Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Uinnin yläkoululeiri

18/09/2023 @ 08:00 22/09/2023 @ 17:00

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to (ISLO) jär­jes­tää yhdes­sä Suo­men Uima­lii­ton ja Joen­suun Uima­seu­ran (JoUS) kans­sa uin­nin ylä­kou­lu­lei­ri­tys­tä Joen­suus­sa. Lei­re­jä jär­jes­te­tään yhteen­sä kol­me kap­pa­let­ta vuo­den aika­na ja ne ovat kes­tol­taan vii­den vuo­ro­kau­den mit­tai­sia. Lei­rien val­men­nuk­ses­ta vas­taa­vat Joen­suun Uima­seu­ran kou­lu­te­tut valmentajat.

Kaik­ki lei­rit ovat ajoi­tet­tu samoil­le vii­koil­le, jol­loin Joen­suus­sa jär­jes­te­tään saman vii­kon lau­an­tai­na kan­sal­li­set kil­pai­lut. Lei­reil­le osal­lis­tu­vat ovat oikeu­tet­tu­ja osal­lis­tu­maan kisoi­hin ilman starttimaksuja.

Laji­har­joit­te­lu tapah­tuu Vir­kis­ty­sui­ma­la Vesi­kos­sa sekä yleis­tai­to­har­joit­te­lu Joen­suu Aree­nal­la. Lei­rioh­jel­mat jul­kais­taan hyvis­sä ajoin ennen lei­ri­viik­koa. Lei­rioh­jel­mis­ta tie­do­te­taan huol­ta­jia erik­seen säh­kö­pos­tit­se ennen lei­rien alkamista.

Ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­sen sisältö:

  • Ammat­ti­mai­sen urhei­lun koke­mus sekä opis­ke­lun ja urhei­lun yhteensovittaminen
  • Kas­va Urhei­li­jak­si sisäl­tö­jen opiskelu
  • Tek­nii­kan vede­na­lai­nen kuvaus + ana­ly­soin­ti. Kaik­ki videot + ana­lyy­sit tule­vat tie­dok­si myös jokai­sen uima­rin hen­ki­lö­koh­tai­sel­le valmentajalle.
  • Har­joit­te­lua 2– 3 ker­taa päi­väs­sä ammat­ti­val­men­ta­jan johdolla.
Län­si­ka­tu 15
Joen­suu, 80110 Suo­mi
+ Google Map
050 408 4792
Näy­tä Tapah­tu­ma­paik­ka WWW-sivusto