Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

Fysiikkavalmentajakoulutus

13 syyskuun  @ 08:30 16:00

Haluat­ko val­men­taa tut­ki­mus­tie­don poh­jal­ta huip­pu­fy­siik­ka­val­men­ta­ja­na? ISLO ylpeä­nä esit­te­lee uuden, syk­syl­lä käyn­nis­ty­vän fysiik­ka­val­men­ta­ja­kou­lu­tuk­sen! Fysiik­ka­val­men­ta­ja­kou­lu­tuk­sem­me tar­jo­aa sinul­le avai­met kai­ke­ni­käis­ten liik­ku­jien ja urhei­li­joi­den fyy­si­sen kun­non ja suo­ri­tus­ky­vyn kehit­tä­mi­seen, tes­taa­mi­seen ja moni­puo­li­siin val­men­nus­me­ne­tel­miin, jot­ka voit vie­dä kou­lu­tuk­sen jäl­keen suo­raan käy­tän­töön. Kat­ta­vas­sa kou­lu­tuk­ses­sa syven­nym­me fyy­si­sen val­men­nuk­sen ydin­kom­po­nent­tei­hin: voi­maan, nopeu­teen, kes­tä­vyy­teen ja tai­toon. Saat työ­ka­lut muun muas­sa fyy­si­sen har­joit­te­lun suun­nit­te­luun ja toteut­ta­mi­seen, omi­nai­suuk­sien tes­taa­mi­seen ja palau­tu­mi­sen seu­ran­taan. Las­ten ja nuor­ten fyy­si­nen har­joit­te­lu on olen­nai­nen osa jokais­ta kou­lu­tuso­sio­ta. Kou­lu­tuk­sem­me poh­jau­tuu tie­teel­li­seen koko­nais­tut­ki­mus­näyt­töön.

Län­si­ka­tu 15
Joen­suu, 80110 Suo­mi
050 408 4792
Näy­tä Tapah­tu­ma­paik­ka WWW-sivusto