Olet­ko kiin­nos­tu­nut saa­maan tie­toa omas­ta kun­to­ta­sos­ta­si tai elä­män­ta­pa­muu­tok­se­si tulok­sis­ta? Tar­joa­miem­me tes­taus­pal­ve­lui­den avul­la pys­ty­tään saa­maan todel­lis­ta, mitat­tua tie­toa kun­to­ta­sos­ta ja koh­den­ta­maan har­joit­te­lua. Teem­me myös kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­sia, joil­la voi­daan sel­vit­tää mm. ras­va­pro­sent­tia, vis­ke­raa­li­sen eli sisäe­lin­ten ympä­ril­lä ole­van ras­van mää­rää sekä kehon lihasjakaumaa.Kiinnostaako yri­tyk­ses­sän­ne tie­tää enem­män hen­ki­lös­tön­ne kuntotasosta? 

Mil­lai­sia toi­vei­ta sinul­la oli­si tes­taus­pal­ve­lui­den sisällöksi?

Testauspalvelut

Tes­taus­pal­ve­lut ‑loma­ke

Yhteys­tie­dot
PP slash KK slash VVVV
Oli­sit­te­ko kiin­nos­tu­nei­ta esi­mer­kik­si seuraavista:
Lähet­tääk­se­si tämän lomak­keen, sinun on hyväk­syt­tä­vä tie­to­suo­ja­se­los­teem­me(Pakol­li­nen)

Kat­so myös: