Purentalihas- ja fasciahierontaa ISLOlla!

Puren­ta­li­has- ja
fascia­hie­ron­taa ISLOlla!

Erikoishieronnat esittelyssä

Tie­sit­kö, että ISLOn pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat myös puren­ta­li­has­hie­ron­ta ja fasciahieronta?

Puren­ta­li­has­hie­ron­ta

Puren­ta­li­has­ten hie­ron­nal­la voi­daan aut­taa esi­mer­kik­si puren­ta­li­has­ten jän­nit­tä­mi­sen, bruk­saa­tion, ham­pai­den nars­ku­tuk­sen, TMD:n ja stres­sin aiheut­ta­mia kireyk­siä pään, leu­an, kau­lan, ohi­mon ja nis­ka-har­tian alueil­la. Hie­ron­nas­sa lihak­sia peh­mi­te­tään suun sisä- ja ulko­puo­lel­ta. Lisäk­si hie­ron­taan kau­lan ja nis­ka-har­tia­seu­dun lihaksia.

Fascia­hie­ron­ta

Lihas­kal­voi­hin (fascioi­hin) voi tul­la pin­ne­ti­lo­ja, lepo- ja lii­ke­ki­pu­ja, pai­near­kuut­ta ja vam­mo­ja. Ne muok­kaa­vat lihas­kal­vo­ja ja lihak­sia, joi­hin jää hyy­ty­miä, arpeu­mia ja kiin­nik­kei­tä. Sen vuok­si lihas­ten lii­ke­ra­dat muut­tu­vat epä­nor­maa­leik­si ja lihas­ta­sa­pai­no häi­riin­tyy. Lihas­kal­vo­kä­sit­te­ly sovel­tuu eri­tyi­ses­ti pit­kä­ai­kais­ki­pu­jen, lii­ke­ra­joi­tus­ten, vam­mo­jen tai leik­kaus­ten jälkihoitoon.

Puren­ta­li­has­hie­ron­ta

Fascia­hie­ron­ta