik­ka-alan työ­teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le hen­ki­löil­le, jot­ka halua­vat laa­jen­taa osaa­mis­taan. Kou­lu­tus sopii erin­omai­ses­ti lii­kun­ta­paik­ka-alan ammat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le, esi­hen­ki­lö­teh­tä­viin täh­tää­vil­le lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­ta­jil­le ja täy­den­nys­kou­lu­tuk­se­na alan koke­neem­mil­le tekijöille. 

Kou­lu­tus antaa myös uuden­lais­ta sisäl­töä lii­kun­nan ja vapaa-ajan joh­to­teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le hen­ki­löil­le, jot­ka halua­vat syven­tää osaa­mis­taan lii­kun­ta­pai­kois­ta ja ymmär­tää parem­min oman toi­min­taym­pä­ris­tön toimintaa.

Opis­ke­li­ja suo­rit­taa opis­ke­lun aika­na myös oppi­mis­teh­tä­viä, joi­den tar­koi­tuk­se­na on kehit­tää oman toi­min­taym­pä­ris­tön toi­min­taa.

Lii­kun­tao­lo­suh­teis­ta huo­leh­ti­mi­sen tut­kin­non osan laa­juus on 45 osaa­mis­pis­tet­tä. Tut­kin­non osa on osa lii­kun­ta­paik­ka-alan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non kokonaisuutta. 

Tutus­tu tar­kem­min lii­kun­ta­paik­ka-alan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non perus­tei­siin täs­tä lin­kis­tä.

Koulutuksen toteutus ja tavoitteet

Moni­muo­to­kou­lu­tus koos­tuu vii­des­tä 1,5–2 päi­vän lähio­pin­to­jak­sos­ta Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­tol­la Joen­suus­sa, mie­len­kiin­toi­sis­ta vie­rai­luis­ta, pro­jek­ti­teh­tä­väs­tä sekä omal­la työ­pai­kal­la tapah­tu­vas­ta oppi­mi­ses­ta. Tut­kin­non osan suo­rit­ta­mi­nen vaa­tii näy­tön hyväk­syt­tyä suo­rit­ta­mis­ta. Näy­tös­sä osoi­te­taan tut­kin­non perus­tei­den edel­lyt­tä­mä ammat­ti­tai­to ja osaa­mi­nen käy­tän­nön työ­teh­tä­vis­sä, aidois­sa työ­ti­lan­teis­sa ja työ­pro­ses­seis­sa. Kou­lu­tuk­sen kes­to on 5 kk. Jokai­sel­le opis­ke­li­jal­le teh­dään oman osaa­mi­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma opin­to­jen alus­sa. Voit tie­dus­tel­la myös oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen mahdollisuutta.

Kou­lu­tuk­sen jäl­keen opis­ke­li­ja osaa

  • toi­mia lii­kun­ta­paik­ko­jen asian­tun­ti­ja­na rakennussuunnittelussa
  • mitoit­taa liikuntapaikat
  • suun­ni­tel­la lii­kun­ta­pal­ve­lui­den käy­tös­sä ole­via tiloja
  • arvioi­da lii­kun­ta­paik­ko­jen toimintakuntoa
  • arvioi­da lii­kun­ta­paik­ko­jen ja ‑kalus­ton nyky­ti­laa ja kehittämistarvetta
  • mitoit­taa lii­kun­ta­paik­ko­jen kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lu­jen työ­mää­rän asiakaskohteeseen.

Mate­ri­aa­lien, luen­to­jen ja teh­tä­vien alus­ta­na käy­te­tään verk­ko-oppi­mi­sym­pä­ris­töä, jon­ka vuok­si tie­to­ko­neen käyt­tö on vält­tä­mä­tön osa opis­ke­lua. Toi­vom­me, että opis­ke­li­jal­la oli­si myös käy­tet­tä­vis­sä kan­net­ta­va tie­to­ko­ne lähio­pe­tus­jak­soil­la.  

Lähiopetuspäivät keväällä 2024 

18.–19.1.2024 (vk 3)
22.–23.2.2024 (vk 8)
21.–22.3.2024 (vk 12) 
18.–19.4.2024 (vk 16)
23.–24.5.2024 (vk 21) Näytöt

Hakeminen ja opiskelijavalinta 

Kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku. Hae kou­lu­tuk­seen täs­tä lin­kis­tä.

Hinta  

Kou­lu­tuk­sen hin­ta on 250 € 1.1.2024 alkaen. Las­kun voi mak­saa useam­mas­sa eräs­sä.

Hin­ta sisäl­tää kou­lu­tuk­sen ja opis­tol­ta jaet­ta­van mate­ri­aa­lin. Hin­ta ei sisäl­lä majoi­tus­ta tai ruo­kai­lu­ja, opis­ke­li­jan hen­ki­lö­koh­tai­sia opis­ke­lu­ma­te­ri­aa­le­ja (esim. oppi­kir­jat, muis­tiin­pa­no­vä­li­neet ja hen­ki­lö­koh­tai­set urhei­lu­vä­li­neet), eikä etä­opis­ke­lun ja työs­sä-oppi­mis­jak­so­jen mah­dol­li­sia kus­tan­nuk­sia tai opis­ke­lun mat­ka­kus­tan­nuk­sia. Tie­dus­te­le myös oppisopimusmahdollisuutta! 

Majoitus ja ruokailu

Majoi­tus lähio­pe­tus­jak­soil­le tulee vara­ta erik­seen. Opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus majoit­tua lähi­jak­so­jen aika­na opis­to­ta­soi­ses­sa kah­den hen­gen huo­neis­sa eri­kois­hin­noil­la, ota yhteyt­tä ISLO Hos­tel­liin (hostel@islo.fi, 050–408 4587) tai kat­so ylei­set hin­ta­tie­dot ISLO Hos­tel­lin sivustolla.

Lou­nas­ruo­kai­lu on mah­dol­lis­ta esi­mer­kik­si Tie­de­puis­ton ravin­to­lois­sa tai Itä-Suo­men Yli­opis­ton kam­puk­sen ravintoloissa.

Opin­to­jen hin­ta:
250 € (1.1.2024 alkaen) Kysy myös oppi­so­pi­muk­sen mahdollisuutta.

Tut­kin­non osan laa­juus
45 osp, kes­ki­mää­räi­nen kes­to 5 kk.

Lisä­tie­to­ja
Jere Sink­ko­nen, kou­lu­tuk­sen vas­taa­va opettaja

050 479 7806 

jere.sinkkonen@islo.fi


Kat­so myös: