Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Laulurinteen Lumipuisto

23 helmikuun  @ 18:00 10 maaliskuun  @ 20:00

Laulurinteellä liikutaan taas 23.2.–10.3.2024!

Joen­suun kau­pun­ki toteut­taa vuo­den 2024 Lau­lu­rin­teen Lumi­puis­ton vah­vas­sa yhteis­työs­sä Itä-Suo­men lii­kun­tao­pis­ton kans­sa! ISLO toteut­taa ja koor­di­noi Lumi­puis­ton akti­vi­tee­tit ja ohjelman.

Lau­lu­rin­teen Lumi­puis­tos­sa vuon­na 2024 koros­tu­vat eri­tyi­ses­ti hiih­don ja ulko­lii­kun­nan eri­lai­set mah­dol­li­suu­det eri ikäi­sil­le ihmi­sil­le. Lumi­puis­tos­ta löy­tyy mm. hiih­to­kou­lu­ja, väli­ne­vuo­kraus­ta sekä mui­ta moni­puo­li­sia Lumi­puis­ton olo­suh­tei­ta hyö­dyn­tä­viä ulkoi­lu­la­je­ja ja –tapah­tu­mia.

Lumi­puis­ton ava­jais­ta­pah­tu­ma on luvas­sa per­jan­tai­na 23.2.2024 sekä koko per­heen tal­vi­nen Liik­keel­lä lomal­le lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma lau­an­tai­na 2.3.2024. Muut sisäl­löt, akti­vi­tee­tit ja ohjel­mat tar­ken­tu­vat tule­vien viik­ko­jen aika­na, jot­ka löy­ty­vät net­ti­si­vuil­tam­me ja lisäk­si Joen­suun kau­pun­gin net­ti­si­vuil­ta https://www.visitjoensuu.fi/fi-FI/topic/620e17e754fed43d274b7be5?mode=listings&count=9!