• slide
  • slide
  • slide

Hieronnan ammattitutkinto

Yleistä koulutuksesta

Hieronnan ammattitutkintokoulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet hierojan ammatin harjoittamiseen. Koulutuksessa paneudutaan eri-ikäisten asiakkaiden klassiseen hierontaan ja otteiden soveltamiseen eri lihasryhmiin ja kehon osiin.

Tavoitteena on kehittää hierojan asenteellista valmiutta toimia ammatissa siten, että hänellä on hoitoalalle sopiva asenne työhön sekä halu ja kiinnostus itsensä jatkuvaan kehittämiseen

Hierojakoulutus antaa hierojalle perusvalmiudet myös oman yrityksen perustamiseen, mikä tapahtuu yritystoiminta-, markkinointi- ja ATK-tietouden kautta.

Hierojakoulutuksen suorittaminen antaa valmiudet osallistua hieronnan ammattitutkinnon näyttötilaisuuksiin ja sen jälkeen ammatinharjoittamiseen.

Opiskelemaan valituille lähetetään heinäkuussa henkilökohtainen kirje, mikä palautetaan ISLOlle opiskelupaikan vastaanottamisen vahvistamiseksi. Kirjeessä tarkemmat ohjeet.

Varasijalla oleva valitaan opiskelemaan, mikäli varsinaiseksi opiskelijaksi valittu ei ota opiskelupaikkaa vastaan. Tästä ilmoitetaan henkilökohtaisesti kirjeitse.

Tutkinnon muodostuminen

Hieronnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta

pakollisesta tutkinnon osasta (100 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (50 osp). Tutkinnon

valinnaiset osat on siten, että ne muodostavat tutkinnon ydinosaamisen yhdessä pakollisten

tutkinnon osien kanssa.

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT | 100 OSP

Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp, P

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp, P

VALINNAISET TUTKINNON OSAT | 50 OSP

Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen, 25 osp

Ikääntyvän potilaan hieronta, 25 osp

Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp

Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp


Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta tai toisesta ammattitutkinnosta | 25

osp

Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia sosiaali- ja terveysalan

perustutkinnosta, liikunnanohjauksen perustutkinnosta, terveysalan ammattitutkinnosta,

liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta, kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta tai

mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta enintään 25 osaamispisteen laajuisesti

Opintojen henkilökohtaistaminen

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelma sisältää henkilökohtaisen opetus- ja opiskelusuunnitelman sekä henkilökohtaistetun näyttötutkinnon suorittamissuunnitelman. Tutkinnon suorittamisen lähtökohtana on opiskelijan itseanalyysi suhteessa tutkintotavoitteisiin.

Arviointi ja näytöt

Opiskelijaa arvioidaan kunkin opintojakson jälkeen näytöissä. Näytöt järjestetään luonnollisessa ympäristössä. Myös opetuksessa painotetaan opiskelijan kykyä muuntaa tietoa, taitoa ja valmiuksia eri tilanteisiin sopivaksi.
Hierojan ammattitutkinnon suorittaminen antaa koulutetun hierojan pätevyyden.

Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

(SORA – tutkinnot OPH:n määräys, at 28/011/2015)

Hierojan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset ovat tulleet voimaan 1.1.2012 (ns. SORA-lainsäädäntö). Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 1) sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus sekä 2) päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.


Koulutuksen kesto

Koulutuksen ajankohta on 19.8.2019- 18.8.2020


Hakeminen

Hakuaika lukuvuoden 2019-2020 koulutukseen alkaa 7.1.2019 ja päättyy 2.8.2019. Koulutukseen hakeminen tapahtuu Itä-Suomen Liikuntaopiston hakulomakkeella https://www.islo.fi/fi/koulutus/hakeminen.


Valinnat

Hieronnan ammattitutkinto koulutuksen valinnat tehdään hakupapereiden sekä haastattelun kautta. Haastatteluun kutsutaan kaikki hakijat ja koulutukseen on jatkuva haku, eli siihen voi hakea milloin vain.

Kustannukset

Koulutuksen hinta lukuvuotena 2019-2020 on 1050 euroa.


Oppisopimus

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Opiskelijalla on oltava työpaikka oppisopimuksen ajaksi. Oppisopimus tehdään Itä-Suomen Liikuntaopiston kanssa. Oppisopimusopiskelijan kustannuksista sovitaan erikseen.


Lisätiedot

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi

Jaakko Haverinen, +358 50-501 3013, jaakko.haverinen@islo.fi