Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Seurakehittäjäkoulutus

07/09/2023 @ 08:00 17:00

Kuka mah­dol­lis­taa sen, että val­men­ta­jat ja ohjaa­jat voi­vat kes­kit­tyä omaan tehtäväänsä? 

Urhei­luseu­rois­sa teh­dään arvo­kas­ta työ­tä las­ten ja nuor­ten lii­kut­ta­mi­ses­sa ja lii­kun­nal­li­seen elä­män­ta­paan kas­vat­ta­mi­ses­sa. Kil­pai­lu ihmis­ten vapaa-ajas­ta kui­ten­kin kiris­tyy. Urhei­luseu­ra­toi­min­nal­ta odo­te­taan jat­ku­vas­ti ammat­ti­mai­sem­paa otet­ta ja seu­rois­ta on muo­tou­tu­nut yhä enem­män pal­ve­lun­tar­joa­jia: toi­min­nan tulee vedo­ta lap­siin ja nuo­riin, ohjaus- ja val­men­nus­toi­min­nan olla laa­du­kas­ta ja seu­raor­ga­ni­saa­tion pys­tyä toi­mi­maan ammat­ti­mai­ses­ti ja vastuullisesti.

Seu­ra­toi­min­taan koh­dis­tuu nyky­ään entis­tä enem­män vaa­ti­muk­sia – se mikä riit­ti jos­kus, ei mei­naa riit­tää enää. Jot­ta val­men­ta­jat ja ohjaa­jat voi­vat kes­kit­tyä omaan teh­tä­vään­sä ja vapaa­eh­tois­toi­mi­jat kokea yhdis­tys­toi­min­nan mie­lek­kääk­si myös tule­vai­suu­des­sa, tar­vi­taan osaa­via seu­ra­toi­min­nan ammattilaisia.

Seu­ra­ke­hit­tä­jä­kou­lu­tus on vas­tauk­sem­me tähän työ­elä­mäs­tä kum­pua­vaan tar­pee­seen, johon ohjauk­seen ja val­men­nuk­seen pai­not­tu­va lii­kun­ta-alan kou­lu­tus­pol­ku ei tois­tai­sek­si ole pys­ty­nyt vas­taa­maan. Olem­me rää­tä­löi­neet kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den, jos­sa ei ohja­ta tai val­men­ne­ta, vaan kes­ki­ty­tään täy­sin urhei­luseu­ran arjen ydin­toi­min­toi­hin ja niis­sä tar­vit­ta­van osaa­mi­sen lisäämiseen.

Län­si­ka­tu 15
Joen­suu, 80110 Suo­mi
+ Google Map
050 408 4792
Näy­tä Tapah­tu­ma­paik­ka WWW-sivusto