Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Yleisurheilun yläkoululeiri

30/10/2023 @ 08:00 04/11/2023 @ 17:00

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to (ISLO) jär­jes­tää yhdes­sä Suo­men Urhei­lu­lii­ton ja Joen­suun Kata­ja Ylei­sur­hei­lun kans­sa ylä­kou­lu­lei­ri­tys­tä Joen­suus­sa. Lei­re­jä jär­jes­te­tään yhteen­sä kol­me kap­pa­let­ta vuo­den aika­na ja ne ovat kes­tol­taan vii­den vuo­ro­kau­den mit­tai­sia. Lei­rien val­men­nuk­ses­ta vas­taa­vat Joen­suun Kata­jan kou­lu­te­tut valmentajat.

Laji­har­joit­te­lu tapah­tuu Meh­ti­mäen urhei­lua­lu­eel­la ja Joen­suu Aree­nal­la. Lei­rioh­jel­mat jul­kais­taan hyvis­sä ajoin ennen lei­ri­viik­koa. Lei­rioh­jel­mis­ta tie­do­te­taan huol­ta­jia erik­seen säh­kö­pos­tit­se ennen lei­rien alkamista.

Ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­sen sisältö:

  • Ammat­ti­mai­sen urhei­lun koke­mus sekä opis­ke­lun ja urhei­lun yhteensovittaminen
  • Kas­va Urhei­li­jak­si sisäl­tö­jen opiskelu
  • Har­joit­te­lua 2– 3 ker­taa päi­väs­sä ammat­ti­val­men­ta­jan johdolla
  • Jokai­se­na lei­ri­päi­vä­nä oman lajin/lajiryhmän mukai­nen laji­har­joi­tus yhdis­tet­ty­nä lajia tuke­vaan omi­nai­suus­har­joit­te­luun sekä huol­ta­vaan har­joit­te­luun (Huom! Ilmoi­ta hake­muk­ses­sa lajit/lajiryhmä, johon haluat kes­kit­tyä, esim. kes­tä­vyys­juok­su tai moniottelu)
  • Muka­na lei­reil­lä vie­rai­le­mas­sa Joen­suun Kata­jan edustusurheilijoita