Media­ma­te­ri­aa­lin tuot­ta­mi­nen urheiluympäristöissä

Urhei­lus­sa on kysy­mys toi­min­nas­ta ja tari­nois­ta. Toi­min­ta on luon­nol­li­ses­ti kai­ken ydin, mut­ta yhä tär­keäm­pää on sii­tä vies­ti­mi­nen, tari­nan ker­to­mi­nen ja sen välittäminen.

Enää tari­naa ei tar­vit­se kui­ten­kaan välit­tää vain kor­vas­ta kor­vaan. Some- ja muut digi­taa­li­set kana­vat tar­joa­vat alus­tan, jos­sa tari­na välit­tyy kuvien, videoi­den ja live-lähe­tys­ten kautta.

Mut­ta kun se ei ole aina niin yksin­ker­tais­ta. Mitä lait­tei­ta, väli­neis­töä ja sovel­luk­sia tar­vit­sen – ja miten nii­tä sit­ten käy­tän? Onko mate­ri­aa­lis­ta mah­dol­lis­ta saa­da sil­mää miel­lyt­tä­vää, vaik­kei ammat­ti­lai­nen olisikaan?


Kou­lu­tus tar­jo­aa lisää osaa­mis­ta ja ymmär­rys­tä,

  • Valo- ja video­ku­vauk­sen perus­teis­ta sporttiympäristöissä
  • Edi­toin­nin alkeis­ta ja miten kuvis­ta ja videois­ta tuo­te­taan markkinointimateriaalia
  • Strii­mauk­sen toteuttamisesta
  • Kus­tan­nus­te­hok­kais­ta lai­te- ja ohjelmistovaihtoehdoista
  • Orga­ni­saa­tion brän­din tuke­mi­ses­ta visu­aa­li­sin keinoin

Kenel­le?

  • Kai­kil­le urheiluseura‑, yhdis­tys- ja jär­jes­tö­toi­mi­joil­le, jot­ka halua­vat oppia vies­ti­mään ja ker­to­maan omaa tari­naan­sa aiem­paa tehok­kaam­min ja visuaalisemmin
  • Seu­ro­jen ja jouk­kuei­den somevastaavat
  • Urhei­li­jat, ja muut yksi­tyis­hen­ki­löt, joi­ta kiin­nos­taa oman hen­ki­löbrän­din kehittäminen
  • Urhei­le­vien las­ten van­hem­mat, iso­van­hem­mat ja muut taustajoukot
  • Jouk­ku­een­joh­ta­jat, huoltajat

Ajan­koh­ta ja ohjelma

Kou­lu­tus toteu­te­taan Itä-Suo­men lii­kun­tao­pis­tol­la 1.–2.4.2022 (län­si­ka­tu 15, 80110 Joen­suu, luen­to­sa­li 1). Kou­lu­tuk­seen on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua myös etä­nä (TEAMS). Kou­lu­tuk­sen tar­kat ajan­koh­dat ovat:

Per­jan­tai 1.4.2022
klo 16.30 – 20.00

Lau­an­tai 2.4.2022
klo 10.00 – 16.00

Kou­lu­tuk­sen tar­kem­pi ohjel­ma sekä ennak­ko-ohjeet toi­mi­te­taan kou­lu­tuk­seen ilmoit­tau­tu­neil­le erik­seen maa­lis­kuun lopussa.

Kou­lut­ta­ja: Kou­lu­tuk­sen vas­taa­va­na kou­lut­ta­ja­na toi­mii Joo­na-Pek­ka Hirvonen.

Milloin?

Perjantai 1.4 klo 16.30 – 20.00
Lauantai 2.4 klo 10.00 – 16.00

Hinta

Live/webinaari 139€
Majoituspaketilla ISLO Hostellissa 185€ (sis. aamupalan)

Ilmoittautuminen

Ilmoit­tau­du 25.3.2022 mennessä

Kouluttaja

Joona-Pekka Hirvonen

Joo­na-Pek­ka Hir­vo­nen on Joen­suun Mai­lan (JoMa) pal­kit­tu sisäl­lön­tuot­ta­ja, joka on työs­ken­nel­lyt urhei­lun paris­sa vuo­des­ta 2014 läh­tien. Moni­puo­li­nen media­si­säl­tö­jen raken­ta­ja on par­haim­mil­laan valo­ku­vaa­mi­sen, graa­fi­sen suun­nit­te­lun ja video­tuo­tan­to­jen pelikentällä.


Lisätiedot

Pasi Majoi­nen

Pasi Majoi­nen
Kou­lu­tus­asian­tun­ti­ja
040 824 5449
pasi.majoinen@islo.fi

Kat­so myös: