ISLOn Hyvinvointi tammikuu 2023

ISLOn Hyvin­voin­ti tam­mi­kuu 2023

ISLO julistaa tammikuun 2023 hyvinvointikuukaudeksi!

Käy­tän­nön tasol­la tämä tar­koit­taa hyvin­voin­ti­tar­jouk­sien lisäk­si sitä, että ISLOl­la on nyt mah­dol­lis­ta saa­da näyt­tei­tä hyvin­voin­tia edis­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta, kuten vaik­ka­pa puren­ta­li­has­ten käsit­te­lys­tä tai fascia (lihaskalvo)hieronnasta. Nämä eri­kois­hie­ron­ta­mais­tiai­set kuu­lu­vat kou­lu­te­tun hie­ron­nan hintaan. 

Muut hyvinvointi tammikuun tarjoukset:

Tar­jouk­set voi­mas­sa 9.1.–31.1.2023

Tani­ta-kehon­koos­tu­mus­mit­taus tam­mi­kuun ajan vain 10€ (norm. 25€)

Tule käy­mään kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­ses­sa ilman eril­lis­tä ajan­va­raus­ta!
Teem­me mit­tauk­sia tam­mi­kuun ajan ISLOn ala­ker­ras­sa hie­ron­ta­po­lin yhteydessä. 

9.–10.1 klo 8–10
17.–19.1 klo 8–10 ja 14–16
24.–26.1 klo 8–10 ja 14–16
31.1 klo 8–10 ja 14–16

PT-pal­ve­lut Har­joi­tus­oh­jel­ma 150 € (norm. 180 €)

Aloi­ta vuo­si 2023 panos­ta­mal­la hyvin­voin­tii­si!
Yksi­löl­li­ses­ti suun­ni­tel­tu har­joi­tus­oh­jel­ma moti­voi liik­ku­maan ja aut­taa sinua mat­kal­la tavoit­tei­ta­si koh­ti. Kak­si­ja­koi­nen
har­joi­tus­oh­jel­ma teh­dään esi­mer­kik­si kotit­ree­niin tai kun­to­sa­lil­le. Pal­ve­lu sisäl­tää alku­kar­toi­tuk­sen ja kak­si tapaamista