Opiskele hyvinvointi- ja liikuntapaikka-alan ammattiin!

Opis­ke­le ISLOl­la hyvin­voin­ti- ja
lii­kun­ta­paik­ka-alan ammattiin!

Vuodessa valmiiksi!

Poh­dit­ko osaa­mi­se­si syven­tä­mis­tä tai uut­ta ammat­tia, jon­ka voi opis­kel­la vuo­des­sa val­miik­si? Opis­ke­li­ja­ha­ku tam­mi­kuus­sa alka­viin hie­ro­jan ammat­ti­tut­kin­non moni­muo­to­ryh­mään sekä lii­kun­ta­paik­ka-alan ammat­ti­tut­kin­toon on nyt kuu­mim­mil­laan! Opis­ke­le käy­tän­nön­lä­hei­nen ammat­ti käte­väs­ti vaik­ka­pa työn ohel­la. Saat kat­ta­van osaa­mi­sen ja tai­dot amma­tin har­joit­ta­mi­seen eri toi­min­taym­pä­ris­tös­sä tai yrittäjänä.

Tutus­tu tam­mi­kuus­sa alka­vaan hie­ro­jan ammat­ti­tut­kin­non moni­muo­to­ryh­mään ja lii­kun­ta­paik­ka-alan ammattitutkintoon!

Hie­ron­nan ammattitutkinto

Lii­kun­ta­paik­ka-alan ammattitutkinto